Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

 

[20 marca 2008] informacje :


Zebrzydowice, dnia 18.03.2008 r.

GZWIK/FKA/1100/02/08

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks.A.Janusza 6 przyjmie do pracy osoby na stanowisko:

 • operator maszyn i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,

 • praca w systemie zmianowym

 • termin podjęcia pracy : od zaraz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektro-mechanicznym lub pokrewne

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • prawo jazdy kat. B

 • mile widziane doświadczenie z obsługi urządzeń pompowych

 • dyspozycyjność

Zapewniamy:

 • świadczenia z funduszu socjalnego

 • dodatek stażowy (po nabyciu uprawnień)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”

 • miłą atmosferę w pracy

 

[28 luty 2008] informacje :

INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy : referent ds księgowości w Gminnym

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. (z możliwością przedłużenia)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Foja zamieszkała w Jastrzębiu Zdroju.

Pani Agnieszka Foja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała sie wiedzą  z zakresu znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i zasadach funkcjonowania jednostek budżetowych.

Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że w/w osoba spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.

Zebrzydowice, dnia 28.02.2008 r.


 

[20 luty 2008] informacje :

Zebrzydowice, dnia 20.02.2008 r.

GZWiK/FKA/1110-01/08

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania
określone w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 04 lutego 2008 r. o naborze na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DS KSIĘGOWOŚCI – 1/2 etatu w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach na czas określony do 31.12.2008 r. ( z możliwością przedłużenia).

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających formalne wymagania określone

w ogłoszeniu:

LP

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1.

Agnieszka Foja

Jastrzębie Zdrój

2.

Gabriela Wojaczek

Zebrzydowice


[4 luty 2007] Ogłoszenie

Zebrzydowice, dnia 04.02.2008 r.


NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 

 

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH


ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
referent ds księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r.
(z możliwością przedłużenia umowy)

 1. Wymagania niezbędne:

1

posiadanie obywatelstwa polskiego

2

kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe o kierunku rachunkowość, ekonomia lub pokrewne

3

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na danym stanowisku

4

niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

5

nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

1.

znajomość ustaw:
a) o rachunkowości
b) o finansach publicznych

2

umiejętność obsługi programu finansowo – księgowego, kadrowo-płacowego, Płatnika

3

umiejętność obsługi komputera

4

posiadanie prawo jazdy kat. B

5

gotowość podjęcia pracy – termin do uzgodnienia

Od kandydata oczekujemy:

 • umiejętności pracy w zespole

 • samodzielności

 • kreatywności

 • wysokiej kultury osobistej

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje :

1.

ewidencjonowanie, przygotowywanie i dekretacja dokumentów księgowych

2.

prowadzenie rejestru faktur VAT

3.

wprowadzanie elektronicznych przelewów w programie bankowości

4.

prowadzenie ewidencji środków trwałych

5.

fakturowanie należności dotyczących uzgodnień branżowych oraz ich windykacja

6.

prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania oraz sporządzanie raportów kasowych

7.

kontrola dokumentów dostarczonych do księgowości pod względem formalno –rachunkowym:
- dotyczących zakupów materiałów, robót i usług
- rozliczanie delegacji służbowych

4. Wymagane dokumenty :

1.

życiorys (C.V. ) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej

2.

list motywacyjny

3.

dokumenty potwierdzające wykształcenie ( w miarę posiadania kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem)

4.

kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy)

5.

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w dziale kadr GZWiK)

6.

inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

7.

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

8.

zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 19 lutego 2008 r. w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dopiskiem: Nabór na stanowisko referent ds. księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji .

Aplikacje, które wpłyną do GZWiK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania oraz informacje o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, na stronie internetowej GZWiK oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,ul. Ks. A. Janusza 6, II piętro.

O terminie rozmowy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira
..


[28 listopada 2007] Ogłoszenie

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – zastępca kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie uzyskali akceptacji ponieważ nie dali rękojmii należytej realizacji zadań wynikających z zakresu czynności na stanowisku – zastępca kierownika GZWiK.

Zebrzydowice, dnia 27.11.2007 r.

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira
.


 

[7 listopada 2007] Ogłoszenie

Zebrzydowice, dnia 06.11.2007 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH FORMALNE WYMAGANIA

określone w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 11 października 2007 r. o naborze na wolne stanowisko pracy :

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W ZEBRZYDOWICACH

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu:
 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1.

Bujok Bogusław

Zebrzydowice

2.

Rychły Tadeusz

Pruchna

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

 


praca:

Zebrzydowice, dnia 11 października 2007 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) kwalifikacje zawodowe :
a) wykształcenie wyższe w specjalności : inżynieria ochrony środowiska lub
pokrewne oraz
b) co najmniej 5-letni staż pracy ,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika
5) kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
6) kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.


2.Wymagania dodatkowe:

1) kandydat posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach , o których mowa w art. 1 i art. 3 ust. 4 pkt 1 lit. a-e ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 z późn. zmianami) oraz
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z gospodarką wodno - ściekową ,
3)znajomość zasad funkcjonowania sektora finansów publicznych, zarządzania,
4)posiadanie prawo jazdy kat. B,
5)gotowość podjęcia pracy – termin do uzgodnienia

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.;

1) utrzymywanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody i sieci wodociągowej,
2) utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej sieci i przepompowni kanalizacji sanitarnej , oczyszczalni ścieków i zlewni ścieków
3) właściwą organizację, jakość i dyscyplinę pracy podległych komórek organizacyjnych ,
4) zapewnienie załodze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpieczeństwo PPOŻ ,
5) techniczny nadzór nad jakością obsługi klienta,
6) udział w opracowaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy , budowy nowych i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ,
7) realizację planów remontów i inwestycji,
8) zaopatrzenie Zakładu w niezbędną ilość materiałów technicznych,
9) kierowanie i bezpośredni nadzór nad podległymi sobie pracownikami,
10) wnioskowanie o nagradzaniu i karaniu pracowników
11) zgłaszanie potrzeb w zakresie wielkości zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych,
12) inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobiegania zagrożeń życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków BHP i PPOŻ ,
13) określanie obowiązków i uprawnień pracowników ,
14) nadzór nad efektywnością procesów, określanie terminów przeglądów,
15) zapewnienie środków niezbędnych / w tym środków chemicznych / do eksploatacji urządzeń
16) ustalanie częstotliwości i metod sprawdzania urządzeń kontrolno-pomiarowych,
17) przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach i sytuacjach awaryjnych ,
18) wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wod-kan,
19) wykonywanie innych czynności wyżej nie wymienionych a wynikających z charakteru pracy, kompetencji służbowych lub poleceń służbowych i instrukcji

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
2) list motywacyjny ,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie , w tym dyplom ukończenia studiów wyższych,
4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
5) kwestionariusz osobowy (druk dostępny w biurze kadr Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Zebrzydowice) ,
6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych ,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 34
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(Dz. U. z 2001r. nr 86 , poz. 953) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
dyscyplinarne,
10)zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na
stanowisku kierowniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 05 listopada 2007 r. w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dopiskiem: Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji . Aplikacje, które wpłyną do GZWIK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,ul. Ks. A. Janusza 6, II piętro.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikch samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami

 

Archiwum>>>
 

 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl