Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ¶cieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ¶cieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 


 

[03.06.2014 Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  03.06.2014  r.

 GZWiK - Przetarg 1/2014

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci                wodoci±gowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,              Kalinowa, czę¶ć ul. Stawowej /”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi±zku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj±cych odpowiedzi:

 Pytanie 1.

W ST-03 pkt 2  wyszczególniono rury do wykonania sieci wodoci±gowej z PE SDR 17,6 oraz z PEHD SDR 17,6. Rury SDR 17,6 przeznaczone s± do wykonania sieci gazowych dla których nie jest wymagany Atest higieniczny na stosowanie ich do przesyłu wody.

Prosimy o potwierdzenie zastosowania rur PEHD SDR 17,6 oraz w przypadku odpowiedzi twierdz±cej, rezygnacji z wymogu przedstawienia Atestu higienicznego dla tych rur.

Odp. Należy zastosować rury PE 100 SDR 17  PN10.

Pytanie 2.

Zamawiaj±cy dopuszcza rozwi±zania równoważne wykonania sieci ale jednocze¶nie wymaga aby kosztorys został wykonany ¶ci¶le wg przedstawionego przedmiaru robót w wykonaniu wykopowym a rozliczenie wykonanych robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym wg cen ofertowych.

- Czy Zamawiaj±cy wyraża zgodę na wykonanie sieci metod± przewiertu sterowanego?

   Odp. Tak, Zamawiaj±cy wyraża tak± zgodę.

- Czy w takim wypadku rozliczenie nast±pi zgodnie z kosztorysem ofertowym ale po cenach dotycz±cych metody wykopowej?

   Odp. Nie po cenach metody wykopowej, lecz warto¶ć kosztorysu powykonawczego nie może przekroczyć warto¶ci kosztorysu ofertowego.

- Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci stosowanie rur PE100 SDR 17 do przewiertów sterowanych?

  Odp. Do przewiertów sterowanych należy używać rur dwuwarstwowych PE100.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót w poz. 17, 18 i 21 podano do wykonania przewiertem 1.136,5 m rury osłonowej.

Prosimy podać których odcinków te przewierty dotycz±? W dokumentacji projektowej te odcinki nie s± zaznaczone, ani na planach zagospodarowania ani na profilach.

 

Poz. 17

Przewiert maszyn± do wierceń poziomych WP-15/25 długo¶ć do 20 m rurami fi 200 w gruncie kategorii 1/2

      m

         720,2

Poz. 18

Przewiert maszyn± do wierceń poziomych WP-15/25 do 20 m rurami fi 64 w gruncie kategorii 1/2

      m

         106,3

Poz. 21

Przewiert maszyn± do wierceń poziomych WP-15/25 długo¶ć do 20 m rurami fi 90 w gruncie kategorii 1/2

      m

         310,0

 Odp. Odcinki te odnosz± się do przewiertów w bezpo¶rednim s±siedztwie stawów / grobli / oraz na przej¶ciach pod drogami, wzdłuż drogi i w lesie.

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów