Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2009

 


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.

Sprawozdanie z badań nr SB/37504/09/2009
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska

 

Sprawozdanie z badań nr SB/37503/09/2009
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice u;. Rzeczna

 


przejdź>>>
 

[ 9 września 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/32782/09/2009 miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne, ul Szkolna 28

 

Sprawozdanie z badań nr SB/32781/09/2009 miejsce poboru: Kończyce Małe Hydrofornia, ul. Graniczna

 

przejdź>>>
 

[ 27 sierpnia 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/30098/08/2009
miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul Staropolska "TOM"
rodzaj próbki: Woda podawana do sieci

 

 

przejdź>>>
 

[ 27 lipca 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/25020/07/2009. Miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, Ul. Rzeczna

 

Sprawozdanie z badań nr SB. Miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul Jagiellońska

 

Sprawozdanie z badań nr SB/23670/07/2009. Miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne (ul. Szkolna 28)

 

przejdź>>>
 

[ 17 czerwca 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/19660/06/2009

 

Sprawozdanie z badań nr SB//18335/06/2009

 

przejdź>>>
 

[ 3 czerwca 2009] Ogłoszenie :


Uchwała Nr XXIX/272/09
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 roku.

----------------------------------------------------------------------------------------

Załączniki

29_272_z.pdf   29_272_z.pdf (223.67 KB)

 

[ 3 czerwca 2009] Ogłoszenie :


Uchwała Nr XXIX/271/09
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: ustalenia ceny za 1m3 ścieków bytowych dowożonych do punktu zlewnego z terenu Gminy Zebrzydowice.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 z zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się cenę za wprowadzanie ścieków bytowych z terenu Gminy Zebrzydowice dowożonych beczkowozami lub wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w kwocie 1,76 zł za 1m3 plus podatek VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

[ 11 maja 2009] Ogłoszenie :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/13489/04/2009
miejsce poboru: Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55
rodzaj próbki: Woda mieszana
 
 
Sprawozdanie z badań nr SB/13488/04/2009
miejsce poboru: Kończyce Małe Hydrofornia, ul. Graniczna
rodzaj próbki: Woda mieszana

 

przejdź>>>

 

[ 22 kwietnia 2009] Ogłoszenie :


Ogłoszenie

Informujemy mieszkańców Gminy Zebrzydowice, że od 1 maja 2009 r., w związku z wprowadzeniem równoważnego systemu czasu pracy, zmianie ulegają godziny pracy Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.
 
Poniedziałek

7.30 - 15.30

Wtorek

7.30 - 15.30

Środa

7.30 - 15.30

Czwartek

7.30 - 17.00

Piątek

7.30 - 14.00

Kierownik GZWiK
inż. Zdzisław Wira
 

[ 7 kwietnia 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/09660/04/2009
miejsce poboru: SUW Kończyce ul. Staropolska "TOM"
rodzaj próbki: Woda podziemna podawana do sieci /woda uzdatniona

 

 

przejdź>>>
 

[11 marca 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 
Sprawozdanie z badań nr SB/06035/03/2009 Miejsce poboru: SUW Kończyce "Karolinka". Rodzaj próbki: Woda podziemna podawana do sieci /woda uzdatniona

 

 
Sprawozdanie z badań nr SB/06034/03/2009 Miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice ul. Rzeczna. Rodzaj próbki: Woda mieszana podawana do sieci /woda mieszana

 


przejdź>>>
 

[19 Lutego 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
-
Sprawozdanie z badań nr SB/03911/02/2009 miejsce poboru: Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 rodzaj próbki: woda mieszana

- Sprawozdanie z badań nr SB/03910/02/2009 miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" rodzaj próbki: woda podziemna podawana do sieci

- Sprawozdanie z badań nr SB/03909/02/2009 miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 rodzaj próbki: woda powierzchniowa
 

przejdź>>>
 

[12 Stycznia 2009] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.

Sprawozdanie z badań nr SB/00440/01/2009 - miejsce poboru: Hydrofornia ul Graniczna, Kończyce Małe - rodzaj próbki: woda mieszana

Sprawozdanie z badań nr SB/00439/01/2009 miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice ul. Rzeczna - rodzaj próbki: Woda mieszana podawana do sieci

przejdź>>>
 

[11 Grudnia 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
Sprawozdanie z badań nr SB/33448/12/2008 miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna
rodzaj próbki: Woda mieszana podawana do sieci

przejdź>>>
 

[21 lipca 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
Sprawozdanie z badań nr SB/17902/08/2008
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagielońska
rodzaj próbki: Ujęcie podziemne

przejdź>>>
 

[21 lipca 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[20 czerwca 2008] informacje :


Uchwała Nr XVIII/176/08
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 24 a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858) na wniosek Wójta Gminy Zebrzydowice


Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

§ 1


Ustalić obowiązujące ceny i stawki opłat zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice;

Ceny i stawki w zakresie oczyszczania ścieków:

1) przyjmuje się jednolitą taryfę za oczyszczanie ścieków w wysokości 3,46 zł/m3 ścieków plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się miesięczną opłatę stałą dla tych dostawców ścieków, którzy nie korzystają z gminnej sieci wodociągowej w wysokości 3,46 zł plus podatek VAT w wysokości 7%,
3) przyjmuje się jednolitą taryfę w wysokości 1,70 zł/m3 dla ścieków dowożonych plus podatek VAT w wysokości 7 %.

§ 2

Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

[20 czerwca 2008] informacje :


Uchwała Nr XVIII/175/08
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 24 a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858) na wniosek Wójta Gminy Zebrzydowice

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:


§ 1
 

Ustalić obowiązujące ceny i stawki opłat zapewniające pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice;

Ceny i stawki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) przyjmuje się jednolitą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 3,57 zł/m3 wody plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się opłatę stałą w wysokości ceny:
- 1 m3 wody - tj. 3,57 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 15 mm i 20 mm,
- 3 m3 wody - tj. 10,71 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 25 mm,
- 5 m3 wody - tj. 17,85 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 50 mm,
- 10 m3 wody - tj. 35,70 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających liczniki o średnicy 80 mm i większej.
3) przyjmuje się stawkę na hurtową sprzedaż wody surowej nieuzdatnionej (głębinowej) na ujęciu w Kończycach Małych przy ul. Myśliwskiej w wysokości 1,00 zł/m3.

§ 2

Ceny i stawki opłat określone w § 1 obowiązują od dnia 01.07.2008r. do dnia 30.06.2009r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[10 czerwca 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[19 maja 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada