Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2018

  GZWiK - (09.04.2018) GZWiK -GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  09.04.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 155.000,00 zł brutto.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NEXT Marek Kobiela
96-300 Żyrardów ul. Jaktorowska 17

 
Cena oferty - 152.520,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 28.520,00 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 36 miesięcy

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK - (10.04.2018) GZWiK A W A R I A

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 10.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody Kończycach Małych rejonie ulicy: Zielonej
Planowany czas usunięcia awarii 11.04.2018 (środa) godz: 13:00
Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (04.04.2018) GZWiK -System zdalnego odczytu i ewidencji poboru wody.

 
GZWiK wdraża system zdalnego odczytu i ewidencji poboru wody. W tym roku rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy, którym mija okres legalizacji na nowe przystosowane do zdalnego odczytu. System ten jest oparty na wodomierzach typu Altair firmy Diehl Metering, które sukcesywnie będą zastępować stare wodomierze.

Dzięki zdalnemu odczytowi wskazań uzyskujemy zapis zużycia mediów z urządzeń, bez konieczności wchodzenia do budynku oraz obecności odbiorcy wody. Zastosowanie systemu gwarantuje poprawność odczytów i oszczędność czasu. Docelowe uruchomienie tej usługi planowane jest na początek 2020r.

W związku z wprowadzeniem tych zmian wodomierze montowane (na koszt właściciela) na hydroforach lub jako podliczniki muszą spełniać w/w wymagania.

Jednocześnie informujemy, że liczniki zamontowane na przyłączach wodociągowych (będące własnością GZWiK) wymieniane są na koszt naszego zakładu.

  GZWiK - (04.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

  Zebrzydowice, dnia 04.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa  rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Proszę o określenie sposobu sterowania napędem do przepustnicy DN150 przeznaczonym na SUW w Zebrzydowicach. Czy to ma być pozycjoner z odwzorowaniem położenia 4-20mA czy też Modbus RTU.
W pliku Zestawienie materiałów napęd posiada pozycjoner sterowany prądowo 4-20mA natomiast w pliku Projekt opis techniczny jest napisane, że połączenie ze sterownikiem ma odbywać się za pomocą protokołu Modbus RTU.

Odp.
Do sterowania napędem do przepustnicy DN150 ma być zastosowany pozycjoner z odwzorowaniem położenia 4-20mA.


 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - (03.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

 Zebrzydowice, dnia 03.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa   rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
-------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W zakresie zadania jest dostawa chloratora na podchloryn sodu razem z przewodami z pompą dozującą, zbiornikiem i misą. Proszę o podanie parametrów zamawianej pompy / wydajność, ciśnienie i sposób sterowania zamawianej pompy /

Odp.
Wydajność 5 L/h , ciśnienie – 7 bar, pompa sterowana wodomierzem impulsowym. 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - (03.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

 Zebrzydowice, dnia 03.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa  rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Proszę o wskazanie firmy, która obsługuje system monitoringu w GZWiK Zebrzydowice.

Odp.
System telemetrii obsługuje Firma NASUS Rybnik ul. Wodzisławska 124

 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - (03.04.2018) GZWiK - AWARIAO G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 03.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Marklowicach w rejonie ulic: Gajowej, Dębowej, Leśnej.
Planowany czas usunięcia awarii godz; 15:00
Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - (03.0342018) GZWiK - AWARIA


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 03.04.2018r. / wtorek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Zamkowej, Słowackiego oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia na ul. Wojska Polskiego, Granicznej oraz w Marklowicach Górnych.

Planowany czas usunięcia awarii godz; 14:00
Za utrudnienia przepraszamy.


 

 


  GZWiK - (29.03.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI"

Zebrzydowice, dnia  29.03.2018 r.

GZWiK- postępowanie o zamówienie 01/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43 - 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Zakup samochodu typu VAN wraz z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu typu VAN z urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji. Samochód należy przekazać pod adres: Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

CPV - 34.10.00.00-8, 42.90.00.00-5

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy – 31.05.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl
Informacji o przedmiocie zamówienia udziela mgr inż. Ewa Suchecka – tel. 32/ 4693654 , Wiesława Zniszczoł – tel. 32 4755107 pokój nr 42.

Termin składania ofert – do dnia 09.04.2018 r. do godz. 09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2487 

 

  GZWiK - (28.03.2018) GZWiK -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody


Dnia 28.03.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię - przebudowa rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2018 r. pod nr 537696-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f8331d3-9f99-409e-bb19-c2762cc878f1

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)
 

  GZWiK - (28.03.2018) GZWiK -  Awaria wodyO G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 28.03.2018r. / środa / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Makowej,
E. Orzeszkowej
, oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w Marklowicach Górnych.

Planowany czas usunięcia awarii godz; 14:00
Za utrudnienia przepraszamy.
 

 

  GZWiK - (26.03.2018) GZWiK -  Awaria wody


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 26.03.2018r. / poniedziałek / z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic:
E. Orzeszkowej, Ks. A. Janusza oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia
w Marklowicach Górnych.
Planowany czas usunięcia awarii godz; 17:00
Za utrudnienia przepraszamy.


 

 

  GZWiK - (12.03.2018) GZWiK - Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

 

Protokół z badań nr  SB/17523/03/2018
miejsce poboru:
   SUW Kończyce Małe, ul. Myśliwska. Woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/17521/03/2018
miejsce poboru:
   Szkoła Kaczyce, ul. Harcerska 13. Ujęcie powierzchniowe. Woda uzdatniona.

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/07161/01/2018
miejsce poboru:   Kończyce Małe, ul. Graniczna, Woda mieszana

Pobierz

 

 

  GZWiK - (12.03.2018) GZWiK -  Awaria wody


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 13.03.2018r. / wtorek / od godz 08:00 do godz: 17:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Okrężna, Astrów, Goździkowa oraz w części ulicy Asnyka, Skotnickiej i Jutrzenki.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (08.03.2018) GZWiK -  Awaria wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 08.03.2018r. / czwartek / od godz. 12:30 z powodu awarii na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach
w rejonie ulicy: Górniczej, Orzeszkowej, Kochanowskiego oraz mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia w Marklowicach Górnych.
Planowany czas zakończenia godz. 17:00


Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (02.03.2018) GZWiK -  Awaria wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 02.03.2018r. / piątek / od godz 10:30 z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Stawowej.

Planowany czas zakończenia godz: 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (01.03.2018) GZWiK -  Awaria wody

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 01.03.2018r. /czwartek/ od godz.9:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach w rejonie ulic: Kochanowskiego, Tulipanowa, Orzeszkowej, Ks.A. Janusza. Planowany czas zakończenia usuwania awarii godz. 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK - (27.02.2018) GZWiK -  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018 r. pod nr 500042931-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9814c9de-22bc-4ab6-8b43-232a88fb7559
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (27.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2018 r. pod nr 500042875-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/59b58157-8d8d-452e-b9a9-51c905545450
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - UNIEWAŻNIENIE - z BZP (POBIERZ)

 

  GZWiK - (26.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu"

Zebrzydowice, dnia 26.02.2018 r.

GZWiK - przetarg 2/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu "

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu i jednocześnie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia / Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, gdzie efektem rzeczowym miało być zrealizowanie wszystkich trzech składowych postępowań: stacji zlewczej, stacji odwadniania osadu i telemetrii. W związku z tym, że po otwarciu drugiego postępowania okazało się, że wartość modernizacji oczyszczalni już przekroczyła zaplanowane środki finansowe, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem, i realizacja oraz rozliczenie efektu rzeczowego już na tym etapie staje się nieosiągalne, a to z kolei uniemożliwi nam skorzystanie z dofinansowania WFOŚiGW /.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK - (26.02.2018) GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Zebrzydowice, dnia 26.02.2018 r.

GZWiK - przetarg 1/2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu i jednocześnie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia / Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, gdzie efektem rzeczowym miało być zrealizowanie wszystkich trzech składowych postępowań: stacji zlewczej, stacji odwadniania osadu i telemetrii. W związku z tym, że po otwarciu drugiego postępowania okazało się, że wartość modernizacji oczyszczalni już przekroczyła zaplanowane środki finansowe, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie ze złożonym wnioskiem, i realizacja oraz rozliczenie efektu rzeczowego już na tym etapie staje się nieosiągalne, a to z kolei uniemożliwi nam skorzystanie z dofinansowania WFOŚiGW /.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

  GZWiK - Awaria 20.02.2018

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w dniu 20.02.2018r. / wtorek / od godz 11:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Orzeszkowej

Planowany czas zakończenia godz: 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

  GZWiK - OFERTA PRACY

OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko :  operator maszyn i urządzeń-dyspozytor, na czas określony ( z możliwością  zatrudnienia na stałe)

termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe o kierunku

 • elektryka, mechanika, automatyka lub pokrewne,

 • umiejętność obsługi komputera

 • prawo jazdy kategorii „B”

 • dyspozycyjność

 • mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV

Podania wraz z CV można składać:

1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl

Kontakt telefoniczny :
32 4693 654 wew. 106.

  GZWiK (15.02.2018) GZWiK - Przerwy w dostawie wody

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 16.02.2018r. / piątek / od godz 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w Zebrzydowicach przy ul. Słowackiego 8 oraz 10
Planowany czas zakończenia godz: 15:00


Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (14.02.2018) GZWiK - Przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia  w Zebrzydowicach

O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 15.02.2018r. / czwartek / od godz 9:00 z powodu przełączeń na sieci wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia
w Zebrzydowicach w rejonie ul. Słowackiego od nr 1 do nr 8, oraz
ul. Kochanowskiego nr 1, 3, 5, 7
Planowany czas zakończenia godz: 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

 

  GZWiK (12.02.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA OFERT

w dniu  12.02.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – stacja odwadniania osadu”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  835.976,00  zł / łącznie na całość modernizacji oczyszczalni /.
Wykaz złożonych ofert:

Oferta nr 1.  NOXON POLAND  Sp. z o.o.
81-530  Gdynia  ul. Wrocławska 104

 
Cena oferty -  910.967,52  zł w tym podatek VAT w wysokości  170.343,52  zł
Cena jednokrotnego serwisu w okresie gwarancji – 14.760,00 zł w tym podatek VAT w wysokości  2.760,00 zł
 
Oferta nr 2.  Konsorcjum firm:
HMK  Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Towarowa 15
Konstrukcje  Jastrzębie Sp. z o.o.
44-330 Jastrzębie Zdrój  ul. Towarowa 15

 
Cena oferty -  793.350,00  zł w tym podatek VAT w wysokości  148.350,00  zł
Cena jednokrotnego serwisu w okresie gwarancji – 12.300,00 zł w tym podatek VAT w wysokości  2.300,00 zł

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA
 

  GZWiK (07.02.2018) GZWiK - Protokół otwarcia ofert -"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
w dniu 07.02.2018 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia powyżej 30.000 Euro na realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 835.976,00 zł na sfinansowanie zamówienia .
Wykaz złożonych ofert: Oferta nr 1.

Oferta nr 1.  ENKO SA
44-100 Gliwice ul. Dojazdowa 54
Cena oferty - 276.750,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 51.750,00 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 48 miesięcy
  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak
 

  GZWiK (05.02.2018) Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia 29.01.2018r.

GZWiK – P 01/2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że wyniku postępowania na realizację zadania pn. „Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach” wybrano ofertę firmy:

DIEHL Metering Sp. z o.o.
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1a

Cena oferty – 158.869,26 zł w tym podatek VAT w wysokości 29.707,26 zł

Udzielona gwarancja – 60 miesięcy
Kryterium oceny ofert – cena 100%

W postępowaniu udział wzięła n/w firma:

Oferta 1 DIEHL Metering Sp. z o.o.
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 1a – przyznana łączna punktacja 100 pkt

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka
 

  GZWiK (06.02.2018)  -Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/07161/01/2018
miejsce poboru:
   Przedszkole Kończyce Małe, ul Jagiellońska 22, ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/07160/01/2018
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 

  GZWiK (03.02.2018) GZWiK - AWARIA

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,

że w dniu 03.02.2018r. / sobota /z powodu awarii sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w Kończycach Małych w rejonie ul. Jagiellońskiej, Korczaka oraz Marklowicach Górnych.

Planowany czas zakończenia godz. 15:00
 

Za utrudnienia przepraszamy.
 

 

  GZWiK (31.01.2018) GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu

Dnia 31.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.01.2018 r. pod nr 512045-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f289c092-a883-48b6-9ab6-cb11b7fa70e5

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

 

 

  GZWiK (29.01.2018) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza

 

Dnia 29.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2018 r. pod nr 511010-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4fc7c358-025f-4396-93af-62db5a60f85e

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w załącznikach:

 • Ogłoszenie o zamówieniu z BZP (POBIERZ)
   
 • SIWZ z załącznikami (POBIERZ)

  GZWiK (25.01.2018) -  O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że w dniu 25.01.2018r. / czwartek /z powodu przełączeń na sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia w Kaczycach oraz Marklowicach Górnych.
Planowany czas zakończenia godz: 15:00

Za utrudnienia przepraszamy.


 

  GZWiK - OFERTA PRACY


Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko :

elektromonter, na czas określony ( z możliwością zatrudnienia na stałe)
termin rozpoczęcia pracy: od zaraz

 • Wymagania: wykształcenie minimum średnie zawodowe o kierunku elektryka,
 • mechatronika,
 • automatyka lub pokrewne,
 • uprawnienia SEP
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjność
 • mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych

Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)

lub

2. przesłać pocztą na adres :
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. ks.A.Janusza 6

3. adres e-mailowy:
fka@gzwik.zebrzydowice.pl
Kontakt telefoniczny :
32 4693 654 wew. 106
.

  GZWiK - Wyjaśnienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

 Zebrzydowice 17.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018


Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w ZebrzydowicachDo wyceny należy przyjąć ilości wymienione w formularzu ofertowym .

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. "Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  16.01.2018 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2018

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0–32/ 4693654 fax /0–32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartoœci szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Systematyczne dostawy wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –1.02.2018 – 15.12.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiœcie w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela inż. Krzysztof Kozak tel. 32 4693654

Termin składania ofert – do dnia  24.01.2018  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  24.01.2018  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 43.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

[11.01.2018]   Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Harmonogram Planowanych Przetargów w 2018 r.

Pobierz

 GZWiK (09.01.2018)  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.01.2018 r. pod nr 500006335-N-2018.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7c071282-c1ba-4263-accf-7a36eec8ea71
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z BZP (POBIERZ)

 GZWiK  (05.01.2018) -Zaktualizowano dział badania wody

.

Protokół z badań nr  SB/126044/12/2017
miejsce poboru:    Zebrzydowice, Szkoła - punkt poboru wody

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/126043/12/2017
miejsce poboru:   SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska, woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr   SB/126042/12/2017
miejsce poboru: Kaczyce, ul. Sobieskiego. Studzienka zakupowa - woda powierzchniowa
 

Pobierz

 


 

 GZWiK  (28.12.2017) - GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia  28.12.2017  r.

GZWiK-przetarg 04/2017

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

      Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178


Cena oferty - 797.497,87 zł w tym podatek VAT w wysokości 149.125,62 zł
Okres udzielonej gwarancji / rękojmi - 60 miesięcy

 

Kryteria oceny ofert :
- cena - waga 60 %
- okres udzielonej gwarancji / rękojmi - waga 40 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PUPH SARMATA SC
Izabella Harmata-Sarapata, Ryszard Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 2.  FPUH PAWLIMEX Paweł Wojak
Limanowa Stara Wieś 646 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 4.  Konsorcjum firm:
WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 60 pkt + 40 pkt /  
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr D. Ogrodowska
Jankowice ul. Tulipanowa 38
Firma Budowlana D-ART D. Ogrodowski
Jankowice ul. Tulipanowa 38 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 6.  BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8A - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 8.  SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 9.  ZISCO Bandura Sp. z o.o.
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 7a Ustawy Pzp - wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
Oferta nr 10.  TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 93,68 pkt / 53,68 pkt + 40 pkt /  
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 

 GZWiK  (20.12.2017) - GZWiK - Życzenia Świąteczne


 

 GZWiK  (05.12.2017) - GZWiK - Nowa usługa w GZWiK


Wprowadzamy nową usługę.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że rozpoczął świadczenie usług dla ludności w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Na stronie internetowej oraz w biurze obsługi klienta można pobrać wniosek na budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
Po złożeniu wniosku GZWiK opracuje kalkulację kosztów i po akceptacji zleceniodawcy (inwestora) zostanie uzgodniony termin budowy przyłącza/y
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka
 
 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada