Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 


 

[29.09.2014]  INFORMACJE OGÓLNE
dotycz±ce warunków i zasad budowy przył±czy wodoci±gowych oraz kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Zebrzydowice

 
INFORMACJE OGÓLNE
dotycz±ce warunków i zasad budowy przył±czy wodoci±gowych oraz kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Zebrzydowice

 1.    Przył±cze (przył±cza) buduje na własny koszt osoba ubiegaj±ca się o przył±czenie nieruchomo¶ci do sieci. Przył±cze winno być wykonane przez uprawnionego instalatora.

Wyj±tek stanowi± przył±cza budowane w ramach inwestycji realizowanych przez Gminę Zebrzydowice-GZWiK na zasadach okre¶lonych w Uchwale nr XXXIII/341/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie okre¶lania zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służ±cych ochronie ¶rodowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

 2.    Do obowi±zków Inwestora należy:
 2.1. Uzyskanie warunków technicznych podł±czenia do sieci ( druk do pobrania w                siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach lub na stronie internetowej pod adresem:  www. gzwik.zebrzydowice.pl

 2.2. Sporz±dzenie projektu budowlanego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa           do celów projektowych –  w zał±czeniu interpretacja Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Projekt należy uzgodnić z  gestorami pozostałego uzbrojenia podziemnego tj. Polska Spółka Gazowictwa sp. z o.o.   Oddział w Zabrzu Rozdzielnia   Gazu Jastrzębie Zdrój, Tauron dystrybucja,  Telekomunikacja Polska S.A. oraz z innymi wyżej niewymienionymi jeżeli dotyczy.
 Projekt końcowy uzgodnić z  GZWiK w Zebrzydowicach.

3.    Przed przyst±pieniem do robót należy:
3.1. W przypadku konieczno¶ci wej¶cia na działki nie będ±ce własno¶ci± Inwestora należy  uzyskać pisemne zgody  wła¶ciciela lub wła¶cicieli poszczególnych działek.
 Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót należy dokonać w Starostwie Powiatowym   w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa zgodnie z art. 30 ustawy  Prawo Budowlane.
3.2. W przypadku gdy sieci znajduj± się w obrębie działki Inwestora (bez konieczno¶ci  wyj¶cia poza granicę nieruchomo¶ci) zamiar wykonania robót można  złożyć/zgłosić w siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach zgodnie z art. 29a Prawa  Budowlanego.
3.3. Do zgłoszenia robót doł±czyć o¶wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania    nieruchomo¶ci± na cele budowlane.

4. Po wykonaniu robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przył±cza i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela GZWiK w Zebrzydowicach.

4.1. Do odbioru należy przedłożyć:
- protokół próby szczelno¶ci przył±cza
- atesty higieniczne zastosowanych materiałów (dotyczy przył±cza wodoci±gowego)
- inwentaryzację geodezyjn± powykonawcz±.

5. Wł±czenia do sieci wodoci±gowej dokonuje wył±cznie GZWiK w Zebrzydowicach po dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy
 

6.  Przył±cza pozostaj± własno¶ci± Inwestora.

Zobacz zał±cznik>>>

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów