Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

zarządzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 


 

  GZWiK - (25.09.2018)  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach wybrano:

Panią Beatę Stec , zamieszkałą w Zebrzydowicach

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu, najlepiej napisała test wiedzy i uzyskała największą łączną ilość punktów.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (19.09.2018)  Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

W wyniku testu przeprowadzonego w dniu 19.09.2018r w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: "Referent w dziele księgowości i rozliczenia VAT", do którego przystąpiło 8 kandydatek, zostało wyłonionych 5 osób, które zostają zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 20.09.2018r.

LP. NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. STEC B. ZEBRZYDOWICE
2. HANZEL-STĘCHŁY S. STUDZIONKA
3. RACZYŃSKA A. JASTRZĘBIE ZDRÓJ
4. GŁOWANIA M. ZEBRZYDOWICE
5. WARDAS B. SKOCZÓW

Wyżej wymienione kandydatki zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, pok 43 GZWiK.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
EWA SUCHECKA
 

  GZWiK - (17.09.2018)    Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

     W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez 9 kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT” w GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowano 8  kandydatów spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 24.08.2018 r.

L.P. NAZWIKO I IMIĘ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. GARDAS M. KOSTKOWICE
2. STEC B. ZEBRZYDOWICE
3 HANZEL-STĘCHŁY S. STUDZIONKA
4 KOPEL D. ZEBRZYDOWICE
5 RACZYŃSKA A. JASTRZĘBIE ZDRÓJ
6 KIEDROŃ A. KOŃCZYCE MAŁE
7 GŁOWANIA M. ZEBRZYDOWICE
8 WARDAS B. SKOCZÓW

Wyżej wymienione kandydatki zapraszamy na test, który odbędzie się w dniu 19.09.2018r o godz 9:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (24.08.2018)    -  Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent ds. księgowości i rozliczeń VAT

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
Oferowane stanowisko Referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
Data ogłoszenia naboru 24.08.2018 r.
Termin składania dokumentów do 14.09.2018 r.
Wymagane wykształcenie Średnie lub wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów, umożliwiające wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym
Ilość etatów 1 etat pełny
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie :
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • prawa podatkowego,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • staż pracy 3 lata,
 • prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, Exel,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT,
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność,rzetelność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządowych lub zakładach budżetowych,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • ewidencjonowanie i dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont (faktury zakupu, wyciągi bankowe, polecenia księgowania),
 • prowadzenie scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupów,
 • uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7,
 • przygotowywanie arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych miesięcznych oraz rocznych,
 • zgłaszanie szkód majątkowych i komunikacyjnych - współpraca z Kancelarią Brokerską,
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów w Zebrzydowicach
 • proponowane zatrudnienie od dnia 01.10.2018 r.
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami BHP
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Dodatkowe informacje
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata , że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie wg niżej wymienionego wzoru:
 • WZÓR OŚWIADCZENIA:
  Na podstawie art. 7 ust.1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO

  data i podpis kandydata
Miejsce składania dokumentów
 • Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT należy:
  1.      złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach biuro Nr 42
  – w poniedziałek,wtorek, środę w godzinach od 7;30 do godz.15;30
  - w czwartek od godz.7;30 do godz. 17;00
  - w piątek od godz. 7;30 do godz.14;00
  2.      przesłać na adres:
  GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH, 43-410 ZEBRZYDOWICE, UL.KS.A.JANUSZA 6
  (dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do GZWiK w Zebrzydowicach)
UWAGI
 • Aplikacje, które wpłyną do GZWiK w Zebrzydowicach po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWiK w Zebrzydowicach oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK -biura Nr 43 po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.U. UE. L.z 2016 r Nr 119,str.1) dalej RODO informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach , adres; Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA


 

  GZWiK - (22.08.2018)    -  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w ZebrzydowicachINFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, nie wybrano kandydatki do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:

Komisja podjęła decyzję, że uczestnicząca kandydatka nie spełniła w stopniu wystarczającym wymagań, wskazanych w Ogłoszeniu. W związku z powyższym nabór na stanowisko urzędnicze: „Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT” w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach pozostaje nierozstrzygnięty.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK (13.08.2018) GZWiK -Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
 


Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
referent ds. księgowości i rozliczeń VAT


 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko urzędnicze GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 25.07.2018r.


 

L.p.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

Rozmowa kwalifikacyjna
o godz.

1

Olszewska Urszula

Hażlach

11:00

2

Lewaj Marlena

Jastrzębie-Zdrój

12:00

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018r. w biurze GZWiK w Zebrzydowicach, II piętro pokój nr 43 od godz. 11:00
 

  GZWiK (08.06.2018 Wolne stanowisko urzędnicze


Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że na stronie BIP http://zebrzydowice.bip.info.pl  umieszczono ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze. LINK BEZPOŚREDNI

 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Oferta  pracy

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:  operator maszyn i urządzeń-dyspozytor, na czas określony (z możliwością zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe o kierunku  elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne, umiejętność obsługi komputera prawo jazdy kategorii „B” dyspozycyjność,  mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny: 32 4693 654 wew. 106
 

  GZWiK - OFERTA PRACY

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko :  operator maszyn i urządzeń-dyspozytor, na czas określony ( z możliwością  zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe o kierunku

 • elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne,

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

 • mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny :
32 4693 654 wew. 106.

Oferty archiwalne

  GZWiK - OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko :

elektromonter, na czas określony ( z możliwością zatrudnienia na stałe)
termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

 • Wymagania: wykształcenie minimum średnie zawodowe o kierunku elektryka,
 • mechatronika,
 • automatyka lub pokrewne,
 • uprawnienia SEP
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjność
 • mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych

Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl
Kontakt telefoniczny :
32 4693 654 wew. 106
.

 GZWiK  (02.10.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:

operator urządzeń wodno-kanalizacyjnych

 • praca w systemie zmianowym

 • termin rozpoczęcia pracy od 01 listopada 2017r.


Wymagania:
 

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV oraz obsługa urządzeń pompowych


Termin składania podań do dnia 13 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 GZWiK  (25.09.2017) -GZWiK - OFERTA PRACY


OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko : elektromonter, na czas zastępstwa. 
Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym lub pokrewne,

 • uprawnienia SEP

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

Czas rozpoczęcia pracy od 09 października 2017r.
Termin składania podań do dnia 03 października 2017r.

Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres :

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6


Dyrektor GZWiK
mgr inż. EWA SUCHECKA

 

 

[16.10.2014]   Zaktualizowano dział Badania wody

Zebrzydowice, dnia 16.10.2014r.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
na stanowisko pracownicze

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks .A. Janusza 6

przyjmie do pracy na stanowisko:

 • dyspozytor

 • praca w systemie jednozmianowym

 • termin podjęcia pracy : od zaraz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku budowlano – instalacyjnym

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • prawo jazdy kat. B

 • mile widziane doświadczenie w zakresie budowlano – instalacyjnym

 • dyspozycyjność

Zapewniamy:

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dodatek stażowy (po nabyciu uprawnień)

 • nagrody roczne i jubileuszowe (po nabyciu uprawnień)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”

 • umowę o pracę

Podanie oraz CV prosimy składać w sekretariacie GZWiK do dnia 31.10.2014r.
.
 

[16.07.2012]  Informacja

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GZWiK W ZEBRZYDOWICACH

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko : Główny Księgowy GZWiK w Zebrzydowicach wybrana została:

Pani Danuta Tomica, zamieszkała: Godziszów

Uzasadnienie wyboru:

Pani Danuta Tomica spełniła wszystkie wymagania formalne podczas naboru, posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami oraz doświadczenie zawodowe. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień i przepisów związanych z pracą na wskazanym stanowisku uzyskując tym samym najwyższą ocenę komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[12.07.2012]  Informacja

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko kierownicze - urzędnicze w GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 27.06.2012r.

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Rozmowa
kwalifikacyjna
o godz.
1 Tomica Danuta Godziszów 1030
2 Wrożyna Lucyna Kaczyce 1100
3 Lipińska Danuta Zebrzydowice 1130

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 lipca 2012 r. (piątek) w biurze GZWiK w Zebrzydowicach , II piętro pokój nr 43 od godz.1030


 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[02.07.2012]  Ogłoszenie o pracy

Zebrzydowice, dnia 02.07.2012

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6 przyjmie do pracy na stanowisko:
• operator maszyn i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
• praca w systemie zmianowym
• termin podjęcia pracy : od zaraz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektro-mechanicznym lub pokrewne
• uregulowany stosunek do służby wojskowej
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane doświadczenie z obsługi urządzeń pompowych
• dyspozycyjność

Zapewniamy:
• świadczenia z funduszu socjalnego
• dodatek stażowy (po nabyciu uprawnień)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”
• miłą atmosferę w pracy

Podanie oraz CV prosimy składać w sekretariacie GZWiK do dnia 13 lipca 2012r.

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira
 

[27.06.2012] Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: Główny Księgowy 

czytaj dalej>>>

Archiwum>>>

 

 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl