Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

 

  GZWiK - AKTUALNE TARYFY


W dniu 1.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną taryfę (na lata  2018/19 , 2019/20 i 2020/21 ) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązywać będzie na terenie  gminy Zebrzydowice. Nowe taryfy, zgodnie z Ustawą o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz .U. z 2017  poz 2180 art.24f ust. 1) obowiązywać będą od 9.06.2018 r.

-------
Pobierz załącznik - TARYFY 2018

 


ARCHIWUM


UCHWAŁA NR XXVI/266/17
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948.) i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 328) Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2017 rok do 30 czerwca 2018 rok opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Henryk FranekZałącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/266/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 maja 2017 r.
POBIERZ (PDF)

------------------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA NR XVI/167/16
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446.) i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 139), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2016 rok do 30 czerwca 2017 rok opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

Henryk Franek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/167/16
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 24 maja 2016 r.


Pobierz

---------------------------------------------------------------------

 

Archiwum


 

Uchwała
NR VII/62/15
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 139),

Rada
Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2015 rok do 30 czerwca 2016 rok opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy
Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na
terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia Uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/62/15  Rady Gminy Zebrzydowice  z dnia 28 maja 2015r.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXV/361/14
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:


§ 1.
 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4.
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/361/14Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 maja 2014r.

Zalacznik1.pdf

UCHWAŁA NR XXVI/264/13
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Bogdan Szuścik

 


Treść uchwały wraz z załącznikiem TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW [POBIERZ]>>>

 

UCHWAŁA NR XVI/153/12
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku, opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Treść uchwały wraz z załącznikiem TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW [POBIERZ]>>>

 


 

 

RADA GMINY
Zebrzydowice

UCHWAŁA NR VII/53/l 1
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.  5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z2006r., Nr 123, póz. 858), Rada Gminy  Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku,  opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w§ Imają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład  Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 201 1 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 maja 2011 r.

1. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (PDF)

Szczegóły na tablicy ogłoszeń GZWiK Zebrzydowice i na stronie internetowej GZWiK Zebrzydowice.
 

 


ARCHIWUM:

UCHWAŁA NR XXXIX/368/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE


z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od  dnia 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/368/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
POBIERZ (format PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXIX/272/09
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 roku.


- Załączniki
29_272_z.pdf   29_272_z.pdf (223.67 KB)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XXIX/271/09
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie: ustalenia ceny za 1m3 ścieków bytowych dowożonych do punktu zlewnego z terenu Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., Nr 9, poz. 43 z zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się cenę za wprowadzanie ścieków bytowych z terenu Gminy Zebrzydowice dowożonych beczkowozami lub wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w kwocie 1,76 zł za 1m3 plus podatek VAT.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl