Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomo?ci znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny O?rodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ?cieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ?cieków

zarz?dzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

Awarie/utrudnienia

E-faktura

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ?cieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodoci?gi i kanalizacja w liczbach
Ł?czna długo?ć czynnej sieci wodoci?gowej rozdzielczej wraz z przył?czami to ok.198 km. Do sieci wodoci?gowej podł?czonych jest 2589 budynków. ?rednie
zużycie wody na terenie Gminy ok.1300 m3/d. Długo?ć czynnej sieci sanitarnej wraz z podł?czeniami ok. 88,9 km. Do sieci kanalizacyjnej podł?czonych jest 1916 budynków. Za pomoc? tej sieci odprowadzanych jest ?rednio ok 49313 m3 ?cieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ?cieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 72% mieszkańców.

  Inne


Interpretacja przył?cza wodoci?gowego i kanalizacyjnego w ?wietle uchwały S?du Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017. wydanej w sprawie III SZP2/16

Pobierz dokument>>>


 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za po?rednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajd? państwo wszelkie aktualne informacje zwi?zane z nasz? działalno?ci?. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, ?roda,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, pi?tek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525

Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
dla dzwoni?cych z tel komórkowych: 324694595

Dodatkowy numer (do zgłaszania awarii w godz. 15:00 -7:00)
721 255 877

 

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZWiK jest: Ewa Suchecka

    GZWiK - (28.09.2018) Zapytania do   przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”  

   Zebrzydowice, dnia  28.08.2018 r.

 GZWiK – przetarg 271.9.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi : 

Pytanie 1.

W pliku pn. SIWZ_ załacznik2_ zakres_ prac_ i_ wykaz_ cen pdf zakres prac obejmuje 13 obiektów, natomiast SIWZ mówi o 14 obiektach.

Prosimy o wyjaśnienie, który dokument zawiera poprawne dane.

Odp. I w SIWZ i w Załączniku nr 2 jest 14 obiektów. Przepompownia Świtezianki jest pod nr 17 w załączniku nr 2.

 Pytanie 2.

W pliku pn. SIWZ_ załacznik2_ zakres_ prac_ i_ wykaz_ cen pdf pojawia się pkt 17 pn „Remont przepompowni ścieków „Świtezianki”, natomiast w SIWZ nie ma żadnej informacji na ten temat – prosimy o wyjaśnienie czy prace na tym obiekcie również obejmują zakres zadania.

 Odp. Zakres remontu przepompowni jest opisany w załączniku nr 2 poz. Remont przepompowni / Świtezianki / pkt a-n pkt 17 podsumowanie.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (27.09.2018)  Uwaga awaria!

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 27.09.2018r. /czwartek/ z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych, ul. Bławatkowa, Wiejska, Folwarczna, Wiśniowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Brzoskwiniowa oraz część ul. Korczaka od skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową w kierunku Pruchnej.
Planowany czas zakończenia prac godz; 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (26.09.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

Dnia 26.09.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2018 r. pod nr 500231256-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/35225f8b-7c26-4aa6-a7f9-31fed71e0491 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK - (26.09.2018) GZWiK - Odpowiedzi na zapytania: „Modernizacja oczyszczalni         ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

Zebrzydowice, dnia  26.09.2018 r.

 GZWiK – przetarg 271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni         ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków .... telemetria” w pkt 1.2 dot. wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków pojawia się obiekt „Kaczyce-Matejki”, natomiast w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni obiekt ten posiada zakres prac dla telemetrii i sterowania. Proszę o wyjaśnienie kwestii, co należy przyjąć w wycenie – jaki jest zakres prac dla tego obiektu?

 Odp. W zakresie prac dla obiektu „Kaczyce-Matejki” w wycenie należy przyjąć telemetrię i sterowanie.

 Pytanie 2.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków ... telemetria” w pkt 1.2 w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni pojawia się obiekt pn. „Kończyce Małe – Myśliwska”, natomiast nie ma go w opisie przedmiotu zamówienia. Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia / pkt 1.1 / pojawia się obiekt „Kaczyce-szkoła”, którego nie ma w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni. Proszę o wyjaśnienie, który obiekt podlega zakresowi prac w tym zadaniu.

Odp. Zakresowi prac w ramach postępowania przetargowego podlegają obiekty „Kończyce Małe-Myśliwska” oraz Kaczyce ul. Harcerska, który posiada inną zwyczajową nazwę „Kaczyce-Szkoła”

 Pytanie 3.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi konieczność zamontowania modułów telemetrycznych w osobnych obudowach o IP65 dla przepompowni których sterownice nie podlegają wymianie. Czy w przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia jakie są przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tychże samych sterownicach? Czy warunek osobnych obudów zawierających elementy doposażenia jest warunkiem koniecznym?

 Odp. W przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia będące przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tychże sterownicach.

 Pytanie 4.
Prosimy o podanie ilości pomp oraz mocy pomp na poszczególnych przepompowniach ścieków.

 Pytanie 5.

W jakie czujniki poziomu / rodzaj i ilość / są wyposażone przepompownie, które mają być objęte systemem monitoringu?

 Odp. dla pytania 4 i 5.


1. Przepompownia Marklowice ul. Szkolna / OSP / - 2 pompy każda o mocy 4,1 kW, sonda hydrostatyczna - 1 szt

2. Przepompownia Marklowice ul. Szkolna / Przedszkole / - 2 pompy każda o mocy 1,3 kW, sonda hydrostatyczna - 1 szt, sondy pływakowe - 2 szt

3. Przepompownia Zebrzydowice ul. Słowackiego – 2 pompy każda o mocy 1,4 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

4. Przepompownia Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza / Zamek / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda pływakowa – 1 szt

5. Przepompownia Kończyce Małe ul. Staropolska / Zamek / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy elektryczne niskonapięciowe – 2 szt

6. Przepompownia Kończyce Małe ul. Staropolska / Most / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy elektryczne niskonapięciowe – 3 szt

7. Przepompownia Kończyce Małe ul. Myśliwska – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

8. Przepompownia Kończyce Małe ul. Świtezianki – 2 pompy każda o mocy 4,1 kW, sondy pływakowe – 3 szt

9. Przepompownia Kaczyce ul. Ludowa „Przedszkole” – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy pływakowe – 2 szt

10. Przepompownia Kaczyce ul. Harcerska „Szkoła” – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy pływakowe – 2 szt

11. Przepompownia Kaczyce ul. Sobieskiego – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

12. Przepompownia Kaczyce ul. Matejki - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

13. Przepompownia Kaczyce ul. Otrębowska – 2 pompy każda o mocy 7,4 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sonda pływakowa – 1 szt

14. Przepompownia Kaczyce ul. Morcinka „KWK” – 2 pompy każda o mocy 15,0 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt
 

Pytanie 6.

W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat dobowego przepływu ścieków. Czy każda z przepompowni istniejących jest wyposażona w przepływomierz? Czy należy doposażyć przepompownie w przepływomierze? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie należy obliczać dobowy przepływ ścieków?

 Odp. Istniejące przepompownie ścieków nie zostały wyposażone w przepływomierze. Doposażenia w tym zakresie nie obejmuje przedmiot zamówienia. Orientacyjną ilość ścieków można podawać na podstawie obliczeń na podstawie napełniania objętości komory przepompowni.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (25.09.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  25.09.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 330.942,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  ENKO SA
44-100 Gliwice ul. Dojazdowa 54

 
Cena oferty - 289.050,00 zł w tym podatek VAT w wys. 54.050,00 zł
 
Okres gwarancji / rękojmi - 36 miesięcy
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (25.09.2018)  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach wybrano:

Panią Beatę Stec , zamieszkałą w Zebrzydowicach

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu, najlepiej napisała test wiedzy i uzyskała największą łączną ilość punktów.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (19.09.2018)  Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

W wyniku testu przeprowadzonego w dniu 19.09.2018r w związku z ogłoszeniem o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: "Referent w dziele księgowości i rozliczenia VAT", do którego przystąpiło 8 kandydatek, zostało wyłonionych 5 osób, które zostają zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 20.09.2018r.

LP. NAZWISKO I IMIĘ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. STEC B. ZEBRZYDOWICE
2. HANZEL-STĘCHŁY S. STUDZIONKA
3. RACZYŃSKA A. JASTRZĘBIE ZDRÓJ
4. GŁOWANIA M. ZEBRZYDOWICE
5. WARDAS B. SKOCZÓW

Wyżej wymienione kandydatki zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, pok 43 GZWiK.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
EWA SUCHECKA
 

  GZWiK - (18.09.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2018 r. pod nr 500223577-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1a0c150f-1b51-42ef-97bd-a62a9f9799ce
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

 

  GZWiK - (18.09.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.09.2018 r. pod nr 500223509-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ffab27c9-4fcd-460f-ae7c-3a6553bb5a4b
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)
 

  GZWiK - (17.09.2018)    Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT

     W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez 9 kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent w dziale księgowości i rozliczeń VAT” w GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowano 8  kandydatów spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 24.08.2018 r.

L.P. NAZWIKO I IMIĘ MIEJSCE ZAMIESZKANIA
1. GARDAS M. KOSTKOWICE
2. STEC B. ZEBRZYDOWICE
3 HANZEL-STĘCHŁY S. STUDZIONKA
4 KOPEL D. ZEBRZYDOWICE
5 RACZYŃSKA A. JASTRZĘBIE ZDRÓJ
6 KIEDROŃ A. KOŃCZYCE MAŁE
7 GŁOWANIA M. ZEBRZYDOWICE
8 WARDAS B. SKOCZÓW

Wyżej wymienione kandydatki zapraszamy na test, który odbędzie się w dniu 19.09.2018r o godz 9:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (13.09.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

Dnia 13.09.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2018 r. pod nr 616752-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e0cec175-7487-4d24-a19a-e3e9db899e0d

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

  GZWiK - (13.09.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"

Zebrzydowice, dnia 13.09.2018 r.

GZWiK .271.7.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK - (13.09.2018)    - GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  13.09.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 221.000,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NASUS Sp. z o.o., Sp. K.
44-218 Rybnik ul. Wodzisławska 124

 
Cena oferty - 221.400,00 zł w tym podatek VAT w wys. 41.400,00 zł
Roczne koszty eksploatacji - 206,64 zł w tym podatek VAT w wysokości 38,64 zł  
 
Oferta nr 2.  MEDAS Sp. z o.o.
40-721 Katowice ul. Gajowa 16

 
Cena oferty - 344.043,30 zł w tym podatek VAT w wys. 64.333,30 zł
Roczne koszty eksploatacji - 14,76 zł w tym podatek VAT w wysokości 2,76 zł  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (12.09.2018)    - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"

Zebrzydowice, dnia  12.09.2018  r.

GZWiK - przetarg 271.6.2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" wybrano ofertę firmy :

  NOXON Poland Sp. z o.o.
81-530 Gdynia ul. Wrocławska 104


Cena oferty - 877.004,76 zł w tym podatek VAT w wys. 163.993,76 zł
Cena jednokrotnego serwisu - 11.869,50 zł w tym podatek VAT w wys. 2.219,50 zł

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- Cena jednokrotnego serwisu - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  NOXON Poland Sp. z o.o.
81-530 Gdynia ul. Wrocławska 104 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK - (10.09.2018)    - GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 10.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków .... telemetria” w załączniku nr 2 dot. zakresu prac w tabeli zestawienia przepompowni dwa razy pojawia się obiekt przepompowni ścieków Kaczyce-Matejki, dla samej telemetrii, oraz dla telemetrii i sterowania. Proszę o wyjaśnienie kwestii, co należy przyjąć w wycenie, jaki zakres prac dla tego obiektu?

Odp.W wycenie załącznika nr 2 należy nie wyceniać pozycji nr 5 – przepompownia ścieków Kaczyce-Matejki – telemetria.

Pytanie 2.
W odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 06.09.2018 r zamawiający pisze, że wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS karty SIM pracujące we wspólnym APN. Proszę o podanie dokładnie nazwy APN.

Odp. Dokładna nazwa APN to telemetria.pl


 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (06.09.2018)    - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

Dnia 06.09.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. pod nr 500214510-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/6c3eef7e-0621-4d47-a966-5f86039c5997 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)
  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (06.09.2018)    -  Zapytania „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – stacja zlewcza”

  Zebrzydowice, dnia  06.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.8.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – stacja zlewcza”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
Czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych? Jeżeli nie, to po czyjej stronie jest jej uzyskanie?

Odp. Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych.

 Pytanie 2.
Czy w przypadku potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej instalacji zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji zadania i o jaki okres?

 Odp. Zamawiający wydłuża czas realizacji zadania do dnia 15.02.2019 r ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (06.09.2018)    -  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

Dnia 06.09.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2018 r. pod nr 500213528-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/1d6bfae1-d3f6-46d6-b814-2f380b89ed9c - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK - (06.09.2018)    -  GZWiK - Zapytania do przetargu przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 06.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”
-------------------------------------------------------------------------------------
W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :
W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie prac jakie należy wykonać dla przepompowni ścieków pojawiają się zapisy:
"przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA"
oraz
"uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice".
W związku z powyższym proszę o podanie informacji:

Pytanie 1.
Jaki system SCADA posiada zamawiający?

Odp.
Zamawiający posiada system iFiX.

Pytanie 2. Jaka jest wersja systemu SCADA / liczba zmiennych, moduły, drivery /?

Odp. Wersja systemu SCADA to iFiX v5.9 Standard Runtime 150 zmiennych.

Pytanie 3. Czy obecna wersja systemu SCADA posiada moduł WWW?

Odp. Obecna wersja systemu SCADA posiada zdalny dostęp poprzez dedykowana aplikacje GE WEB HMI v2.2

Pytanie 4. Jaką zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA? Czy zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA pozwalającą na jego rozbudowę? Czy Zamawiający udostępni tę licencję potencjalnemu wykonawcy w czasie realizacji zamówienia?

Odp. Zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA pozwalającą na jego rozbudowę. Zamawiający udostępni licencję potencjalnemu wykonawcy w czasie realizacji zamówienia.

Pytanie 5. W jaki sposób jest realizowana transmisja danych GSM/GPRS ? czy poprzez szyfrowany tunel VPN/Internet, czy poprzez modem GSM/GPRS podłączony do komputera z aplikacją SCADA?

Odp. Transmisja danych GSM/GPRS realizowana jest poprzez modem GSM/GPRS podłączony do komputera z aplikacją SCADA.

Pytanie 6. Jakie karty SIM zamawiający wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS? Z jakiego APN korzysta?

Odp. Zamawiający wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS pracujące we wspólnym APN.

Pytanie 7. Czy zamawiający dostarczy karty SIM na potrzeby realizacji zadania? Czy jest to po stronie Wykonawcy?

Odp. Dostarczenie kart SIM na potrzeby realizacji zadania - po stronie potencjalnego wykonawcy.

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

  GZWiK - (05.09.2018)    -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

Dnia 05.09.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2018 r. pod nr 612949-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=895be4ae-2de8-4802-81e4-59689c81a95d

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

  GZWiK - (04.09.2018)    -  GZWiK - Zapytania do przetargu przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 04.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”
-------------------------------------------------------------------------------------
W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

Odp.
Nie wyrażamy zgody na kolejną zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2018 r do godz. 09:45

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

  GZWiK - (03.09.2018)    -  GZWiK - Zapytanie ofertowe

Zebrzydowice, dnia 03.09.2018r.Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zakup kurtek wodoodpornych wraz z oznakowniem w ramach projektu „Border usługi" dofinansowanego z EFRR w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakup kurtek wodoodpornych wraz z oznakowaniem, zakupionych w ramach projektu „Border uslugi" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREGV-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI, według załącznika nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21.09.2018r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wg załącznika nr 3
Oferta musi zawierać:
– datę sporządzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– wartość oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres fk@gzwik.zebrzydowice, pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: GZWiK Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 07.09.2018 r. do godz. 14.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.

VII. UWAGI:
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania, ze strony Zamawiającego upoważniona jest: Agnieszka Foja tel.32/469-36-54, e-mail: fk@gzwik.zebrzydowice.pl.


 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

Załączniki:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 

  GZWiK - (03.09.2018)    -  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria

Dnia 03.09.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2018 r. pod nr 500210248-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ce435307-4ab9-451c-8a19-5389a6580921 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK - (03.09.2018)    -  Odpowiedzi na zapytania dot: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

  Zebrzydowice, dnia  03.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

               W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
W tytule SIWZ zostało użyte sformułowanie: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów ...” co nie ma w ogóle związku z monitoringiem , telemetrią czy też sterowaniem pompowni istniejących. W dokumentach przetargowych nie ma żadnej zmianki na temat elementów przywołanych w tytule. W związku z powyższym czy możliwe jest składanie oferty na sam monitoring przepompowni ścieków?

 Odp. Przedmiotem zamówienia jest system monitoringu telemetrycznego wraz z modernizacją przepompowni zgodnie z załącznikami.

 Pytanie 2.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat dobowego przepływu ścieków. Czy każda z przepompowni istniejących jest wyposażona w przepływomierz? Czy należy doposażyć przepompownie w przepływomierze? Czy pomiar „dobowego przepływu ścieków” może być realizowany na podstawie pomiaru poziomu, powierzchni przekroju zbiornika pompowni i czasu spompowania?

 Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje doposażenia przepompowni w przepływomierze.

 Pytanie 3.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat udostępnienia obiektu przez przeglądarkę internetową WWW. Czy jest to wymóg konieczny? Czy jest możliwość również udostępniania danych za pomocą zdalnego dostępu do komputera / serwera poprzez internet i aplikacje dostępowe typu zdalny pulpit?

 Odp. Udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową jest wymogiem koniecznym.

 Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi przekazywanie konieczności blokowania się wzajemnie obiektów: pompownia Kaczyce – Świtezianka, pompownia Kaczyce – Otrębowska oraz przepompownia Kaczyce – KWK. Z uwagi iż pompownie Kaczyce – Otrębowska oraz Kaczyce – KWK mają mieć modernizowany układ sterowania pod względem monitorowania pracą obiektu / bez wymiany szafy sterowniczej/ zachodzi wątpliwość co do zdalnego wzajemnego blokowania się tychże obiektów. Zdalne blokowanie polega na ingerencji w tory sterownicze obiektu co przeczy założeniu „monitorowania pracy obiektu” jakie zostało założone dla pompowni Kaczyce – Otrębowska oraz Kaczyce-KWK. W takiej sytuacji mamy już do czynienia ze „zdalnym sterowaniem” co przeczy istocie zbierania informacji z obiektu – czyli monitoringów pompowni. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia co do wymienionych przepompowni. Czy ma to być samo monitorowanie pracy obiektu czy również obiekty mają być zdalnie sterowane?

 Odp. Wzajemne blokowanie obiektów / współpraca / funkcjunuje w stanie istniejącym. Przedmiotowe obiekty mają być zdalnie sterowane jedynie w zakresie włączania/wyłączania w ramach systemu SCADA.

Pytanie 5.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi zakup i montaż 2 kompletnych żurawików o udźwigu 150 kg i 250 kg. Czy oferta może pominąć poniższe elementy?

 Odp. W ofercie należy wycenić również zakup żurawików.

 Pytanie 6.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi konieczność zamontowania modułów telemetrycznych w osobnych obudowach o IP65 dla przepompowni których sterownice nie podlegają wymianie. Czy w przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia jakie są przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tych że samych sterownicach? Czy warunek osobnych obudów zawierających elementy doposażenia jest warunkiem koniecznym?

Odp. Warunek osobnych zabudów zawierających elementy doposażenia nie jest warunkiem koniecznym.

 Pytanie 7.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapiskach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi zasoby modułów telemetrycznych dla pompowni jakich sterowanie ma być zmodernizowane. Czy wymienione zasoby mogą być większe czy muszą  być dokładnie takie same jak przytoczone w zapisach w SIWZ?

 Odp. Wymienione zasoby mogą być większe niż przytoczone w zapisach SIWZ.

 Pytanie 8.
Czy możliwe jest złożenie częściowej oferty do przetargu tylko na sam monitoring istniejących pompowni?

 Odp. Oferta winna uwzględniać wszystkie elementy stanowiąc wycenę kompletu dokumentów załączonych do przetargu.

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (03.09.2018)    -  GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT

w dniu  03.09.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż  stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu  monitorującego pracę przepompowni – stacja odwadniania osadów”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  882.511,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NOXON POLAND  Sp. z o.o.
81-530  GDYNIA  ul. Wrocławska 104

 
Cena oferty –   877.004,76 zł w tym podatek VAT w wys.  163.993,76   zł
Cena jednokrotnego serwisu - 11.869,50 zł w tym podatek VAT w wysokości 2.219,50 zł

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (31.08.2018)    -  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.08.2018 r. pod nr 500208581-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/52ab2342-4d46-47c3-a9d2-4293fe1cac6a
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

  GZWiK - (31.08.2018)  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" 

Zebrzydowice, dnia 31.08.2018 r.

GZWiK - przetarg 5/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w/w postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak


 

  GZWiK - (27.08.2018)    - Zapytania do: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni - telemetria”
-------------------------------------------

 Zebrzydowice, dnia 27.08.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do
odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni - telemetria”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Prosimy o podanie ilości pomp oraz mocy pomp na poszczególnych przepompowniach ścieków.

Pytanie 2.
Czy przepompownie ścieków, które mają być objęte systemem telemetrycznym wyposażone są w sondy poziomu? Jeśli tak to w jakie?

Odp. dla pytania 1 i 2 w załączniku do niniejszego pisma.

Pytanie 3.
Prosimy o sprawdzenie, czy wzór do obliczenia – Punktowego Kryterium dot. – rocznych kosztów eksploatacji – utrzymania telemetrii, opłaty abonamentowe jest poprawny ? Czy licznik nie powinien być zamieniony z mianownikiem?

Odp. Tak. Licznik powinien być zamieniony z mianownikiem.
Poprawny wzór:

                                            Gn

                             Pc2= ------------ x 40 pkt

                                            Go

 


Gdzie:
Pc2 – Liczba punktów za zaoferowane roczne koszty eksploatacji
Gn – najniższa zaoferowana cena za roczne koszty eksploatacji
Go - cena rocznego kosztu eksploatacji w ofercie ocenianej

Pytanie 4.
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót wraz z wykazem sprzętu, materiałów, robocizny i tabelą elementów scalonych na podstawie których należy opracować kosztorys ofertowy – wymóg SIWZ część XIX ppkt 2.7

Odp. W SIWZ część XIX ppkt 2.7 zapis został omyłkowo umieszczony. Należy wykonać kalkulację własną / wypełniony załącznik nr 2 /
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (24.08.2018)    -  Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent ds. księgowości i rozliczeń VAT

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
Oferowane stanowisko Referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
Data ogłoszenia naboru 24.08.2018 r.
Termin składania dokumentów do 14.09.2018 r.
Wymagane wykształcenie Średnie lub wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów, umożliwiające wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym
Ilość etatów 1 etat pełny
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie :
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o rachunkowości,
  • prawa podatkowego,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • staż pracy 3 lata,
 • prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, Exel,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT,
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność,rzetelność,
 • dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządowych lub zakładach budżetowych,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • ewidencjonowanie i dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont (faktury zakupu, wyciągi bankowe, polecenia księgowania),
 • prowadzenie scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupów,
 • uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i sprzedaży,
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7,
 • przygotowywanie arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych miesięcznych oraz rocznych,
 • zgłaszanie szkód majątkowych i komunikacyjnych - współpraca z Kancelarią Brokerską,
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów w Zebrzydowicach
 • proponowane zatrudnienie od dnia 01.10.2018 r.
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami BHP
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Dodatkowe informacje
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata , że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie wg niżej wymienionego wzoru:
 • WZÓR OŚWIADCZENIA:
  Na podstawie art. 7 ust.1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO

  data i podpis kandydata
Miejsce składania dokumentów
 • Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT należy:
  1.      złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach biuro Nr 42
  – w poniedziałek,wtorek, środę w godzinach od 7;30 do godz.15;30
  - w czwartek od godz.7;30 do godz. 17;00
  - w piątek od godz. 7;30 do godz.14;00
  2.      przesłać na adres:
  GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH, 43-410 ZEBRZYDOWICE, UL.KS.A.JANUSZA 6
  (dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do GZWiK w Zebrzydowicach)
UWAGI
 • Aplikacje, które wpłyną do GZWiK w Zebrzydowicach po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWiK w Zebrzydowicach oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK -biura Nr 43 po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.U. UE. L.z 2016 r Nr 119,str.1) dalej RODO informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach , adres; Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA


 

  GZWiK - (24.08.2018)    -  UWAGA AWARIA

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu
24.08.2018r. / piątek / od godz: 10:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Kaczycach w rejonie ul. Sobieskiego oraz ul. Jabłoni
Planowany czas zakończenia prac godz. 12:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (22.08.2018)    -  Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach


INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, nie wybrano kandydatki do zatrudnienia.

Uzasadnienie wyboru:

Komisja podjęła decyzję, że uczestnicząca kandydatka nie spełniła w stopniu wystarczającym wymagań, wskazanych w Ogłoszeniu. W związku z powyższym nabór na stanowisko urzędnicze: „Referent w dziale księgowości i rozliczenia VAT” w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach pozostaje nierozstrzygnięty.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (17.08.2018)    - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria


Dnia 17.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - telemetria".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2018 r. pod nr 605545-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5fd2791a-0403-4761-985e-0c32585ae508

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)


 

  GZWiK - (16.08.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu


Dnia 16.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2018 r. pod nr 605194-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=321aab21-7711-46a9-9263-4e3daac1a166

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)


 

  GZWiK - (14.08.2018)    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza


Dnia 14.08.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2018 r. pod nr 604432-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0372041b-3666-4fe4-bb15-2da220f5cbe0

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

  GZWiK (13.08.2018) GZWiK -Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
 


Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
referent ds. księgowości i rozliczeń VAT


 

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko urzędnicze GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 25.07.2018r.


 

L.p.

Nazwisko i Imię

Miejsce zamieszkania

Rozmowa kwalifikacyjna
o godz.

1

Olszewska Urszula

Hażlach

11:00

2

Lewaj Marlena

Jastrzębie-Zdrój

12:00

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018r. w biurze GZWiK w Zebrzydowicach, II piętro pokój nr 43 od godz. 11:00
 

  GZWiK - (06.08.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2018 r. pod nr 500185355-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c89974f7-ccdd-42e8-a97a-de13b5b9ab34

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (02.08.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Zebrzydowice, dnia  02.08.2018  r.

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi" wybrano ofertę firmy:

  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Kościan


Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysokości 440,68 zł

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz
Przyznana łączna punktacja - 74 pkt 
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Kościan
Przyznana łączna punktacja ? 100 pkt 


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (02.08.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  02.08.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu Border usługi"

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Mikodruk Computers S.C.
ul. Ptolemeusza 23
62-800 Kalisz

 
Cena oferty: 3.186,15 zł w tym podatek VAT w wysokości 595,78 zł
Oferta nr 2.  Agencja Reklamowa RESPO
ul. Chłapowskiego 14
64-000 Kościan

 
Cena oferty: 2.356,69 zł w tym podatek VAT w wysokości 440,68 zł
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (30.07.2018) "Border usługi"
 

"Border usługi"

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001303

Partner wiod?cy/ Vedoucí partner: Gmina Zebrzydowice
Partnerzy projektu / Partneři projektu: Obec Petrovice u Karviné, Gmina Zebrzydowice

Termin rozpoczęcia realizacji projektu/ Datum zahájení realizace projektu: 02.01.2018r.
Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu/
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.11.2018r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 43 213,80 EURO
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/ Evropský fond pro regionální rozvoj: 36 731,73 EURO
?rodki finansowe z budżetu państwa/ Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 1 160,69 EURO
?rodki finansowe z budżetu gminy/gmin/ Finanční prostředky z rozpočtu obcí / obce: 5 321,38 EURO

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie transgranicznego partnerstwa pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ?wiadczenie usług publicznych (komunalnych) w gminie Zebrzydowice i Petrovice k.Karwiny.
Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit přeshraniční partnerství mezi institucemi odpovědnými za poskytování veřejných (komunálních) slu?eb v obcích Zebrzydowice a Petrovice u Karviné.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA
W EUROREGIONIE ?LźSK CIESZYŃSKI.

  GZWiK - (26.07.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia  26.07.2018  r.

GZWiK-przetarg 271.4.2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50


Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm: FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50 - przyznana ł?czna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK (25.07.2018) Strona w przebudowie
 

Strona w przebudowie

Najważniejsze informacje na stronie www.zebrzydowice.pl

 

  GZWiK (23.07.2018) Zapytanie ofertowe
 

Zebrzydowice, dnia 23.07.2018r.

 Zapytanie ofertowe

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22).

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę elementów promocyjnych w ramach projektu „Border usługi" dofinansowanego z EFRR w ramach  Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA 
CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LźSK CIESZYŃSKI.

I. ZAMAWIAJźCY
Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 6
43 – 410 Zebrzydowice

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegaj?ca na zakupie i dostawie elementów promocyjnych wraz z oznakowaniem, zakupionych w ramach projektu „Border uslugi" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREGV-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ?LźSK CIESZYŃSKI, według zał?cznika nr 1.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.08.2018r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY wg zał?cznika nr 3
Oferta musi zawierać:
– datę sporz?dzenia
– adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
– warto?ć oferty (cena netto i brutto) z podaniem cen za poszczególne elementy
  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za po?rednictwem: poczty elektronicznej na adres fk@gzwik.zebrzydowice, poczt?, kurierem lub też dostarczona osobi?cie na adres: GZWiK Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będ? rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj?cy może ż?dać od oferentów wyja?nień dotycz?cych tre?ci złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiaj?cy dokona oceny ofert na podstawie kryterium:- cena – 100%
Zamawiaj?cy zawiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy telefonicznie.
VII. UWAGI:
Do udzielania wyja?nień dotycz?cych zapytania, ze strony Zamawiaj?cego upoważniona jest: Agnieszka Foja tel.32/47-55-107, e-mail: fk@gzwik.zebrzydowice.pl.

 
  Z poważaniem

DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka---------------------------
Zał?czniki:
- Zapytanie ofertowe
- zał?cznik nr 1
- zał?cznik nr 2
- zał?cznik nr 3

 


 

  GZWiK (17.07.2018) GZWiK - Przerwy w dostawie wody

Zebrzydowice, dnia 17.07.2018

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej w najbliższych dniach mog? występować spadki ci?nienia w sieci wodoci?gowej oraz chwilowe przerwy w dostawie wody w Marklowicach i Zebrzydowicach.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (12.07.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT
w dniu  12.07.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci 4.182.000,00 zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
32-420 GDÓW Nieznanowice 50

 
Cena oferty - 5.119.689,48 zł w tym podatek VAT w wys. 957.340,31 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

 

  GZWiK (09.07.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział badania wody
 

PPIS w Cieszynie: Ocena wody

Pobierz

 

PPIS w Cieszynie: miejsce poboru: Studzienka zakupowa Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z przedsiębiorstwem Vodovody a Kanalizace, Kaczyce ul. Sobieskiego

rodzaj próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia

Pobierz

 

 

  GZWiK (03.07.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
 

Dnia 03.07.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2018 r. pod nr 500153178-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/b5501905-abed-4cf9-9608-018bb9f4a40c - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (03.07.2018) Zapytania: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
 

Zebrzydowice, dnia 03.07.2018 r.

Przetarg GZWiK – 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cych odpowiedzi :

Pytanie 1.
W zwi?zku z wymogiem zał?czenia do oferty kosztorysu ofertowego uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej z rozszerzeniem *ath.

Odp. Zamawiaj?cy nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 2.
W zwi?zku z tym, iż kanały przewidziane do renowacji przechodz? przez tereny prywatne, prosimy o informację, czy zamawiaj?cy dysponuje zgodami wła?cicieli na wej?cie na posesje i prowadzenie prac, do czego zgodnie z art. 47 Prawo budowlane jest zobowi?zany?

Odp. Tak. Zamawiaj?cy posiada zgody na wej?cie na posesję i prowadzenie prac.

Pytanie3.
Czy z uwagi na obowi?zek jaki spoczywa na inwestorze, zamawiaj?cy posiada zgodę na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowi?zuj?cym prawem tj. aktualne zgłoszenie robót do wła?ciwego Wydziału Architektury i/lub pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac przewidzianym w przedmiotowym przetargu, które przekaże wybranemu wykonawcy ?

Odp. Inwestor – zamawiaj?cy posiada informacje ze Starostwa Powiatowego, iż w/w roboty nie wymagaj? zgłoszenia – zał?cznik nr 1.

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż kontrakt ma charakter obmiarowy i rozliczenie prac nast?pi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu rzeczywi?cie wykonane prace.

Odp. Rozliczenie nast?pi kosztorysem powykonawczym , jego warto?ć nie może przekroczyć warto?ci kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5.
W zwi?zku z rozbieżno?ciami w zapisach projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej prosimy o zweryfikowanie wymogu dotycz?cego minimalnej warto?ci sztywno?ci obwodowej.
Nasza w?tpliwo?ć wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami pkt 6 projektu technicznego oraz pkt 2.1 g kanały kwalifikowane s? w I stanie technicznym wg ATV i wymagana sztywno?ć obwodowa krótkoterminowa nie może być mniejsza niż 2kN/m2, natomiast zgodnie z pkt 2.1.f zamawiaj?cy kwalifikuje kanały do II stanu technicznego z założeniem całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu w którym to przypadku min. warto?ć sztywno?ci obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Odp. Minimalna warto?ć sztywno?ci obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Pytanie 6.
Czy zamawiaj?cy powołuj?c się na wytyczne ATV / zast?pione wytycznymi DWA / oraz w zwi?zku z dopuszczeniem zastosowania materiałów równoważnych zgodnych z technologi? tj. metod? bezwykopow? z zastosowaniem technologii CIPP, czyli wykładzin utwardzanych na miejscu zgodnych z obowi?zuj?c? norm? PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci?nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – czę?ć 4;wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”- zaakceptuje inne rękawy o modułach niższych niż wymagany w specyfikacji technicznej klasyfikowanych w odpowiednich grupach materiałowych obejmuj?cych rękawy elastyczne ze wzmocnionych włókien szklanych.
Pro?bę sw? motywujemy faktem, iż w celu zapewnienia osi?gnięcia wskazanych parametrów tj. sztywno?ć obwodowa oraz przepustowo?ć kanału po renowacji wystarczaj?ca powszechnie stosowana warto?ć krótkotrwałego modułu sprężysto?ci przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPa.

Odp. Warto?ć krótkotrwałego modułu sprężysto?ci przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPA co jest zgodne z zapisami Specyfikacji technicznej okre?laj?cymi ten parametr jako nie mniejszy niż 2500 MPa.

Pytanie 7.
Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że kluczowymi wymaganiami i wła?ciwo?ciami funkcjonalnymi i jako?ciowymi dotycz?cymi planowanej do wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej jest polepszanie wła?ciwo?ci technicznych, poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawno?ci hydraulicznej kanałów poprzez zastosowanie wykładziny, której zadaniem powinno być stabilizacja i wzmocnienie struktury istniej?cych kanałów, zapewniaj?c zachowanie odpowiedniej wydajno?ci przepływu a także eliminacja skutków występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć oraz zjawiska infiltracji o eksfiltracji oraz zgodno?ć materiałow? i technologiczn? z obowi?zuj?cymi polskimi normami dotycz?cymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych rękawem tj. PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezci?nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – czę?ć 4 ; wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu?
W zakresie renowacji kanałów metoda bezwykopow? w technologii wykładzin utwardzanych na miejscu zamawiaj?cy dopuszcza wył?cznie utwardzanie za pomoc? promieni UV. Jednakże z zapisów obowi?zuj?cych wskazanych powyżej norm jednoznacznie wynika, że do renowacji metod? bezwykopow? sieci kanalizacyjnej rękawem mog? być stosowane wszystkie rodzaje rękawów żywic zgodnych z przywołanymi normami. Nie istniej? w naszej ocenie żadne uwarunkowania techniczne czy podstawy prawne dla wymogu okre?lonego przez zamawiaj?cego wykluczaj?cego rękawy z włókna szklanego utwardzane np. par? wodn? lub ?wiatłem.
Zgodnie z powyższym czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że zakres prac polegaj?cych na renowacji kanałów metod? bezwykopow? może być wykonany przy zastosowaniu wszystkich rękawów żywic i ich komponentów nas?czonych dowolnymi żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo i technologicznie z obowi?zuj?c? polsk? norm? dotycz?c? renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych
PN-EN ISO 11296-4, które zapewniaj? odpowiednie parametry techniczne rękawa w tym przede wszystkich jego wytrzymało?ci i trwało?ci?

Odp. Zgodnie z projektem należy zastosować metodę utwardzania promieniami UV. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie wszystkich rękawów z żywic i ich komponentów utwardzanych promieniami UV.

Pytanie 8.
Czy słusznym jest rozumowanie oferenta, że dla spełnienia warunków zdolno?ci technicznej można wykazać się odrębnie referencj? dla budowy sieci kanalizacyjnej oraz odrębn? referencj? dla wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej? A więc czy zamawiaj?cy uzna za spełnienie warunku zdolno?ci technicznej je?li oferent przedłoży jedn? referencję potwierdzaj?c? budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długo?ci min 15900 m ł?cznie ze studniami oraz jedn? referencję potwierdzaj?c? wykonanie renowacji kanalizacji ze studniami długo?ci min 300 m i utwardzeniem promieniami UV.

Odp. Tak, zamawiaj?cy uzna to za spełnienie warunku.

Pytanie 9.
Jeżeli zamawiaj?cy wymaga wykazania się zdolno?ci? techniczn? w której zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji musi być spełniony w jednej robocie budowlanej to prosimy o zmianę tre?ci pkt 3.2.1 SIWZ i dopuszczenie wykazania się w ramach tej jednej roboty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bo przecież budowa kanalizacji deszczowej nie różni się niczym od budowy kanalizacji sanitarnej a w zakresie wykazania się renowacj? zamawiaj?cy nie zawęził warunku tylko do kanalizacji sanitarnej oraz o dopuszczenie wykazania się do?wiadczeniem renowacji kanalizacji również rękawem termoutrwardzalnym, bo rozumiemy że zamawiaj?cemu chodzi o wyłonienie takiego wykonawcy, który ma do?wiadczenie w realizacji i zarz?dzaniu kontraktem w zakresie robót wykopowych i bezwykopowych.
Tak więc prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca musi wykazać się iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalno?ci jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie / w szczególno?ci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a/ co najmniej jedn? robotę budowlan? polegaj?c? na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długo?ci minimum 1500 mb ł?cznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długo?ci minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Odp. Zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji nie musi być spełniony w jednej robocie budowlanej. Ponadto zamawiaj?cy rozszerza warunek do spełnienia dotycz?cy wykazania że wykonawca musi wykazać że wykonał roboty budowlane polegaj?ce na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długo?ci minimum 1500 mb ł?cznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długo?ci minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Pytanie 10.
Dlaczego w dokumentacji technicznej zamawiaj?cy zamieszcza opis techniczny studni
fi 1000 , fi 800, pochodz?cy z katalogu produktowego firmy ROMOLD?

Odp. Zgodnie z zapisami w przedmiarach, SIWZ oraz zapisu w projekcie zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisem równoważno?ci w SIWZ.

Pytanie 11.
Czy intencj? zamawiaj?cego jest poprzez jednoznacznie wskazanie firmy ROMOLD, iż tylko takie rozwi?zanie dotycz?ce studni będzie przez zamawiaj?cego akceptowane?

Odp. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.

Pytanie 12.
Proszę aby zamawiaj?cy wskazał producentów studni fi 1000 i 800 którzy zostan? zaakceptowani na powyższ? inwestycję. Opis techniczny zawarty w projekcie budowlanym eliminuje wszystkich dostępnych producentów na rynku Polskim z wył?czeniem producenta jakim jest ROMOLD.

Odp. Producenci studni fi 1000 i 800 – np. Wavin, Kaczmarek, Pipelife oraz inni spełniaj?cy wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 13.
Proszę o wyja?nienie techniczne czemu zamawiaj?cy nie dopuszcza rozwi?zania gdzie trzon studni stanowi rura karbowana wznosz?ca?

Odp. Zamawiaj?cy ostatecznie dopuszcza rozwi?zanie studni, gdzie trzon stanowi rura karbowana, wznosz?c?. Odst?pienie od karbowania podyktowane było do?wiadczeniami eksploatacyjnymi zwi?zanymi z zanieczyszczeniem ?cianek rury wznosz?cej.
 

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK (29.06.2018) Zarz?dzenie dyrektora GZWIK

Zarz?dzenie nr 0050.14.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysoko?ci stawek za usługi ?wiadczone przez Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz

Zarz?dzenie nr 0050.15.2018
Dyrektora Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 29.06.2018 w sprawie: ustalenia wysoko?ci stawek za usługi ?wiadczone przez Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Pobierz
 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 02.07.2018r. / poniedziałek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tulipanowej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (27.06.2018) GZWiK - Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 28.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Kasztanowej oraz ul. Kochanowskiego od nr 26 do nr 42
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2018 r.

GZWiK- 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następuj?cej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W pkt X SIWZ zamawiaj?cy zawarł termin wykonania zadania w ul. Bławatkowej do dnia 01.10.2018 r. Proszę o odpowied?, czy w dacie nie wkradł się bł?d i czy na pewno termin zakończenia robót jest do 01.10.2018 r. W naszej ocenie wykonanie 1.796 mb kanalizacji / ł?cznie z przył?czami / oraz budowę pompowni ?cieków wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem projektów organizacji ruchu i zgód wła?cicieli nie jest możliwe w tak krótkim terminie. Realnie patrz?c rozstrzygnięcie przetargu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy jest możliwe najwcze?niej około 10 sierpnia, a w takim przypadku na wykonanie robót pozostaje tylko 50 dni / ok. 35 dni roboczych /
Prosimy o wyja?nienie dotycz?ce terminu wykonania robót.

Odp. Zamawiaj?cy nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Bławatkowej.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

Dnia 26.06.2018 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.06.2018 r. pod nr 500145903-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/783c3e79-b8a4-407a-99d3-6cb64dfa1141 - OGŁOSZENIE (PDF) .


 • SIWZ z zał?cznikami - zmiana (POBIERZ)

 

  GZWiK (25.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 26.06.2018r. / wtorek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej od nr 20 do nr 24 oraz ul. Ks. A. Janusza 20
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (21.06.2018) GZWiK NR 4/2018 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 

Dnia 21.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.06.2018 r. pod nr 577020-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=835e3762-5c78-4d8b-842a-04b4261cc54f

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w zał?cznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z zał?cznikami 1-5 (POBIERZ)
   
 • SIWZ zał?cznik6_Inspekja_TV - UWAGA duże pliki
  • inspekcja_ul_Asnyka_boczna.zip (489 MB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Wyzwolenia_Rzeczna.zip (3,69 GB)(POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_1_z_3.zip (4,09 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_2_z_3.zip (4,19 GB) (POBIERZ)
  • inspekcja_ul_Nowy_Dwor_Orzeszkowej_cz_3_z_3.zip (4,04 GB) (POBIERZ)


 

  GZWiK (21.06.2018) Uwaga

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 21.06.2018r. / czwartek / od godz: 09:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej.
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

  GZWiK (19.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.06.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Cichej 10, 12, 14 oraz ul. Orzeszkowej 31 i 41
Planowany czas zakończenia prac godz. 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK (14.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 14.06.2018r. /czwartek/ z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach, ul. Okrężna, Go?dzikowa, Astrów, Jutrzenki, Pochyła, Graniczna, oraz w Marklowicach i Kaczycach.

Planowany czas zakończenia prac godz; 14:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK (12.06.2018) Awaria


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 13.06.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Tęczowej. Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

  GZWiK (11.06.2018) Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek/ z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach od skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ulic? Topolow? do skrzyżowania ul. E. Orzeszkowej z ul. Kochanowskiego oraz na ul. Tęczowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 17:00

Za utrudnienia przepraszamy. 

  GZWiK (08.06.2018 Przerwy w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 11.06.2018r. / poniedziałek / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Wesołej Planowany czas zakończenia prac godz. 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK -06.06.2018 Przerwy w dostawie wody


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 08.06.2018r. / pi?tek / od godz: 8:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Pięknej oraz Liliowej.

Planowany czas zakończenia prac godz; 16:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - Informacja o ochronie danych osobowych - RODO
 

Zgodnie  z  art.  13  ust.1  i  ust.  2  rozporz?dzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz.Urz.UE  L  119  z  4  maja  2016  r.) Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że:
- Administratorem danych osobowych Klienta jest  GZWiK  w Zebrzydowicach przy ulicy ks. A. Janusza 6.
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest  pan Marcin Zemła adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl
- Dane osobowe Klienta będ? przetwarzane zgodnie z  art.6 ust.1 lit b),c)   RODO na podstawie  ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ?cieków a także zgodnie z art.6 ust.1.lit.f)  RODO ( np. dochodzenie roszczeń wynikaj?cych z umowy ) w zakresie niezbędnym do realizacji obowi?zków nałożonych na GZWiK Uchwał? Rady Gminy nr XXXV/374/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
-Dane będ? udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoliczno?ciach przewidzianych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa, a także podmiotom ?wiadcz?cym na rzecz GZWiK  usługi niezbędne do wykonywania umowy.
- Dane będ? przetwarzane przez okres wyznaczony przepisami prawa.
- Klient, którego dane dotycz?, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia   przetwarzania , prawo do ich przeniesienia. oraz do wniesienia skargi do organu nadzoruj?cego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy  na ?wiadczenie usług. Niepodanie danych spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będ? możliwe.

 

  GZWiK - TARYFY


W dniu 1.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzon? taryfę (na lata  2018/19 , 2019/20 i 2020/21 ) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ?cieków, która obowi?zywać będzie na terenie  gminy Zebrzydowice. Nowe taryfy, zgodnie z Ustaw? o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ?cieków (Dz .U. z 2017  poz 2180 art.24f ust. 1) obowi?zywać będ? od 9.06.2018 r.

-------
Pobierz zał?cznik - TARYFY 2018

 

  GZWiK - (01.06.2018)   GZWiK - Informacja


W dniu dzisiejszym tj.01.06.2018 GZWiK jest czynny do godz.13.00
 

  GZWiK - (29.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia


Awaria linii telefonicznej

W zwi?zku z awari? linii telefonicznej wszelkie pilne sprawy można zgłaszać na adres e-mail gzwik@zebrzydowice.pl lub pod nr 512 218 930. Z informacji uzyskanych od operatora telekomunikacyjnego powyższe utrudnienia w poł?czeniach potrwaj? do 01-06-2018.
 

  GZWiK - (22.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 23.05.2018r. / ?roda / od godz: 9:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Cichej, Górniczej, oraz ul. E. Orzeszkowej; (boczna) od nr 45 do 47. Planowany czas zakończenia prac godz; 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Utrudneinia


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 16.05.2018r. / ?roda / od godz: 8:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na  ul. Kochanowskiego od skrzyżowania z ulic? Chmieln? do skrzyżowania  z ul. E. Orzeszkowej oraz na ul. Kwiatowej i PCK oraz mog? wyst?pić chwilowe spadki ci?nienia w Marklowicach Górnych.

Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00

Za utrudnienia przepraszamy.
 

  GZWiK - (15.05.2018)   GZWiK - Oferta  pracy

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko:  operator maszyn i urz?dzeń-dyspozytor, na czas okre?lony (z możliwo?ci? zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania: wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub ?rednie zawodowe o kierunku  elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne, umiejętno?ć obsługi komputera prawo jazdy kategorii „B” dyspozycyjno?ć,  mile widziana umiejętno?ć obsługi urz?dzeń pompowych, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobi?cie w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać poczt? na adres:
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny: 32 4693 654 wew. 106
 

  GZWiK - (07.05.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2018 r. pod nr 500098344-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bc91017e-1696-4aaa-8a5e-022495124062

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (06.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

Uwaga mieszkańcy Kaczyc oraz Kończyc Małych ul. Graniczna, Zagrodowa i Korczaka.

W zwi?zku z awari? dnia 06.05.2018r od godz. 20.30 do ok. godziny 8.00 dnia 07.05.2018r. mog? występować niedobory ci?nienia oraz przerwy w dostawie wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

  GZWiK - (04.05.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że dodatkowo w dniu 08.05.2018r. / wtorek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy
 

 

  GZWiK - (30.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 07.05.2018r. / poniedziałek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Kończycach Małych w rejonie ulic: Ks. Marekwicy oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońska - Korczaka

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 03/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (25.04.2018)   GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUG"

Zebrzydowice, dnia 25.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 02/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na brak złożonych ofert.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody"

Zebrzydowice, dnia  24.04.2018  r.

GZWiK-przetarg 03/2018

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn."Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11


Cena oferty - 208.016,23 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci 38.897,34 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  BREPO Sp. z o.o.
Mikołów ul. Ks. Franciszka Górka 144 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7b Ustawy Pzp - wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - / brak wadium na rachunku zamawiaj?cego przed upływem terminu składania ofert /  
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
PW EKOSYSTEM Dominik Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Przyznana ł?czna punktacja - 64,59 pkt / 40,59 pkt + 24 pkt /  
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łaczna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (24.04.2018)   GZWiK - Utrudnienia

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 25.04.2018r. / ?roda / od godz 09:00 do godz: 17:00 z powodu przeł?czeń na sieci wodoci?gowej wyst?pi? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Palmowa, Asnyka oraz czę?ciowo na ul Słowackiego, oraz mog? wyst?pić chwilowe spadki ci?nienia w Marklowicach Górnych.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

  GZWiK - (20.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

 Zebrzydowice, dnia 20.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /
w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
------------------------------------------------------------------------------------------------------


W zwi?zku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następuj?cych odpowiedzi :

Pytanie 1.
Czy zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie silnika iskrowego zamiast diesla do napędu urz?dzenia?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie bębnów roboczych cynkowanych ogniowo / galwanizowanych / b?d? aluminiowych bez lakierowania proszkowego?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 3.
Czy dopuszczony zostanie prowadnik węża ci?nieniowego bez sztywnej prowadnicy?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4.
Czy Zamawiaj?cy dopuszcza wykonanie z innego materiału pokrywy przedziału napędowego oraz inny sposób jego mocowania?
Od. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 5.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie zbiornika wody o pojemno?ci 500 l lub 2 zbiorników po 300 l
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6.
Czy dopuszczone zostanie urz?dzenie o pojemno?ci zbiornika ok 800 l, długo?ci ok 1700 mm i wysoko?ci ok 1350 mm i wadze ok 620 kg?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (18.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

Zebrzydowice, dnia 18.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /  w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia  kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
---------------------------------------------------------------------------------------

W zwi?zku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następuj?cej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zamawiaj?cy ustalił termin dostawy do dnia 31.05.2018 r. Czy w zwi?zku z terminami linii produkcyjnych, krótkim czasem na realizację po potencjalnym podpisaniu umowy, wykonaniem natrysku poliuretanowego i montażem urz?dzenia, zamawiaj?cy wydłuży termin realizacji dostawy o dodatkowe 5 tygodni / do 06.07.2018 r /?
Wyja?nienie – urz?dzenie ci?nieniowe będzie produkowane specjalnie pod Państwa wymagania umieszczone w OPZ. Przy hipotecznym założeniu podpisania umowy na dzień 30.04.2018 r / 6 dni po ogłoszeniu wyników postępowania /, na produkcję urz?dzenia, transport urz?dzenia, transport podwozia, pokrycie poliuretanem czę?ci roboczej, montaż urz?dzenia, dodatkowe wyposażenie, przeprowadzenie testów i wykonanie dokumentacji mamy tylko 30 dni. Nie będzie możliwa realizacja zamówienia w terminie pierwotnie wyznaczonym przez zamawiaj?cego.

Odpowied?:
Zamawiaj?cy nie wydłuży terminu realizacji umowy.
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (17.04.2018) Napełnianie basenów


Jak co roku (w przerwie wakacyjnej - dla dzieci) Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach umożliwia odliczanie ?cieków od wody zużytej do jednorazowego napełnienia basenu. Wnioski s? przyjmowane w okresie od 01.06 do 31.08 każdego roku.


Druk wniosku można pobrać w biurze GZWiK Zebrzydowice lub na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWIK=  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "


Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 03/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa i montaż / w samochodzie typu VAN / urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urz?dzenia ci?nieniowego do czyszczenia kanalizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 42.90.00.00-5

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2991

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI" "

Zebrzydowice, dnia  16.04.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 02/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o warto?ci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Dostawa samochodu typu VAN w ramach projektu "BORDER USŁUGI"

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie ?l?sk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN. Samochód należy dostarczyć pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał?cznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8

Termin zwi?zania z ofert? – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 30.04.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Pan Edward Hawełka i Pan Krzysztof Kozak – tel. 32/ 4693654

Termin składania ofert – do dnia 24.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nast?pi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

Dokumentację przetargow? (SIWZ z zał?cznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPO?REDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2985

 

 

  GZWiK - (16.04.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr  SB/27117/03/2018
miejsce poboru:
   Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28. Ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/27118/03/2018
miejsce poboru:
   Kończyce Małe, ul. kasztelańska. Przychodnia Lekarska - ujęcie podziemne

Pobierz

 

 

  GZWiK - (13.04.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu publicznym o warto?ci szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia 13.04.2018 r.

GZWiK -postępowanie 01/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że postępowanie o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urz?dzeniem ci?nieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI" zostało unieważnione, ze względu na niezgodno?ć ze SIWZ, gdzie wymogiem była bezwypadkowo?ć oferowanego samochodu typu VAN.
Zgodnie z podanym numerem VIN: VF3YDUMFC12404682 sprawdzono historię pojazdu, z której wynika ze samochód był uszkodzony w 2014 r.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjno?ci Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487

 

  GZWiK - (12.04.2018)  GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa ruroci?gu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej  na hydrofornię wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”

Zamawiaj?cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysoko?ci  210.000,00  zł brutto.

Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  BREPO  Sp. z o.o.
43-196  Mikołów  ul. Ks. Franciszka Górka 144

 
Cena oferty -  306.114,34   zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.240,89  zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
PPHU  BUDREN  Władysław Kwapisz
PW  EKOSYSTEM  Dominik Kwapisz
BUDREN  Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie – Zdrój  ul. Armii Krajowej 25

 
Cena oferty -  307.500,00  zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  57.500,00 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  36 miesięcy
 
Oferta nr 3.  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
44-200 Rybnik ul. Larysza 11

 
Cena oferty – 207.871,59 zł w tym podatek VAT w wysoko?ci  38.870,30 zł
 
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi -  60 miesięcy

 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (12.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 12.04.2018r. / czwartek / z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach na ul. Kochanowskiego od skrzyżowania ulic? Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej, ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kwiatowej
Planowany czas zakończenia prac godz; 18:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (10.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 10.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodoci?gowej występuj? przerwy w dostawie wody Kończycach Małych rejonie ulicy: Zielonej
Planowany czas usunięcia awarii 11.04.2018 (?roda) godz: 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 


Przył?cza wodoci?gowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodoci?gowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialno?ci za utrzymanie wszystkich przył?czy wodoci?gowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ?cieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ?cieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przył?czy wodoci?gowych lub instalacji i przył?czy kanalizacyjnych z urz?dzeniem pomiarowym wł?cznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013] [Rok 2014] [Rok 2015] [Rok 2016] [Rok 2017] [Rok 2018]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za tre?ci publikowane na stronach zawartych w odno?nikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodoci?gów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów