Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 


 

[05.06.2014 Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  05.06.2014 r. 

GZWiK – przetarg 1/2014

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci   wodoci±gowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,                Kalinowa, czę¶ć ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W zwi±zku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj±cej odpowiedzi :

 Pytanie 1.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 03.06.2014 r Zamawiaj±cy okre¶lił rury do przewiertów sterowanych z PE 100 SDR 17 dwuwarstwowe. Czy Zamawiaj±cy w tej sytuacji wyrazi zgodę na wykonanie w miejsce przewiertu rur± osłonow± DN200 wraz z przeci±ganiem rury przewodowej, przewiertów sterowanych rur± przewodow± dwuwarstwow±  DN 90 mm i DN 32 mm / bez rury osłonowej /?

Przedstawiamy skorygowany przedmiar, uwzględniaj±cy nasz± propozycję.

Lp.

Opis

Jedn. miary

Ilo¶ć wg przedmiaru

Ilo¶ć propozycja korekty

Ilo¶ć do wykonania po korekcie

17.

Przewierty o długo¶ci do 20 m maszyn± do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o ¶rednicy 200 mm w gruntach kat. I-II

m

591+129,2=

720,200

- 720,2

           0,00

17a

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 90 mm w gruntach kat I-II wraz z rur± przewiertow±

m

 

263+328=

591,000

 

       591,00

17b

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 32 mm w gruntach kat I-II wraz z rur± przewiertow±

m

 

54+11,5+63,7=

129,200

       129,20

18

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 63 mm w gruntach kat I-II wraz z rur± przewiertow±

m

106,3

0

       106,30

21

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 90 mm w gruntach kat I-II wraz z rur± przewiertow±

m

310

0

       310,00

25

Rury ci¶nieniowe z PE100 SDR 17 w wykopie umocnionym Dz 90 mm

m

4 964,00

-591-310=

-901,0

    4 063,00

27

Rury ci¶nieniowe z PE 100 SDR 17 w wykopie umocnionym Dz 63 mm

m

3 147,00

1 106,30

    3 040,70

29

Przył±cze wodoci±gowe z rur PE 100  SDR 17 Dz 32 w wykopie umocnionym suchym

m

1 368,00

- 129,20

    1 238,80

30

Przeci±ganie ruroci±gu fi 90 w rurach ochronnych, manszety, płozy itp / bez rury przewodowej /

m

591

- 591

           0,00

31

Przeci±ganie ruroci±gu fi 32 w rurach ochronnych, manszety, płozy itp / bez rury przewodowej /

m

129,2

- 129,2

           0,00

 

                                                  RAZEM:

m

 

 

    9 479,00

 Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę. Pokazane w przedmiarze przewierty i zastosowanie rury osłonowej należy wycenić tak jak wskazał Zamawiaj±cy.

 Pytanie 2.

Z uwagi na duży koszt sporz±dzenia dokumentacji archeologicznej , czy pozycję t± nie należałoby uj±ć w dodatkowej pozycji kosztorysu.?

 Odp. Nie. Koszt nadzoru archeologicznego należy uj±ć w kosztach ogólnych

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów