Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 
 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

 GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 12.04.2016 r.

GZWiK - Przetarg 2/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej,
Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J.
Słowackiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy zamawiający posiada opis techniczny do projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie opisu technicznego na stronie internetowej zamawiającego.

Odp. Zamawiający dołącza opis techniczny.

Pytanie 2.
Dokumentacja projektowa została opracowana na mapach zasadniczych z 2005 roku. Dokumentacja została sporządzona na mapach zasadniczych a nie na mapach do celów projektowych, dlatego nie można na podstawie tych map określić daty na którą  mapy te były aktualne. Istnieje duże prawdopodobieństwo zmian w zagospodarowaniu terenu objętego postępowaniem przetargowym / inne podziały działek, nowe budynki mieszkalne i gospodarcze, ogrodzenia, drzewostan i krzewy których nie ma na mapach zasadniczych. Istnieje również duże prawdopodobieństwo, że mapy zasadnicze nie zawierają całości istniejącego uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe robót zamawiający zapłaci za roboty i wszystkie zmiany konieczne do wykonania a nieujęte w starej dokumentacji projektowej.

Odp. Dokumentacja projektowa została wykonana na mapach do celów projektowych. Pozwolenie na budowę jest aktualne.

Pytanie 3.
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego pozwolenia na budowę i ZUD dla zakresu robót objętego postępowaniem przetargowym.

Odp. Zamieszczamy na stronie.

Pytanie 4.
W projekcie budowlanym w Marklowicach Górnych i ul. Słowackiego w Zebrzydowicach brakuje rysunków studzienek rewizyjnych każdej ze średnic, studzienek rozprężnych, schematów przewiertów sterowanych.

Odp. Należy wycenić studnie wg podziału wskazanego w przedmiarze, gdzie podano ilości i średnice.

Pytanie 5.
Na profilach podłużnych w ul. Słowackiego nie podano średnicy studzienek rewizyjnych. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego na stronie internetowej zamawiającego i wykazu studzienek do wykonania z podaniem ich średnic i materiału.

Odp. Należy wycenić studnie wg podziału wskazanego w przedmiarze gdzie podano ilości i średnice.

 Pytanie 6.
Prosimy o podanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej przewidzianych do wykonania metodami bezwykopowymi wraz z podaniem ich średnic, grubości ścianek i sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego. Czy przewierty sterowane mają być wykonane tylko w miejscach przekroczenia dróg, które zostały naniesione na planach sytuacyjnych?

Odp. Pozycja 63 oraz 65 dotyczy przewiertu sterowanego wykonanego rurami:
- PE fi 160  - PE100RC / warstwowe / SDR 17 – kanalizacja
- PE fi 200  - PE100RC / warstwowe / SDR 17 – kanalizacja
- zastosować rurę fi 225 mm

 Pozostałe przewierty dotyczą rur stalowych w miejscach przekroczenia pod drogą.

Pytanie 7.
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dokumentacji geotechnicznej tylko karty dwóch otworów. Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji geotechnicznej dla Marklowic Górnych i ul. Słowackiego w Zebrzydowicach.

Odp. Zamawiający umieścił na stronie internetowej posiadaną dokumentację geologiczną. To projektant ocenia zakres niezbędnych badań geologicznych.

 Pytanie 8.
Czy zamawiający posiada aktualne zgody właścicieli działek na wybudowanie na nich sieciowych przepompowni ścieków?

Odp. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę, wydane na podstawie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością.

 Pytanie 9.
Prosimy o podanie informacji czy wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni ścieków od linii zasilającej do złącza kablowego przy przepompowni należy do Zakładu Energetycznego czy do Wykonawcy?

Odp. Wykonanie przyłącza od linii kablowej do złącza z licznikiem wykonuje Zakład Energetyczny. Od licznika do przepompowni – Wykonawca.

 Pytanie 10.
Czy Zamawiający posiada aktualne zgody właścicieli działek na wejście w teren i prowadzenie robót / dotyczy robót liniowych /?

Odp. Patrz odp. na pkt 8.

 Pytanie 11.
Czy zamawiający posiada aktualne warunki zasilania projektowanych przepompowni ścieków. Załączone do dokumentacji projektowej warunki zasilania pompowni straciły ważność / 2 lata od wydania /. Do czyich obowiązków należy zaktualizowanie tych warunków?

Odp. Zamawiający posiada aktualne warunki dla przepompowni przy ul. Słowackiego a zasilanie przepompowni przy ul. Szkolnej jest już wykonane.

 Pytanie 12.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie prób szczelności kanałów sanitarnych grawitacyjnych i rurociągów ciśnieniowych przy użyciu powietrza zamiast wody zgodnie z PN-EN 1610?

Odp. Próbę szczelności kanałów grawitacyjnych należy wykonać wodą.

 Pytanie 13.
Kto ponosi koszty opłat za umieszczenie urządzeń podziemnych w pasach drogowych?

Odp. Koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi zamawiający a wniosek przygotowuje Wykonawca.

Pytanie 14.
Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia, zwłaszcza z GSG, TAURON i TPSA ?

Odp. Zamawiający jest w trakcie aktualizacji uzgodnień.

Pytanie 15.
W związku z rozbieżnością zapisu SIWZ pkt 3 opis przedmiotu zamówienia, dla kanałów  Ø 200 i 160 mm, a przedmiarem robót prosimy o potwierdzenie, że część zakresu kanałów ujęta w poz. 63 o długości 2400 mb ma być realizowana z rur PEHD fi 200 mm, zaś część zakresu kanałów ujęta w poz. 65 o długości 600 mb ma być realizowana z rur PEHD Ø 160 mm. Równocześnie prosimy o określenie klasy rur PE.

Odp. Pozycja 63 oraz 65 dotyczy przewiertu sterowanego wykonanego rurami:
- PE fi 160  - PE100RC / warstwowe / SDR 17 – kanalizacja
- PE fi 200  - PE100RC / warstwowe / SDR 17 – kanalizacja
- zastosować rurę fi 225 mm

Pozostałe przewierty dotyczą rur stalowych w miejscach przekroczenia pod drogą.

 Pytanie 16.
W świetle powyższej uwagi prosimy o uwzględnienie w przedmiarze dokonania wcinek w powyższe kanały pod zabudowę projektowanych studni wraz z uwzględnieniem punktowych robót ziemnych.

Odp. Punktowe roboty ziemne zostały już wliczone do 9 przedmiaru. Koszt tzw. Wcinek należy doliczyć do ceny montażu studni zgodnie z opisem w pozycjach.

Pytanie 17.
Zapis par. 20 projektu umowy przewiduje dla zamawiającego jednostronne prawo dochodzenia kar umownych. Prosimy o wprowadzenie zapisu w jakich przypadkach zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz wykonawcy? Zapisy umowy winny jasno i precyzyjnie wskazywać przypadki upoważniające do naliczenia kar umownych, przysługującym obu stronom.

Odp. Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w których byłby zobowiązany do zapłaty kar na rzecz Wykonawcy.

Pytanie 18.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę   studni tworzywowych DN 800 na studnie    betonowe?

Odp. Tak, zamawiający wyrazi taką zgodę.

 Pytanie 19.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie kolan przy studniach tworzywowych DN 800 na głównych kolektorach?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie kolan przy studniach na głównych kolektorach.

 Pytanie 20.
Czy zamawiający zatwierdzi do stosowania studnie z tworzywa DN 800 nie posiadający typowych kinet pod kątem, w zakresie typowym dla kanalizacji od 90° do 270°?

Odp. Kinety muszą być dostosowane do istniejących warunków.

Pytanie 21.
Czy zamawiający dopuści studnie  DN 800 z dodatkiem regranulatu oraz środka spieniającego?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

Pytanie 22.
Czy zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 800 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacją projektową oraz profilem bez zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych?

Odp. Zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 800 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacja projektową oraz profilem bez zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych, kształtki są niedozwolone.

 Pytanie 23.
Czy zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zgodności z normą  PN-EN 13598-2 dla studni DN 800 i DN 600?

Odp. Tak, zamawiający będzie wymagał zgodności z podaną normą.

 Pytanie 24.

Czy zamawiający dopuści studnie DN 800 wykonane jako jeden element ( spawane lub monolityczne) uniemożliwiające prawidłową regulację wysokości bezpośrednio na placu budowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

 Pytanie 25.
Czy do budowy zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 800 nie posiadające minimalnego spadku w kinecie?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

Pytanie 26.
Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzywa nie posiadające fabrycznie uformowanego spocznika na wysokości 1/1 D ( D- średnica kanału)?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

 Pytanie 27.
Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzyw sztucznych DN 800 nie posiadające spocznika ze strukturą antypoślizgową co w przypadku inspekcji wykonanej przez człowieka grozi wypadkiem ze względu na panujące wilgotne środowisko?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

 Pytanie 28.
Czy zamawiający dopuści do stosowania studnie DN 800  bez stopni złazowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

Pytanie 29.
Czy zamawiający dopuści system studni DN 800 z tworzywa który jako przejść szczelnych do studni używa uszczelek klejonych charakteryzujących się  mniejszą odpornością na procesy starzenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża takiej zgody.

 Pytanie 30.
Czy zamawiający dopuści kinety studni DN 800 o średnicy kanału większej niż średnica rury przewodowej?

Odp. Tak, zamawiający wyraża zgodę na kinety studni DN 800 o średnicy kanału większej niż średnica rury przewodowej.

Pytanie 31.
Czy zarządca dróg będzie naliczał koszt zajęcia pasa drogowego?

Odp. Zarządca drogi wojewódzkiej będzie naliczał opłaty.

Załączniki do pobrania:

- Projekt Marklowice, opis techniczny i uzgodnienia kanalizacji
- Decyzja nr 121
- Decyzja nr 105
- Decyzja nr 102/B-B/14
- Decyzja nr 254
- Decyzja 825
- Tauron: Warunki przyłączenia do sieci dla mocy przyłączeniowej do 40kW

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira


 

 

 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl