Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomo?ci znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny O?rodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ?cieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ?cieków

zarz?dzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 


Przetargi

ROK 2018

  GZWiK - (06.08.2018) GZWiK -  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 r. pod nr 500185355-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c89974f7-ccdd-42e8-a97a-de13b5b9ab34
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (02.08.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Zebrzydowice, dnia  02.08.2018  r.

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodocišgów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi" wybrano ofertę firmy:

  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Ko?cian


Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 440,68 zł

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz
Przyznana łšczna punktacja - 74 pkt  
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Ko?cian
Przyznana łšczna punktacja ? 100 pkt  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (02.08.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  02.08.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz

 
Cena oferty: 3.186,15 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 595,78 zł
 
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Ko?cian

 
Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 440,68 zł
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK - (26.07.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia  26.07.2018  r.

GZWiK-przetarg 271.4.2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J. i
INSTBUD Sp. z o.o. i
32-420 GDÓW Nieznanowice 50


Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50 - przyznana łšczna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (23.07.2018) Zapytanie ofertowe
 

Zebrzydowice, dnia 23.07.2018r.

 Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych w ramach projektu „Border usługi" dofinansowanego z EFRR w ramach  Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA 
CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LŸSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJŸCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj?ca na zakupie i dostawie elementów promocyjnych wraz z oznakowaniem, zakupionych w ramach projektu „Border uslugi" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREGV-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LŸSK CIESZYŃSKI, według zał?cznika nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.08.2018r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wg zał?cznika nr 3
Oferta musi zawierać:
– datę sporz?dzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– warto?ć oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy
  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za po?rednictwem: poczty elektronicznej na adres fk@gzwik.zebrzydowice, poczt?, kurierem lub też dostarczona osobi?cie na adres: GZWiK Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będ? rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj?cy może ż?dać od oferentów wyja?nień dotycz?cych tre?ci złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiaj?cy dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiaj?cy zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.
VII. UWAGI:
Do udzielania wyja?nień dotycz?cych zapytania, ze strony Zamawiaj?cego upoważniona jest: Agnieszka Foja tel.32/47-55-107, e-mail: fk@gzwik.zebrzydowice.pl.

 
  Z poważaniem

DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka---------------------------
Zał?czniki:
- Zapytanie ofertowe
- zał?cznik nr 1
- zał?cznik nr 2
- zał?cznik nr 3

 


 

  GZWiK (12.07.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  12.07.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci 4.182.000,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50

 
Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (03.07.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
 

Dnia 03.07.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153178-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b5501905-abed-4cf9-9608-018bb9f4a40c - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 26.06.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2018 r. pod nr 500145903-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/783c3e79-b8a4-407a-99d3-6cb64dfa1141 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (21.06.2018) GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 

Dnia 21.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod nr 577020-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=835e3762-5c78-4d8b-842a-04b4261cc54f

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami 1-5 (POBIERZ)
   
 • SIWZ zał?cznik6_Inspekja_TV - UWAGA duże pliki
  • inspekcja_ul_Asnyka_boczna.zip (489 MB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Wyzwolenia_Rzeczna.zip (3,69 GB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_1_z_3.zip (4,09 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_2_z_3.zip (4,19 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_3_z_3.zip (4,04 GB) (POBIERZ)


 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 03/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUG"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 02/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Zebrzydowice, dnia  24.04.2018  r.

GZWiK-przetarg 03/2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 208.016,23 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 38.897,34 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  BREPO Sp. z o.o.
Mikołów ul. Ks. Franciszka Górka 144 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7b Ustawy Pzp - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - / brak wadium na rachunku zamawiaj?cego przed upływem terminu składania ofert /  
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
PW EKOSYSTEM Dominik Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Przyznana ł?czna punktacja - 64,59 pkt / 40,59 pkt + 24 pkt /  
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łaczna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWIK=  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "


Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 03/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 42.90.00.00-5

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "

Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 02/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN. Samochód należy dostarczyć pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 30.04.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (13.04.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 13.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 01/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na niezgodno?ć ze SIWZ, gdzie wymogiem była bezwypadkowo?ć oferowanego samochodu typu VAN.
Zgodnie z podanym numerem VIN: VF3YDUMFC12404682 sprawdzono historię pojazdu, z której wynika ze samochód był uszkodzony w 2014 r.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487

 

  GZWiK - (12.04.2018)  GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej  na hydrofornię wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci  210.000,00  zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  BREPO  Sp. z o.o.
43-196  Mikołów  ul. Ks. Franciszka Górka 144

 
Cena oferty -  306.114,34   zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.240,89  zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU  BUDREN  Władysław Kwapisz
PW  EKOSYSTEM  Dominik Kwapisz
BUDREN  Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie – Zdrój  ul. Armii Krajowej 25

 
Cena oferty -  307.500,00  zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.500,00 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  36 miesięcy
 
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
44-200 Rybnik ul. Larysza 11

 
Cena oferty – 207.871,59 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  38.870,30 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy

 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (09.04.2018) GZWiK -GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  09.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci 155.000,00 zł brutto.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NEXT Marek Kobiela
96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 17

 
Cena oferty - 152.520,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 28.520,00 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 36 miesięcy

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (29.03.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia  29.03.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 01/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji. Samochód należy przekazać pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8, 42.90.00.00-5

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela mgr inż. Ewa Suchecka – tel. 32/ 4693654 , Wiesława Zniszczoł – tel. 32 4755107 pokój nr 42.

Termin składania ofert – do dnia 09.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487 

 

  GZWiK - (28.03.2018) GZWiK -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody


Dnia 28.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r. pod nr 537696-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f8331d3-9f99-409e-bb19-c2762cc878f1

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)
 

  GZWiK - (27.02.2018) GZWiK -  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018 r. pod nr 500042931-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9814c9de-22bc-4ab6-8b43-232a88fb7559
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (27.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018 r. pod nr 500042875-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/59b58157-8d8d-452e-b9a9-51c905545450
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (26.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"

Zebrzydowice, dnia 26.02.2018 r.

GZWiK - przetarg 2/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu "

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu i jednocze?nie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia / Złożono wniosek do WFO?iGW o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ?cieków, gdzie efektem rzeczowym miało być zrealizowanie wszystkich trzech składowych postępowań: stacji zlewczej, stacji odwadniania osadu i telemetrii. W zwi?zku z tym, że po otwarciu drugiego postępowania okazało się, że warto?ć modernizacji oczyszczalni już przekroczyła zaplanowane ?rodki finansowe, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem, i realizacja oraz rozliczenie efektu rzeczowego już na tym etapie staje się nieosi?galne, a to z kolei uniemożliwi nam skorzystanie z dofinansowania WFO?iGW /.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK - (26.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Zebrzydowice, dnia 26.02.2018 r.

GZWiK - przetarg 1/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu i jednocze?nie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia / Złożono wniosek do WFO?iGW o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ?cieków, gdzie efektem rzeczowym miało być zrealizowanie wszystkich trzech składowych postępowań: stacji zlewczej, stacji odwadniania osadu i telemetrii. W zwi?zku z tym, że po otwarciu drugiego postępowania okazało się, że warto?ć modernizacji oczyszczalni już przekroczyła zaplanowane ?rodki finansowe, które zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem, i realizacja oraz rozliczenie efektu rzeczowego już na tym etapie staje się nieosi?galne, a to z kolei uniemożliwi nam skorzystanie z dofinansowania WFO?iGW /.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK (12.02.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.02.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni – stacja odwadniania osadu”

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci  835.976,00  zł / ł?cznie na cało?ć modernizacji oczyszczalni /.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NOXON POLAND  Sp. z o.o.
81-530  Gdynia  ul. Wrocławska 104

 
Cena oferty -  910.967,52  zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  170.343,52  zł
Cena jednokrotnego serwisu w okresie gwarancji – 14.760,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  2.760,00 zł
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HMK  Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Towarowa 15
Konstrukcje  Jastrzębie Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój  ul. Towarowa 15

 
Cena oferty -  793.350,00  zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  148.350,00  zł
Cena jednokrotnego serwisu w okresie gwarancji – 12.300,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  2.300,00 zł

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA
 

  GZWiK (07.02.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert -"Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 07.02.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 835.976,00 zł na sfinansowanie zamówienia .
Wykaz złożonych ofert: Oferta nr 1.

Oferta nr 1.  ENKO SA
44-100 Gliwice ul. Dojazdowa 54
Cena oferty - 276.750,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 51.750,00 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 48 miesięcy
  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak
 

  GZWiK (05.02.2018) Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia 29.01.2018r.

GZWiK – P 01/2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że wyniku postępowania na realizację zadania pn. „Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach” wybrano ofertę firmy:

DIEHL Metering Sp. z o.o.
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1a

Cena oferty – 158.869,26 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 29.707,26 zł

Udzielona gwarancja – 60 miesięcy
Kryterium oceny ofert – cena 100%

W postępowaniu udział wzięła n/w firma:

Oferta 1 DIEHL Metering Sp. z o.o.
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1a – przyznana ł?czna punktacja 100 pkt

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka
 

  GZWiK (31.01.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu

Dnia 31.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2018 r. pod nr 512045-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f289c092-a883-48b6-9ab6-cb11b7fa70e5

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

 

 

  GZWiK (29.01.2018) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza

 

Dnia 29.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitoruj?cego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2018 r. pod nr 511010-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4fc7c358-025f-4396-93af-62db5a60f85e

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

  GZWiK - Wyja?nienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

  Zebrzydowice 18.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018

Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Do Zamawiaj?cego wpłynęło zapytanie :
Czy Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie wodomierzy sprzężonych o ?rednicy DN 50 i 80 z bocznym wodomierzem objęto?ciowym DN 20?

Odp.
Zamawiaj?cy dopuszcza w wodomierzach sprzężonych DN50 i 80 wodomierze boczne objęto?ciowe DN20.


 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Wyja?nienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

 Zebrzydowice 17.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018


Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w ZebrzydowicachDo wyceny należy przyj?ć ilo?ci wymienione w formularzu ofertowym .

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  16.01.2018 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –1.02.2018 – 15.12.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można j? odebrać osobi?cie w siedzibie zamawiaj?cego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inż.Krzysztof Kozak tel. 32 4693654

Termin składania ofert – do dnia  24.01.2018  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w  dniu  24.01.2018  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 43.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

[11.01.2018]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Pobierz

 GZWiK (09.01.2018)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2018 r. pod nr 500006335-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7c071282-c1ba-4263-accf-7a36eec8ea71
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

Rok 2017

 GZWiK  (28.12.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  28.12.2017  r.

GZWiK-przetarg 04/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178


Cena oferty - 797.497,87 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 149.125,62 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - waga 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PUPH SARMATA SC
Izabella Harmata-Sarapata, Ryszard Sarapata
Klecza Górna Barwałd ?redni 282 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 2.  FPUH PAWLIMEX Paweł Wojak
Limanowa Stara Wie? 646 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr D. Ogrodowska
Jankowice ul. Tulipanowa 38
Firma Budowlana D-ART D. Ogrodowski
Jankowice ul. Tulipanowa 38 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 6.  BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8A - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 8.  SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 9.  ZISCO Bandura Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu zwi?zania ofert?.  
Oferta nr 10.  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana ł?czna punktacja - 93,68 pkt / 53,68 pkt + 40 pkt /  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (27.11.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 27.11.2017 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 565.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  PUPH SARMATA S.C.
Izabella Harmata-Sarapata, Ryszard Sarapata
34-124 Klecza Górna Barwałd ?redni 282

Cena oferty - 848.576,41 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 158.676,89 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 2.  FPUH PAWLIMEX Paweł Wojak
34-600 Limanowa
Stara Wie? 646

Cena oferty -1.178.825,32 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 220.430,75 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
43-410 Kończyce Małe
Ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty - 897.305,50 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 167.788,83 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
43-470 Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA- HOMA Sp. J.
43-391 Mazańcowice 178

Cena oferty - 797.497,87 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 149.125,62 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO
mgr Dominika Ogrodowska
44-264 Jankowice ul. Tulipanowa 38
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
44-264 Jankowice ul. Tulipanowa 38

Cena oferty - 1.097.905,20 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 205.299,35 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 6.  BUDEXIM Sp. z o.o.
44-203 Rybnik ul. Brzezińska 8 A

Cena oferty - 1.973.796,56 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 369.083,91 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19

Cena oferty -1.050.450,50 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 196.425,70 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 8  SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
44-178 Przyszowice ul. Polna 29 c

Cena oferty - 915.122,46 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 171.120,46 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 9.  ZISCO Bandrura Sp. z o.o.
43-250 Pawłowice ul. Mickiewicza 75

Cena oferty - 1.223.651,88 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 228.812,95 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
Oferta nr 10.  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a

Cena oferty - 891.349,38 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 166.675,09 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 

 GZWiK  (24.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 24.11.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017 r. pod nr 500064307-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d7ceb747-08b6-4f1d-b949-4a303a65526d - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

 GZWiK  (16.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 16.11.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.11.2017 r. pod nr 500059633-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8a59f4c6-f26d-492d-9155-6dc4311a0022 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

 GZWiK  (08.11.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach

Dnia 08.11.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.11.2017 r. pod nr 612863-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=93691cd8-b672-4d41-a3fe-c55ad9cbaa21

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (29.08.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia 29.08.2017 r.

GZWiK – P 01/2017

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie"

W dniu 29.08.2017 r udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Warto?ć umowy – 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 8.004,00 zł

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (17.08.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie"


 

Zebrzydowice, dnia  17.08.2017  r.

GZWiK - P 01/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania na realizację zadania pn. "Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie" wybrano ofertę firmy:

  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5

Cena oferty - 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert
- cena 90 %
- udzielona gwarancja 10 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  SUMERA MOTOR Sp. J.
Andrychów ul. Krakowska 5 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 90 pkt+10 pkt /  
Oferta nr 2.  PEZAL Produkt Line Sp. z o.o.
Gdańsk ul. Miałki Szlak 52- przyznana ł?czna punktacja- 62,74pkt /56,74 pkt + 6 pkt/
Oferta nr 3.  PPH GAPPA Marek Cichoń
Pierzchnica ul. Błońska 52 - oferta odrzucona /oferowana ?wieca niezgodna z zapisem SIWZ /  
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (16.08.2017) - Protokół otwarcia ofert „Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 16.08.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o warto?ci zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 35.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1. SUMERA MOTOR Sp. J. Andrychów ul. Krakowska 5
Cena oferty — 42.804,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 8.004,00 zł
Udzielona gwarancja — 60 miesięcy

Oferta nr 2. PEZAL Produkt Line Sp. z o.o. Gdańsk ul. Miałki Szlak 52
Cena oferty — 67.890,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 12.694,88 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy

Oferta nr 3. PPH GAPPA Marek Cichoń Pierzchnica ul. Blońska 52
Cena oferty — 39.545,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 7.394,60 zł
Udzielona gwarancja - 36 miesięcy
 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie"

Zebrzydowice, dnia  08.08.2017 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa agregatu pr?dotwórczego na przyczepie

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – nie pó?niej niż do 30.09.2017 r
Każdy oferent okre?la własny termin dostawy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można j? odebrać osobi?cie w siedzibie zamawiaj?cego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  16.08.2017  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w  dniu  16.08.2017  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

 

 

 GZWiK (28.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017 r. pod nr 101748 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=cdc4eccf-8b88-4a3a-b45c-768088fd76a0&path=2017%5c06%5c20170628%5c101748_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

 

 

 GZWiK (21.06.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia  21.06.2017  r.

GZWiK-przetarg 03/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez budowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 275.985,52 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 60,0 pkt + 40,0 pkt /  

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK -GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=04fda860-ea23-4846-b246-ee25595f5ed8&path=2017%5c06%5c20170612%5c95828_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (12.06.2017)GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2017 r. pod nr 95858 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=278d334c-f12d-46f2-ba29-66e2557edc77&path=2017%5c06%5c20170612%5c95858_2017.html
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

 

 GZWiK (08.06.2017) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 08.06.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o warto?ci zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 1.476.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.475.922,56 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 275.985,52 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK (22.05.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 22.05.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice przez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2017 r. pod nr 513768-N-2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=23d1f76d-2c65-4536-b919-7295e761f70e

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (27.04.2017)  GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 27.04.2017 r.

GZWiK - przetarg 2/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira
 

 GZWiK  (22.03.2017) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię

Dnia 30.03.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2017 r. pod nr 54778 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=43e541b3-1a6f-4633-bd5b-a1a8c7f4a8c1&path=2017%5c03%5c20170330%5c54778_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

 

 GZWiK  (22.03.2017) -GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zebrzydowice, dnia 22.03.2017 r.

GZWiK - przetarg 1/2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, któr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (20.03.2017) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 20.01.2017 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o warto?ci zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 861.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  REMONTEX-EX Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Larysza 11
Cena oferty - 1.390.306,40 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 259.975,99 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 5 lat
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 08.03.2017 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.03.2017 r. pod nr 39171 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=20f571b6-9adb-4905-aa53-cbcb842141c1&path=2017%5c03%5c20170308%5c39171_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

(23.02.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię.

Dnia 23.02.2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2017 r. pod nr 30763 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=1dcd8ae0-3cf4-4306-88f9-2dff6bdab8f1&path=2017%5c02%5c20170223%5c30763_2017.html

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami (POBIERZ)

 

[11.01.2017]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2017 r.

Pobierz

[03.01.2017]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Dnia 03.01.2017 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.01.2017 r. pod nr 1267 - 2017.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5bbb6156-9a01-4ff2-a29b-c438e0580b3f&path=2017%5c1%5c20170103%5c1267_2017.html - OGŁOSZENIE (PDF).

 

Rok 2016

 GZWiK  (08.12.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 14.12.2016 r.

GZWiK Nr 4/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku w/w postępowania wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241
Cena oferty - 2.152.379,26 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 402.477,42 zł
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 8 lat

Kryteria oceny ofert.
- Cena - 60 %
- Okres udzielonej rękojmi i gwarancji 40%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.
Zduny Pyrzyce 46 - przyznana ł?czna punktacja - 68,72 pkt / 28,72 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 3.  AQUA-TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26 - przyznana ł?czna punktacja - 91,9 pkt / 51,9 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 4.  MIKO-TECH Sp. z o.o.
Łaziska Górne ul. ?wierczewskiego 11 b - przyznana ł?czna punktacja - 79,31 pkt / 39,31 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 5.  AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - przyznana ł?czna punktacja - 87,98 pkt / 47,98 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - przyznana ł?czna punktacja - 82,21 pkt / 42,21 pkt + 40 pkt /
 
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a - przyznana ł?czna punktacja - 75,10 pkt / 45,10 pkt + 30 pkt /
 
Oferta nr 8.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pier?cień ul. Graniczna 22 - przyznana ł?czna punktacja - 85,97 pkt / 45,97 pkt + 40 pkt /

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (05.12.2016) - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 5.12.2016 r

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o warto?ci zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć kwotę w wysoko?ci 3.200.000,00 zł na sfinansowanie zamówienia.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.
Zduny Perzyce 46
Cena oferty - 4.496.899,57 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 840.883,66 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat i 1 miesi?c
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.

Mazańcowice 178
WIiRO Stanisław Łacek Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Istebna 1241
Cena oferty - 2.152.379,26 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 402.477,42 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 3.  AQUA - TECHNIC Maksymilian Lasek
Częstochowa ul. Wiolinowa 26
Cena oferty - 2.488.714,21 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 457.889,65 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 4.  MIKO-TECH Sp. z o.o.
Łaziska Górne ul. ?wierczewskiego 11 b
Cena oferty - 3.285.199,50 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 614.305,60 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 5.  AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118
Cena oferty - 2.691.845,52 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 503.353,23 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
Cena oferty - 3.059.562,09 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 572.113,24 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a
Cena oferty - 2.863.575,66 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 535.465,37 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 6 lat
Oferta nr 8.  INSTAL-CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pier?cień ul. Graniczna 22
Cena oferty - 2.809.458,74 zł w tym VAT w wysoko?ci 525.345,94 zł
Udzielona gwarancja i rękojmia - 8 lat
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK  (24.11.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 24.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2016 r. pod nr 350847 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ed2f7b9b-5819-45be-8cdc-c289498c5777&path=2016%5c11%5c20161124%5c350847_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF) .

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161124.pdf(POBIERZ)
   
 • SIWZ + Zał?czniki.pdf (POBIERZ)

 

 

 GZWiK  (24.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  24.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cych odpowiedzi:

 
Pytanie 1.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodoci?gu należy stosować rury PE 100 SDR 17, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura PE 100 Dz110x10, co oznacza iż jest to rura w SDR 11. Prosimy o wskazanie jak? rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Należy zastosować rurę SDR 11 PE 100
 
Pytanie 2.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodoci?gu należy stosować rury PE 100 zwykłe a w przypadku zastosowania technologii bezwykopowych rury opancerzone typu RC, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura opancerzona typu RC na całym zakresie tego zadania. Prosimy o wskazanie jak? rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Rury opancerzone RC zastosować tylko na przewiertach.
 
Pytanie 3.
W projekcie budowlanym dot. SUW My?liwska w pkc 6.3 zapisano, iż należy wymienić zainstalowane obecnie agregaty pompowe na nowe, natomiast w przedmiarze w pozycjach 37, 39 oraz 56 opisany jest ponowny montaż tych samych pomp. Prosimy o wyja?nienie pozycji 37, 39 oraz 56 zawartych w przedmiarze robót?
Odp. Należy zabudować pompy zdemontowane zgodnie z przedmiarem.
 
Pytanie 4.
W projekcie budowlanym dot. SUW My?liwska w pkc 6.3 zapisano iż zestaw hydroforowy nr 1 ma zawierać dwa agregaty pompowe 1+1 rezerwa czynna o parametrach: Q=16 m3/h, H=24 m, moc 1,1 kW. Wg informacji otrzymanych od producenta nie ma takich pomp o takiej mocy, aby osi?gnęły parametry z projektu. Czy przy podanych parametrach praca zestawu nie powinna być 2+1 lub czy możliwa jest zmiana parametrów mocy np. do 3 kW?
Odp. S? to pompy istniej?ce znajduj?ce się w budynku SUW "TOM" przy ul. Staropolskiej. Pompy podlegaj? przeniesieniu do budynku "My?liwska" będ?cym przedmiotem dokumentacji projektowej.
 
Pytanie 5.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiaj?cy uzna referencje - jedna polegaj?ca tylko na budowie lub przebudowie sieci wodoci?gowych, a druga referencja polegaj?ca tylko na przebudowie, remoncie, budowie SUW?
Ł?cznie obie referencje będ? o ł?cznej warto?ci 2.600.000 zł brutto, w tym jedna o warto?ci nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto.
Odp. Zamawiaj?cy uzna te referencje.
 

UWAGA!
Zamawiaj?cy informuje, że w dniu 24.11.2016 r. w BZP zamieszczone jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz. 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK  (18.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  18.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cych odpowiedzi:


 
Pytanie 1.
W nawi?zaniu do SIWZ w w/w postępowaniu i spisu oferty do której trzeba zał?czyć kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabel? elementów scalonych, zwracamy się z pro?b? o udostępnienie wykonawcom przedmiarów / kosztorysu inwestorskiego - bez cen / z podstawami wyceny w wersji edytowalnej / ath /. Zakres opracowania i ilo?ć pozycji przedmiarowych jest tak obszerna / 880 pozycji /, że wersja elektroniczna kosztorysu byłaby ogromn? pomoc? i ułatwieniem dla oferentów.
 
Odp. Zamawiaj?cy nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.
 
Pytanie 2.
Zgodnie z pkt 5.2.5 SIWZ "Wykonawca który zamierza powierzyć czę?ci zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza stosowne informacje o Podwykonawcach w o?wiadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia". Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o informacje na temat braku podstaw do wykluczenia w o?wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, a nie o spełnianiu warunków udziału. Jednocze?nie
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji o?wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia w taki sposób, aby Wykonawca mógł zawrzeć w tym o?wiadczeniu informacje na temat braku podstaw do wykluczenia dla przewidywanych podwykonawców, do czego obliguje go ustawa Prawo zamówień publicznych / par. 25a ust. 5 pkt 2 /. W aktualnej wersji o?wiadczenia brak możliwo?ci złożenia o?wiadczenia dotycz?cego podwykonawcy.
 
Odp. Każdy z wykonawców składa oddzielnie o?wiadczenie potwierdzaj?ce spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 

Zamawiaj?cy informuje, że będzie jeszcze jedna zmiana ogłoszenia i w zwi?zku z tym termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (03.11.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 03.11.2016 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2016 r. pod nr 335982 - 2016. Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=bf5910a5-158d-4c1c-acf0-3719798813b2&path=2016%5c11%5c20161103%5c335982_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

 • ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_04_2016_BZP_20161103.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.doc (POBIERZ )


 

 GZWiK  (28.10.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 28.10.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2016 r. pod nr 332717 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=27ff8739-17c9-4bf5-bcb7-533d88835cda&path=2016%5c10%5c20161028%5c332717_2016.html - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

 • ogloszenie_04_2016_o_zamowieniu_BZP_20161028.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik8_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
 • podkatalog SIWZ_zalacznik9_Dokumentacja_Projektowa_ST (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • podkatalog SUW ul. My?liwska
   • Specyfikacja techniczna.pdf
   • Wentylacja SUW.pdf
   • Zmiana sposobu uzytkowania SUW.pdf
  • podkatalog Wodoci?g przy ul. Chmielnej
   • katalog Rys
   • Dok formalne uzgodnienia-Chmielna.pdf
   • Projekt, opis techniczny-Chmielna.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Chmielna.pdf
  • podkatalog Wodoci?g przy ul. Kochanowskiego
   • katalog Rys
   • Dok formalne, Uzgodnienia-Koch.pdf
   • Projekt - droga wojewodzka-Koch.pdf
   • Projekt, opis techniczny-Koch.pdf
   • Specyfikacja Techniczna-Koch.pdf
  • podkatalog Wodoci?g przy ul. Orzeszkowej
   • katalog Rys
   • Dok formalne i uzgodnienia-Orzesz.pdf
   • Projekt przez drogę wojewódzk?-Sł (Orzesz).pdf
   • Projekt, opis techniczny-Orzesz.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Orzesz.pdf
  • podkatalog Wodoci?g przy ul. Zielonej
   • katalog Rys
   • Dok formale uzgodnienia-Zielona.pdf
   • Projekt - droga wojewodzka-Jg (Zielna).pdf
   • Projekt, opis techniczny-Zielona.pdf
   • Specyfikacja techniczna-Zielona.pdf
 • SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI.doc (POBIERZ )

 •  

    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia 14.09.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE

  o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  W zwi?zku z nie podpisaniem umowy przez F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. Osada 4, 32-310 Klucze, w dniu 14.09.2016r. udzielono zamówienia na w/w zadanie firmie:

    Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
  44-304 Wodzisław ?l?ski
  ul. Jastrzębska 53

  Warto?ć umowy - 33.198,93 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 6.207,93 zł

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

    GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia   31.08.2016  r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

  Dyrektor GZWIK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

    F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
  ul. Osada 4, 32-310 Klucze

  Cena oferty - 24.000,00 zł + VAT

  Kryteria oceny ofert:
  cena - 100 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  1.  F.H. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula
  ul. Osada 4, 32-310 Klucze, Przyznana punktacja - 100 pkt
  2.  EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Sowia 6b, 32-500 Chrzanów, Przyznana punktacja - 62,5 pkt
  3.  INSE-TOX Jan Stromidło
  ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, Przyznana punktacja - 57,69 pkt
  4.  PIPE CONTROL Łukasz Lis
  ul. Gorliczyńska 162, 37-200 Przeworsk, Przyznana punktacja - 44,12 pkt
  5.  P.U.H. KOZAK
  ul. Łęgi 2, 01-329 Warszawa, Przyznana punktacja - 34,78 pkt
  6.  BLEJKAN S.A.
  ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, Przyznana punktacja - 27,09 pkt
  7.  USŁUGI ASENIZACYJNE Stanisław Korgól
  ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław ?l?ski, Przyznana punktacja - 88,92 pkt
  8.  ON-SERVICE Sp. z o. o.
  ul. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia, Przyznana punktacja - 55,56 pkt
    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   

    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach"

  Zebrzydowice, dnia  18.08.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 03/2016

  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

  Wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej położonej w Zebrzydowicach

  Zakres obejmuje wykonanie monitoringu czynnej kanalizacji sanitarnej Φ 300 oraz 400 mm / ł?czna długo?ć ok. 1600 mb/ wraz z opracowaniem raportu zawieraj?cego film oraz wykres spadków pomiędzy studniami. Przed rozpoczęciem czynno?ci zwi?zanych z monitoringiem należy wykonać czyszczenie kanału, nieczysto?ci wydobyte z rur należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu.

  Zakres oraz lokalizację kanału przeznaczonego do monitoringu przedstawiono na mapie stanowi?cej zał?cznik do ogłoszenia.
  Za każdy dodatkowy odcinek niezaznaczony w zał?czniku mapowym wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg ceny jednostkowej.

  Wspólny słownik zamówień / CPV / : 45232000-2

  Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
  Termin realizacji umowy – nie pó?niej niż do 20.09.2016 r
  Każdy oferent okre?la własny termin opracowania dokumentacji.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można j? odebrać osobi?cie w siedzibie zamawiaj?cego pokój nr 40.

  Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

  Termin składania ofert – do dnia  26.08.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

  Otwarcie ofert nast?pi w  dniu  26.08.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_Mapowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_Mapowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_umowa.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

   

   

    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

  Dnia 18.07.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod nr 141331 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141331&rok=2016-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK  (07.07.2016) GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej"

  Zebrzydowice, dnia 7.07.2016 r.

  GZWiK Nr 3/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej" wybrano ofertę firmy:

    WODROL Teodor ?wi?tecki
  Kiełczów ul. Wilczycka 14


  Cena oferty - 543.660,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 101.660,00 zł
  Okres rękojmi - 60 miesięcy

  Kryteria oceny ofert.
  - Cena - 98 %
  - Okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  WODROL Teodor ?wi?tecki
  Kiełczów ul. Wilczycka 14 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
  ZRIB Sp. z o.o.
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
  Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana ł?czna punktacja - 84,03 pkt / 82,03 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana ł?czna punktacja - 88,94 pkt / 86,94 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 4.  Usługi instalatorskie, wod - kan i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
  Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 3 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / wykonawca złożył nieprawdziwe informacje maj?ce wpływ lub mog?ce mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania /, a następnie na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 5.  SIM Mariusz ?wierkosz
  Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana ł?czna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 6.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pier?cień ul. Graniczna 22 - przyznana ł?czna punktacja - 83,73 pkt / 81,73 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
  Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  Pszczyna ul. Bielska 36
  PPI CHROBOK S.A.
  Bojszowy Nowe ul. Kowala 11- przyznana ł?czna punktacja - 78,12 pkt / 76,12 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 8.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana ł?czna punktacja - 60,49 pkt / 58,49 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 9.  PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
  Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana ł?czna punktacja - 71,01 pkt / 69,81 pkt + 1,20 pkt /
   
  Oferta nr 10.  AQUA-SYSTEM Sp. z o.o.
  Bielsko Biała ul. Stwosza 118 - przyznana ł?czna punktacja - 53,42 pkt / 51,42 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 11.  INSTAD Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Zapłocie 42 k - przyznana ł?czna punktacja - 65,65 pkt / 64,45 pkt + 1,2 pkt /
   
  Oferta nr 12.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178 - przyznana ł?czna punktacja - 98,85 pkt / 96,85 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 13.  PUP ROL-BUD Sp. J. Pastor Kazimierz
  Kobielice ul. Rolna 4 - przyznana ł?czna punktacja - 70,57 pkt / 68,57 pkt + 2,0 pkt /
   

   

    ZASTĘPCA DYREKTORA
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Krzysztof Kozak

   

   GZWiK  (29.06.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego"

  Dnia 29.06.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2016 r. pod nr 110463 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110463&rok=2016-06-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK  (08.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego"

  Zebrzydowice, dnia 8.06.2016 r.

  GZWiK Nr 2/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. j. Słowackiego" wybrano ofertę firmy:

    Konsorcjum firm:
  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd ?redni 282
  Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ?ciekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd ?redni 282

  Cena oferty wynosi 2.818.127,03 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 526.966,84 zł
  Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

  Kryterium oceny ofert:


  - Cena - 98 %
  - Okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana ł?czna punktacja - 92,37 pkt / 90,37 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 2.  PPUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak
  Limanowa ul. Tarnowska 33
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi?zania ofert? / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 3.  RPM S.A.
  Lubliniec ul. Niegolewskich 7 - przyznana ł?czna punktacja - 71,98 pkt / 70,38 pkt + 1,6 pkt /
   
  Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
  BUSKOPOL S.A.
  Busko Zdrój ul. Kilińskiego 41
  AKWEDUKT Sp. z o.o.
  Kielce ul. Sandomierska 105
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi?zania ofert? / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 5.  INSTALBUD Sp. z o.o.
  Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 6 a
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w kosztorysie ofertowym w poz. 63 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania i do wyceny przyjęto rurę fi 200 a nie fi 225, nie ujęto podsypki i osypki piaskowej rur, udzielona przez wykonawcę odpowied? że będzie wykorzystywał piasek z wykopów jest modyfikacj? SIWZ /. Brak kosztorysu szczegółowego uniemożliwił zamawiaj?cemu dalsz? ocenę oferty pod k?tem raż?co niskiej ceny.
   
  Oferta nr 6.  KAN-EKO Sp. z o.o.
  Ustroń ul. Katowicka 207
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera raż?co nisk? cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / raż?co niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny, brak przedstawienia dowodów na zastosowane materiały i sprzęt /. Ponadto wysoko?ć Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z pó?niejszymi zmianami /
   
  Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
  AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
  Cieszyn Plac Wolno?ci 3
  AWT REKULTIVACE A.S.
  Delficka 41/884 - przyznana ł?czna punktacja - 66,19 pkt / 64,19 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 8.  Konsorcjum firm:
  ZRIB Sp. z o.o.
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
  Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - przyznana ł?czna punktacja - 87,74 pkt / 85,74 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTAR Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Starod?browska 20 - przyznana ł?czna punktacja - 73,77 pkt / 71,77 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 10.  Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana ł?czna punktacja - 91,83 pkt / 89,83 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 11.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
  Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi?zania ofert? / , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata - Sarapata, R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd ?redni 282
  Usługi budowlano - instalacyjne gospodarki wodno - ?ciekowej i melioracyjnej mgr inż. R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd ?redni 282 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 98,0 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 13.  SKAŃSKA S.A.
  Warszawa ul. Gen. Zaj?czka 9 - przyznana ł?czna punktacja - 71,44 pkt / 69,44 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178
  INSTAL CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pier?cień ul. Graniczna 22 - przyznana ł?czna punktacja - 90,48 pkt / 88,48 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 15.  Zakład robót inżynieryjnych WODPOL mgr inż. Janusz Włoch
  Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysoko?ć Rg = 8,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz.U. 200 poz. 1679 z pó?n. zmianami /
   
  Oferta nr 16.  HYDROGOP Sp. z o.o.
  Katowice ul. Tartaczna 20 - przyznana ł?czna punktacja - 60,42 pkt / 58,42 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 17.  WODPOL Sp. z o.o.
  Żywiec ul. Ks. Pr. ST. Słonki 24
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /.
   
  Oferta nr 18.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
  Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana ł?czna punktacja - 98,26 pkt / 96,26 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 19.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi?zania ofert?/ , a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 20.  Konsorcjum firm:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
  Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
  BUDEXIM Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Brzezińska 8 a
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania /wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu zwi?zania ofert?, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   
  Oferta nr 21.  Konsorcjum firm:
  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
  Rybnik ul. Larysza 11
  REMONT-Ex Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Larysza 11- przyznana ł?czna punktacja - 63,41 pkt / 61,41 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 22.  BUDROST Sp. z o.o.
  Stryszawa 1 a - przyznana ł?czna punktacja - 84,70 pkt / 82,70 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 23.  PPH OMNIX Sp. z o.o.
  Zabrze ul. Jana Styki 24 - przyznana ł?czna punktacja - 66,53 pkt / 64,53 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 24.  Konsorcjum firm:
  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana ł?czna punktacja - 80,47 pkt / 78,47 pkt + 2,0 pkt /
   
  Oferta nr 25.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. K.
  Ustroń ul. J. Kreta 5 a
  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w poz. 20,21, 22 nie uwzględniono materiału i sprzętu, w poz. 36 nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania - przyjęto do przewiertu rurę fi 200 zamiast fi 225 /. Ponadto wysoko?ć Rg = 7,00 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z pó?niejszymi zmianami /
   
  Oferta nr 26.  Usługi instalatorskie wod-kan, co i sprzętowo - budowlane Seweryn Całus
  Cieszyn ul. Chrobrego 5/11
  Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Pzp - zawiera raż?co nisk? cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia / Złożone przez Wykonawcę wyja?nienia raż?co niskiej ceny zostały uznane przez zamawiaj?cego za niewiarygodne w zakresie dowodów przedłożonych na potwierdzenie cen materiałów, sprzętu i Rg. Dodatkowo z kosztorysu ofertowego wynika że nie uwzględniono wła?ciwej ilo?ci podsypki piaskowej oraz zmieniono materiały w pozycji dot. wykonania podbudowy drogowej /. Wysoko?ć Rg=6,63 zł nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. 200 poz. 1679 z pó?niejszymi zmianami /.
   
  Oferta nr 27.  INSTAD Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Zapłocie 42 k
  Na podstawie art. 24 pkt 2 ppkt 2 Ustawy Pzp wykonawca został wykluczony z postępowania / firma która złożyła ofertę nie wniosła wadium w wymaganej wysoko?ci /, a następnie na podstawie art. 89 pkt. 1 ppkt 5. Ustawy Pzp oferta została odrzucona / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania /.
   

   

    DYREKTOR
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (02.06.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej

  Dnia 02.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej".

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 r. pod nr 66555 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=66555&rok=2016-06-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • ogloszenie_03_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
   • katalog dokumenty formalne
    • 1_Wyrys_miejscowy_plan.pdf
    • 2_Protokół_Narady_Koordynacyjnej.pdf
    • 3_Warunki_Techniczne.pdf
    • 4_Decyzja_Dróg_Gminnych_1.pdf
    • 5_Decyzja_Dróg_Gminnych_2.pdf
    • 6_Decyzja_Dróg_Powiatowych.pdf
    • 7_Uzg_projektu_GZWiK.pdf
    • 8_Uzg_GZWiK.pdf
    • 9_Uzg_Tauron_cd.pdf
    • 10_Uzg_Tauron.pdf
    • 11_Uzg_Gaz.pdf
    • 12_Uzg_Orange.pdf
    • 13_Opinia_Wojewódzki_Urz?d_Ochrony_Zabytków.pdf
    • 14_Zgoda_Skarb_Państwa.pdf
    • 15_Lasy Państwowe.pdf
   • katalog Rys
   • Geologia.pdf
   • Informacja_BIOZ.pdf
   • Projekt, opis techniczny.pdf
     
   •  
  • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
  • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
    
  • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)


   

   GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

  Dnia 12.04.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków ".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016 r. pod nr 37915 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37915&rok=2016-04-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK  (05.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

  Zebrzydowice, dnia 5.04.2016 r.

  GZWiK Nr 1/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków" wybrano ofertę firmy:

    PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25a

  Cena oferty wynosi 99.998,96 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 18.698,99 zł
  Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

  Kryterium oceny ofert:


  - Cena - 98 %
  - Okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  Firma Usługowa Marek Podżorski
  Wisła ul. Spacerowa 15 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   
  Oferta nr 2.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178 - przyznana ł?czna punktacja - 61,02 pkt / 59,02 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 3.  INSTAL DRAGADOS Sp. z o.o.
  Cieszyn ul. Zamorska 98 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   
  Oferta nr 4.  BUDEXIM Sp. z o.o.
  Rybnik ul. Brzezińska 8 A - przyznana ł?czna punktacja - 57,51 pkt / 55,91 pkt + 1,6 pkt /
   
  Oferta nr 5.  Usługi budowlane, instalatorstwo, gaz, kanalizacja, woda
  Stanisław STYBAK
  Zator ul. Graboszyce 3 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   
  Oferta nr 6.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana ł?czna punktacja - 81,72 pkt / 79,72 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 8.  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata-Sarapata, R. Sarapata
  Klecza Górna Barwałd ?redni 282 - przyznana ł?czna punktacja - 84,14 pkt / 82,14 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o. Sp. K.
  Ustroń ul. Kreta 5 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   
  Oferta nr 10.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
  Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana ł?czna punktacja - 71,58 pkt / 69,58 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 11.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana ł?czna punktacja - 57,76 pkt / 55,76 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 12.  INSTAL-CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pier?cień ul. Graniczna 22 - przyznana ł?czna punktacja - 64,42 pkt / 62,42 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 13.  Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Jan Trochim
  Tychy ul. Przejazdowa 28 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   
  Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana ł?czna punktacja - 85,50 pkt / 83,50 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 15.  PUH AKRO Bogusław Majdak
  Czechowice - Dziedzice ul. Kręta 8 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
   

   

    DYREKTOR
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (31.03.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego

  Dnia 31.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2016 r. pod nr 72408 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72408&rok=2016-03-31 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • ogloszenie_02_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
   • podkatalog Marklowice G
    • katalog Plany sytuacyjne
    • katalog Profile podłużne A i C
    • katalog Przył?cze kablowe zasilaj?ce pompownię ?cieków sanitarnych
    • Dokumentacja geotechniczna.pdf
    • Przepompownia ?cieków P1.pdf
   • podkatalog Słowackiego 1
    • katalog Profile
    • katalog Rys
    • Projekt, opis techniczny.pdf
   • podkatalog Słowackiego 2
    • katalog Rys
    • katalog Uzgodnienia
    • Projekt, opis techniczny.pdf
   • podkatalog Słowackiego 2 projekt zamienny
    • katalog Rys
    • Projekt, opis techniczny.pdf
   • podkatalog Słowackiego przej?cia pod drog?
    • katalog Rys
    • Projekt, opis techniczny.pdf

     
  • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
  • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
    
  • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

   GZWiK  (17.03.2016) - IR- postępowanie GZWiK 02/2016

  Zebrzydowice, dnia 17.03.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 02/2016

  OGŁOSZENIE

  o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice"

  W dniu 17.03.2016 r. udzielono zamówienia na w/w zakres usług firmie:

    PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
  Nowa Wie? Tworoska
  ul. Brynkowska 4

  Warto?ć umowy - 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 6.532,00 zł

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (10.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Zebrzydowice, dnia   10.03.2016  r.

  IR- postępowanie GZWiK 02/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

  Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice" i jednocze?nie informuje, że wybrano ofertę firmy:

    PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
  Nowa Wie? Tworoska ul. Brynkowska 4

  Cena oferty wynosi 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 6.532,00 zł

  Kryteria oceny ofert:
  cena - 100 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
  Katowice ul. Gallusa 10 - przyznana punktacja - 58,32 pkt
  2.  BIPROKOM - KRAKÓW S.A.
  Kraków Plac na Stawach 1 - przyznana punktacja - 71,54 pkt
  3.  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
  Nowa Wie? Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
  4.  SURMA Arkadiusz
  Racibórz ul. Marty 12 - przyznana punktacja - 75,73 pkt
  5.  Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
  Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B/13 - przyznana punktacja - 76,77 pkt


   
    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (07.03.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków

  Dnia 07.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków".

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016 r. pod nr 49850 - 2016.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49850&rok=2016-03-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • ogloszenie_01_2016_o_zamowieniu_BZP_20160307.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
   • Informacja_BIOZ.pdf
   • Projekt sieci wodoci?gowej.pdf
   • Rys_1 PLAN SYTUACYJNY.pdf
   • Specyfikacja techniczna.pdf
   • Zakres przetargu.pdf
     
   • podkatalog Uzgodnienia
    • 01_decyzja GD 2016r.pdf
    • 02_Energetyka.pdf
    • 03_Energetyka mapa.pdf
    • 04_Energetyka mapa legenda.pdf
    • 05_GSG.pdf
    • 06_GSG mapa.pdf
    • 07_GSG mapa legenda.pdf
    • 08_GZWiK warunki techniczne.pdf
    • 09_Tp.pdf
    • 10_ZUD.pdf

    
  • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
    
  • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

   

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

    

  [04.03.2016]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice"

  W dniu 04.03.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres usługi firmie:
    mgr inż. Arkadiusz SURMA
  Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urz?dzeń sanitarnych
  Wodzisław ?l. Ul. Przemysłowa 11B/3

  Warto?ć umowy - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 11.270,00 zł

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (02.03.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. \"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice\"

  Zebrzydowice, dnia  02.03.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 02/2016

  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice

  Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami.

  Obszar rozbudowy i wymiany sieci wodoci?gowej pokazano orientacyjnie na zał?czniku nr 1 – 3

  Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.20.00-1

  Termin zwi?zania z ofert? –  30 dni kalendarzowych.
  Termin realizacji umowy –  nie pó?niej niż do 30.11.2016 r
  Każdy oferent okre?la własny termin opracowania dokumentacji.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można j? odebrać osobi?cie w siedzibie zamawiaj?cego pokój nr 40.

  Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

  Termin składania ofert – do dnia  10.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

  Otwarcie ofert nast?pi w  dniu  10.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_ul.Korczaka.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_ul.Jutrzenki.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_ul.Switezianki.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_umowa.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

   

   

   

   GZWiK  (01.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Zebrzydowice, dnia   01.03.2016  r.

  IR- postępowanie GZWiK 01/2016

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

  Dyrektor GZWiK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

    mgr inż. Arkadiusz SURMA
  Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urz?dzeń sanitarnych
  Wodzisław ?l. Ul. Przemysłowa 11B/3

  Cena oferty - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 11.270,00 zł

  Kryterium oceny ofert :
  cena - waga 100 %

  W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

  1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
  Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana punktacja - 61,33 pkt
  2.  ?RODOWISKO Bartłomiej Szendoł
  Bielsko - Biała ul. Sportowców 11- przyznana punktacja - 50,52 pkt
  3.  PPW ECOLOGIS.
  Nowa Wie? Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 93,34 pkt
  4.  ALL-PRO CONSULTING
  Bielsko - Biała ul. Komorowicka 35/3 - przyznana punktacja - 91,32 pkt
  5.  mgr inż. Arkadiusz Surma
  Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urz?dzeń sanitarnych
  Wodzisław ?l. Ul. Przemysłowa 11B/3 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
  6.  HYDROEKO Jerzy Jarz?b
  Cieszyn ul. Wiejska 51 - przyznana punktacja - 55,69 pkt
  7.  Konsorcjum firm:
  Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
  Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 b pok. 13
  i-projekt Łukasz Kłak
  Gliwice ul. Gdańska 17/2 - przyznana punktacja - 63,81 pkt
    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   


   

   GZWiK  (22.02.2016) - OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

  Zebrzydowice, dnia  22.02.2016 r.

  IR- postępowanie GZWiK 01/2016

  OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodoci?gowej w Gminie Zebrzydowice

  Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami.

  Obszar rozbudowy sieci wodoci?gowej pokazano orientacyjnie na zał?czniku nr 1-6

  Wspólny słownik zamówień / CPV / :  71.32.20.00-1

  Termin zwi?zania z ofert? –  30 dni kalendarzowych.
  Termin realizacji umowy –  nie pó?niej niż do 30.11.2016 r
  Każdy oferent okre?la własny termin opracowania dokumentacji.

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można j? odebrać osobi?cie w siedzibie zamawiaj?cego pokój nr 40.

  Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat strategii, rozwoju i inwestycji gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

  Termin składania ofert – do dnia  01.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

  Otwarcie ofert nast?pi w  dniu  01.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_ul.Malinowa.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_ul.Hallera.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_ul.Ks.A.Janusza.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_ul.Zamkowa.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_ul.My?liwska.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_ul.Górna.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik8_umowa.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

   

  rok 2015

  [30.12.2015]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie Gminy Zebrzydowice\"

  Dnia 30.12.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2015 r. pod nr 356650 - 2015.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356650&rok=2015-12-30 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK (22.12.2015) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie Gminy Zebrzydowice"

  Zebrzydowice, dnia 22.12.2015 r.

  GZWiK Nr 10/2015

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano dla:

    Zadania nr 1 - Projekt wymiany sieci wodoci?gowej przy ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
  Surma Arkadiusz
  Racibórz ul. Marty 12
  Cena oferty - 33.702,00 zł w tym podatek VAT 6.302,00 zł
  Termin płatno?ci faktury - 30 dni
    Zadania nr 2 - Projekt wymiany sieci wodoci?gowej przy ul. Kochanowskiego / węzeł PKP / w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
  HYDROEKO Jerzy Jarz?b
  Cieszyn ul. Wiejska 51
  Cena oferty - 6.765,00 zł w tym podatek VAT 1.265,00 zł
  Termin płatno?ci faktury - 14 dni
    Zadanie nr 3 - Projekt wymiany sieci wodoci?gowej przy ul. Zielonej w Kończycach Małych - wybrano ofertę firmy:
  HYDROEKO Jerzy Jarz?b
  Cieszyn ul. Wiejska 51
  Cena oferty - 7.380,00 zł w tym podatek VAT 1.380,00 zł
  Termin płatno?ci faktury - 14 dni
    Zadanie nr 4 - Projekt wymiany sieci wodoci?gowej przy ul. Chmielnej w Kończycach Małych - wybrano ofertę firmy:
  Surma Arkadiusz
  Racibórz ul. Marty 12
  Cena oferty - 8.610,00 zł w tym podatek VAT 1.610,00 zł
  Termin płatno?ci faktury - 30 dni
    Zadanie nr 5 - Projekt wymiany sieci wodoci?gowej przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
  HYDROEKO Jerzy Jarz?b
  Cieszyn ul. Wiejska 51
  Cena oferty - 12.300,00 zł w tym podatek VAT 2.300,00 zł
  Termin płatno?ci faktury - 14 dni

  Kryterium oceny ofert dla każdego zadania oddzielnie:
  - cena - waga 98 %
  - termin płatno?ci faktury - waga 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  HYDRO-INSTAL Projekty techniczne HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 56,87 pkt / 55,94 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 2 - przyznana ł?czna punktacja - 24,06 pkt / 23,13 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 3 - przyznana ł?czna punktacja - 50,34 pkt / 49,41 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 4 - przyznana ł?czna punktacja - 63,29 pkt / 62,36 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 5 - przyznana ł?czna punktacja - 35,20 pkt / 34,27 pkt + 0,93 pkt /
   
  Oferta nr 2.  BIPROKOM KRAKÓW Sp. Akcyjna
  Kraków Plac na stawach 1
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 87,79 pkt / 85,79 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 2 - przyznana ł?czna punktacja - 38,42 pkt / 36,42 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 3 - przyznana ł?czna punktacja - 51,00 pkt / 49,00 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 4 - przyznana ł?czna punktacja - 61,62 pkt / 59,62 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 5 - przyznana ł?czna punktacja - 75,68 pkt / 73,68 pkt + 2,00 pkt /
   
  Oferta nr 3.  ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.
  Bielsko Biała ul. Komorowicka 35/3
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 69,81 pkt / 67,81 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 2 - nie złożono oferty
  Zadanie 3 - nie złożono oferty
  Zadanie 4 - nie złożono oferty
  Zadanie 5 - nie złożono oferty
   
  Oferta nr 4.  Oferta nr 4. Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
  Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B pok. 13
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 51,73 pkt / 49,73 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 2 - przyznana ł?czna punktacja - 35,69 pkt / 33,69 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 3 - przyznana ł?czna punktacja - 42,55 pkt / 40,55 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 4 - przyznana ł?czna punktacja - 51,00 pkt / 49,00 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 5 - przyznana ł?czna punktacja - 44,61 pkt / 42,61 pkt + 2,00 pkt /
   
  Oferta nr 5.  HYDROEKO Jerzy Jarz?b
  Cieszyn ul. Wiejska 51
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 71,59 pkt / 70,66 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 2 - przyznana ł?czna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 3 - przyznana ł?czna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 4 - przyznana ł?czna punktacja - 92,40 pkt / 91,47 pkt + 0,93 pkt /
  Zadanie 5 - przyznana ł?czna punktacja - 98,93 pkt / 98,00 pkt + 0,93 pkt /
   
  Oferta nr 6.  Surma Arkadiusz
  Racibórz ul. Marty 12
  Zadanie 1 - przyznana ł?czna punktacja - 100,00 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 2 - przyznana ł?czna punktacja - 33,71 pkt / 31,71 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 3 - przyznana ł?czna punktacja - 87,22 pkt / 85,22 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 4 - przyznana ł?czna punktacja - 100,00 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt /
  Zadanie 5 - przyznana ł?czna punktacja - 46,55 pkt / 44,55 pkt + 2,00 pkt /
   
    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK  (04.12.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie gminy Zebrzydowice

  Dnia 04.12.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodoci?gowej na terenie gminy Zebrzydowice".

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2015 r. pod nr 330290 - 2015.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=330290&rok=2015-12-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • ogloszenie_10_2015_o_zamowieniu_BZP_20151204.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zakres prac projektowych na zalacznikach mapowych
  • podkatalog SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

   

   GZWiK (27.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.\"

  Dnia 27.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej."

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2015 r. pod nr 286170 - 2015.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286170&rok=2015-10-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

   

   GZWiK (21.10.2015) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej"

  Zebrzydowice, dnia 21.10.2015 r.

  GZWiK Nr 9/2015

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" wybrano ofertę firmy:

    PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

  Cena oferty - 232.039,23 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 43.389,45 zł
  Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

  Kryterium oceny ofert :
  - cena - 98 %
  - okres rękojmi - 2 %

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

  Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
  AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
  Cieszyn Plac Wolno?ci 3
  AWT REKULTIVACE A.S.
  DELNICKA 41/884
  35 64 HAVIROV - PROSTREDNI SUCHA - przyznana ł?czna punktacja - 52,99 pkt / 51,39 pkt + 1,6 pkt /
   
  Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana ł?czna punktacja - 83,24 pkt / 81,24 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 3.  Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
  Rybnik ul. Turystyczna 1 b
  Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
  Rybnik ul. Turystyczna 1 b - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
   
  Oferta nr 4.  AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
  Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
   
  Oferta nr 5.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
  Mazańcowice 178 - przyznana ł?czna punktacja - 97,50 pkt / 95,50 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
  Ustroń ul. Kreta 5 a - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
   
  Oferta nr 7.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
  Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana ł?czna punktacja - 65,82 pkt / 63,82 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 8.  DDTHERM Sp. z o.o.
  Rozmierka ul. Powstańców ?l. 9 - przyznana ł?czna punktacja - 64,44 pkt / 62,44 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 9.  RURTOM Tomasz Trembla
  Pisarzowice ul. Miodowa 1 f - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - tre?ć oferty nie odpowiada tre?ci SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
   
  Oferta nr 10.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
  Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana ł?czna punktacja - 78,56 pkt / 76,56 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 11.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
  Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
  Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana ł?czna punktacja - 65,38 pkt / 63,38 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 13.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
  Istebna 1241- przyznana ł?czna punktacja - 57,06 pkt / 55,06 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 14.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
  Skoczów Pier?ciec ul. Graniczna 22 - przyznana ł?czna punktacja - 74,01 pkt / 72,81 pkt + 1,2 pkt /
   

   

    Dyrektor
  GZWiK Zebrzydowice
  inż. Zdzisław Wira

   GZWiK (06.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami w Kaczycach"

  Dnia 06.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Wymiana sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami w Kaczycach."

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2015 r. pod nr 145599 - 2015.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145599&rok=2015-10-06 - OGŁOSZENIE (PDF)
   

   GZWiK (05.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.

  Dnia 05.10.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodoci?gowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej. "

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod nr 145155 - 2015.
  Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145155&rok=2015-10-05 - OGŁOSZENIE (PDF).

  Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).

  Na dokumentację przetargow? w postaci spakowanej składaj? się następuj?ce pliki:

  • ogloszenie_9_2015_o_zamowieniu_BZP_20151005.pdf (POBIERZ)
    
  • SIWZ.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_o?wiadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_o?wiadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog  SIWZ_zalacznik8_i_9_Dokumentacja_i_ST.zip(POBIERZ)
   • podkatalog Projekt cz.1
    • katalog uzgodnienia
    • Projekt, opis techniczny.pdf
    • Rys 1 - cz.1.
   • podkatalog Projekt cz.2
    • katalog uzgodnienia
    • Projekt, opis techniczny.pdf
    • Rys 1 - cz.2.
    
  • SIWZ_zalacznik10_przedmiar.pdf (POBIERZ)
    
  • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_o?wiadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik3_o?wiadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_o?wiadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
   • SIWZ_zalacznik6_o?wiadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
     

  GZWiK (29.09.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami w Kaczycach"

  Zebrzydowice, dnia 29.09.2015 r.

   

  GZWiK Nr 8/2015
   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  --------------------------------------------------------------------------------

         Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wymiana sieci wodoci?gowej wraz z przył?czami w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:
        
    P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
  44 - 341 Rybnik ul. Borowicka 46a

  Cena oferty - 1.221.254,91 zł w tym VAT w wysoko?ci 228.364,74 zł

  Kryterium oceny ofert :
  - najniższa cena - waga - 98%
  - okres oferowanej rękojmi - 2%

  W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                                                         

  Oferta nr 1.  PAN-GAZ Częstochowa S.A.
  Częstochowa ul. Ogrodowa 65 - przyznana ł?czna punktacja - 62,94 pkt / 60,94 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 2.  WODROL Teodor ?wi?tecki
  Kielczów ul. Wilczycka 14 - przyznana ł?czna punktacja - 53,21 pkt / 51,21 + 2 pkt /
   
  Oferta nr 3.  WYROBEK Sp. z o.o.
  Rudołtowice ul. Zawadzkiego 237 - przyznana ł?czna punktacja - 89,09 pkt / 87,09 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 4.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
  Tarnów ul. Przemysłowa 27- przyznana ł?czna punktacja - 99,87 pkt / 97,87 pkt + 2 pkt /
   
  Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
  ZRIB Sp. z o.o.
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
  Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
  Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - oferta odrzucona na podstawie art. 90 pkt 2 ppkt 3 ustawy Pzp - zamawiaj?cy odrzuca ofertę ponieważ dokonana ocena wyja?nień wraz z dostarczonymi dowodami / kosztorysem szczegółowym / potwierdza, że oferta zawiera raż?co nisk? cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
   
  Oferta nr 6.  Konsorcjum firm:
  FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
  Gdów Nieznanowice 50
  INSTBUD Sp. z o.o.
  Gdów Nieznanowice 50 - przyznana ł?czna punktacja - 96,60 pkt / 95,40 pkt + 1,2 pkt /
   
  Oferta nr 7.