Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2011

[ 23 grudnia 2011] życzeniaNajserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają

Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


[ 29 grudnia 2011] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół (o zkousce) z badań nr 6990/11
miejsce odbioru:
Karvina RAJ POLSKA sachta - predavaci misto

Pobierz

 
Protokół z badań nr 55415/2011
miejsce poboru:
Zespół Szkół Kaczyce, ul. harcerska 13 - woda powierzchniowa, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 55413/2011
miejsce poboru:
SUW Kończyce ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 53485/2011
miejsce poboru:
Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego, woda powierzchniowa, monitoring kontrolny, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 53484/2011
miejsce poboru:
KSUW Zebrzydowice, ul. rzeczna, woda mieszana podawana do sieci

Pobierz

 

[ 11 września 2011] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 41627/2011
miejsce poboru: SUW Kończyce, ul Staff podziemna, monitoring kontrolny
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr  41626/2011
miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28, woda powierzchniowa - monitoring kontrolny
woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr  41625/2011
miejsce poboru: Zespół Szkół  Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 - monitoring kontrolny - woda pitna

Pobierz

 

[ 11 września 2011] Komunikat

UWAGA!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wydanemu przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji komunikatowi z 10. Października 2011 (publikowanym m.in. przez stacje radiowe) o tym, że wykryto zanieczyszczenie wody na ul. Gagarina oraz Norwida w Jastrzębiu-Zdroju, które zlokalizowano w wyniku badań kontroli wewnętrznej. W wyniku czego zalecono i obecnie trwa płukanie i dezynfekcja wody w tym rejonie -

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że zgodnie z przesłaną informacją przez Jastrzębski Zakład Wodociągowi i Kanalizacji S.A.
woda dostarczana do gminy Zebrzydowice poprzez sieci wodociągowe na ulicy Ździebły i Cieszyńskiej jest zdatna do picia i celów gospodarczych


[ 16 września 2011] informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 37498/2011
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska. Woda podziemna, monitoring kontrolny
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr  37495/2011
miejsce poboru: Kończyce Małe, ul. Kasztelańska (woda pozdziemna)
woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr  37493/2011
miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska
 woda pitna

Pobierz

 

[ 08 sierpnia 2011] informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr  33029/2011
miejsce poboru: ZS Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr: 33028/2011
miejsce poboru: DPS Bursztyn, Kończyce Małe, ul. Staropolska 17 - woda podziemna, woda pitna

Pobierz

 

[ 29 czerwca 2011] informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody

Protokół z badań nr 25522/2011
 

Pobierz

 

[ 6 maja 2011] informacja

RADA GMINY
Zebrzydowice

UCHWAŁA NR VII/53/l 1
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust.  5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z2006r., Nr 123, póz. 858), Rada Gminy  Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku,  opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w§ Imają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład  Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia
podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 201 1 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 maja 2011 r.

1. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (PDF)

Szczegóły na tablicy ogłoszeń GZWiK Zebrzydowice i na stronie internetowej GZWiK Zebrzydowice.
 


[ 6 maja 2011] informacja

zaktualizowano dział badania wody
 

Sprawozdanie z badań nr 14750/2011
miejsce poboru: Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, woda mieszana
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 14749/2011
miejsce poboru: Przychodnia Lekarska Kończyce Małe ul. Kasztelańska - woda podziemna
 rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 14748/2011
miejsce poboru: SUW Kończyce, Ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

[ 28 marca 2011] informacja

zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 10218/2011
miejsce poboru: Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa. monitoring kontrolny
rodzaj próbki: woda powierzchniowa

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 10217/2011
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul;. Jagiellońska - woda podziemna monitoring kontrolny
rodzaj próbki: woda podziemna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 10208/2011
miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 - woda powierzchniowa (monitoring kontrolny) 
rodzaj próbki: woda powierzchniowa

Pobierz

 

[ 16 marca 2011] informacja

zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 6983/2011
miejsce poboru: Hydrofornia, ul. Graniczna Kończyce Małe- woda mieszana
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 6974/2011
miejsce poboru: SUW Kończyce ul. Staffa, Karolinka  - woda podziemna
rodzaj próbki: woda podawana do sieci

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 6967/2011
miejsce poboru: Dom Pomocy Społecznej, Kończyce Małe ul. Staropolska - woda podziemna

Pobierz

 

[ 17 lutego 2011] informacja

zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 2712/2011
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska - woda podziemna
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 2709/2011
miejsce poboru: Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 2708/2011
miejsce poboru: Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

rok 2010

[ 30 grudnia 2010] informacja


Zmiana stawki podatku VAT

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że ze dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniają się ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od towarów i usług. Do 31.12.2010 r. obowiązuje stawka VAT 7%,a od 01.01.2011 r. stawka VAT 8%

Kierownik
GZWiK Zebrzydowice
Inż. Zdzisław Wira
 


[ 30 grudnia 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 50144/2010
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 50143/2010
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 50142/2010
miejsce poboru: Hydrofornia ul. Graniczna Kończyce Małe. Monitoring kontrolny -woda mieszana 
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

[ 23 grudnia 2010] życzeniaNajserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają

Kierownictwo i pracownicy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


[ 13 grudnia 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 46309/2010
miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "Tom" - woda podziemna podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

[ 9 listopada 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 41332/2010
miejsce poboru: SUW Kończyce Małe, ul. Staffa, Karolinka - woda podziemna podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 
Sprawozdanie z badań nr 41331/2010
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

[ 21 września 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 33982/2010
miejsce poboru: Hydrofornia, ul Graniczna Kończyce Małe - woda mieszana
Monitoring kontrolny - woda pitna

Pobierz

 

[ 07 września 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 30569/2010
miejsce poboru: Przedszkole Kończyce małe, ul Jaggielońska
woda podziemna
rodzaj próbki: woda podziemna

Pobierz

 

[ 12 sierpnia 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 26564/2010
miejsce poboru: Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 -woda powierzchniowa (monitoring kontrolny)
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz

 

[ 12 lipca 2010] informacja


zaktualizowano dział badania wody

Sprawozdanie z badań nr 20367/2010
miejsce poboru: Zespół Szkół Kaczyce
rodzaj próbki: woda pitna

Pobierz


[ 2 czerwca 2010] informacja


UCHWAŁA NR XXXIX/368/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE


z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co
następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od  dnia 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/368/10
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
POBIERZ (format PDF)

 


Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada