Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

[27.06.2012] Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
tel.fax 32/4693654
Oferowane stanowisko Główny Księgowy
Data ogłoszenia naboru 27.06.2012 r.
Termin składania dokumentów do dnia: 10.07.2012 r.
Wymagane wykształcenie Spełnianie jednego z poniższych warunków:
-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości ,
lub
-ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadany co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
Ilość etatów 1 etat
Wymiar etatu Pełny
Wymagania związane ze stanowiskiem: 1.Wymagania niezbędne:
Kandydatem na Głównego Księgowego może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
-posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w księgowości
-ogólna znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządowego zakładu budżetowego
- znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i przepisów podatkowych
- znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji
- umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego, księgowości budżetowej, programów obsługi bankowej, office
- zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, wysoka kultura osobista
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 1.Prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów zakładu.
2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową zakładu:
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. dekretowanie i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentów finansowo-księgowych.
4. Uzgadnianie obrotów i sald analitycznych i syntetycznych.
5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
6. Wykonywanie budżetu, bieżące analizowanie wykonywania budżetu i informowanie Dyrektora Zakładu o jego realizacji.
7. Prowadzenie wszelkich rozliczeń zakładu z budżetem państwa, ZUS-em i innymi instytucjami.
8.Egzekwowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich należności zakładu.
9. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z należnościami za wodę i ścieki oraz udział w opracowywaniu taryf na wodę i ścieki w zakładzie.
10. Rozliczanie nadwyżki budżetowej zakładu i prawidłowe rozliczanie jej z budżetem gminy.
11. Czynny udział w przygotowaniu projektu budżetu zakładu.
12.Prowadzenie spraw księgowo-finansowych związanych z wydatkami inwestycyjnymi oraz ich prawidłowe rozliczanie.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku 1.Praca księgowo - administracyjna w siedzibie GZWiK Zebrzydowice
2.Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.Obsługa urządzeń biurowych.
4.Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne z interesantami oraz innymi urzędami.
5.Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.(II piętro, brak windy)
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZWiK Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełni wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny
2.Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze GZWiK)
4. Kopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje umiejętności zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
5. Kopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
6.Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
7.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
8.Referencje dotychczasowych pracodawców.
Oświadczenie:
a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
d) o nie karalności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn. zm) do celów rekrutacji
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul.Ks.A.Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy GZWiK od poniedziałku do środy w godzinach od 7,30 do 15,30, w czwartek od godz. 7,30 do godz.17,00 w piątek od godz. 7,30 do godz.14,00 z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do 10.07.2012 r.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do GZWiK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK po odbiór dokumentów aplikacyjnych)

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Treść ogłoszenia w BIP [PRZEJDŹ>>>]

 

 

 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl