Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2016

 GZWiK  (14.04.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 14.04.2016 r.

GZWiK - Przetarg 2/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej,
Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J.
Słowackiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z kolejnymi zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o jednoznaczne określenie materiału studni DN800. Czy zamawiający będzie wymagał studni betonowych nieodpornych na korozje wynikającą z kontaktu m.in. z siarkowodorem /H2S/ oraz innymi związkami chemicznymi występującymi w ściekach sanitarnych co w przyszłości może wiązać się z kosztami renowacji studni. Czy zamawiający będzie wymagał studni wykonanych z tworzywa sztucznego odpornych na wszystkie związki chemiczne występujące w ściekach sanitarnych uwzględniając przy określaniu parametrów studni wszystkie uwagi zawarte w odpowiedziach do przetargu?
Odp. Studnie Ø 1000 i Ø 800 wykonane jako betonowe powinny być zgodne z wymogami normy. Zastosowany beton C35/45 PN-EN 206-1, wodoszczelność W-12, mrozoodporność F-150 i posiadać aprobatę techniczną.
Dodatkowo w pozycji 58 kosztorysu ofertowego należy podać wyceniany rodzaj materiału z którego będzie studnia. Zabudowane studnie powinny być zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 1917:2004.
Studnie powinny być odporne na korozję ługującą, ogólno-kwasową, siarczanową, magnezową oraz kwasowo- węglową.


Pytanie 2.
Na profilach kanału biegnącego przy ul. Słowackiego nie ma oznaczonych średnic studni. Jakie średnice mają te studnie?
Odp. Patrz załączniki do pisma.

Pytanie 3.
Czy zamawiający przewiduje już na etapie przetargu, że będzie konieczne wprowadzenie konkretnych zmian do projektu podstawowego / poz. 3 d.1 przedmiaru robót /? Jeżeli tak to proszę o wskazanie zakresu.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w stosunku do projektu. Pozycja ta dotyczy sytuacji w której wystąpi ewentualna konieczność zmiany trasy.

załączniki:

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 12.04.2016 r.

GZWiK - Przetarg 2/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej,
Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J.
Słowackiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

CZYTAJ DALEJ>>>
 

 

 GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

Dnia 12.04.2016 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków ".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016 r. pod nr 37915 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37915&rok=2016-04-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK  (05.04.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków\"

Zebrzydowice, dnia 5.04.2016 r.

GZWiK Nr 1/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku postępowania powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25a

Cena oferty wynosi 99.998,96 zł w tym podatek VAT w wysokości 18.698,99 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert:


- Cena - 98 %
- Okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Firma Usługowa Marek Podżorski
Wisła ul. Spacerowa 15 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 2.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 61,02 pkt / 59,02 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  INSTAL DRAGADOS Sp. z o.o.
Cieszyn ul. Zamorska 98 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 4.  BUDEXIM Sp. z o.o.
Rybnik ul. Brzezińska 8 A - przyznana łączna punktacja - 57,51 pkt / 55,91 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 5.  Usługi budowlane, instalatorstwo, gaz, kanalizacja, woda
Stanisław STYBAK
Zator ul. Graboszyce 3 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 6.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 81,72 pkt / 79,72 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  PUPH SARMATA S.C. I. Harmata-Sarapata, R. Sarapata
Klecza Górna Barwałd Średni 282 - przyznana łączna punktacja - 84,14 pkt / 82,14 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 9.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o. Sp. K.
Ustroń ul. Kreta 5 a - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 10.  SIB S.C. Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana łączna punktacja - 71,58 pkt / 69,58 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 57,76 pkt / 55,76 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  INSTAL-CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierścień ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 64,42 pkt / 62,42 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  Zakład Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych Jan Trochim
Tychy ul. Przejazdowa 28 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 
Oferta nr 14.  Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 85,50 pkt / 83,50 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 15.  PUH AKRO Bogusław Majdak
Czechowice - Dziedzice ul. Kręta 8 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym odpowiedzi na zapytania oferentów z dnia 16.03.2016 r - tj. brak poz. 91 /
 

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (31.03.2016) -  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego

Dnia 31.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej, Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J. Słowackiego".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2016 r. pod nr 72408 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=72408&rok=2016-03-31 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_02_2016_o_zamowieniu_BZP_20160331.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • podkatalog Marklowice G
   • katalog Plany sytuacyjne
   • katalog Profile podłużne A i C
   • katalog Przyłącze kablowe zasilające pompownię ścieków sanitarnych
   • Dokumentacja geotechniczna.pdf
   • Przepompownia ścieków P1.pdf
  • podkatalog Słowackiego 1
   • katalog Profile
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego 2
   • katalog Rys
   • katalog Uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego 2 projekt zamienny
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf
  • podkatalog Słowackiego przejścia pod drogą
   • katalog Rys
   • Projekt, opis techniczny.pdf

    
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
 • SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja Techniczna.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

 GZWiK  (17.03.2016) - IR- postępowanie GZWiK 02/2016

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

 GZWiK – Przetarg 1/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci                  wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej profili sieci wraz z zaznaczonymi przewiertami.

Odp.
Zamawiający dołącza profil sieci wodociągowej (Załącznik nr 1).

 Pytanie 2.
Zgodnie ze SIWZ oraz ogłoszeniem przedmiotem zamówienia jest sieć wodociągowa z rur PE-HD natomiast w przedmiarze robót występuje przewiert sterowany rurami stalowymi o śr. 110 mm – 450 m. Czy Wykonawca ma wykonać przewiert rurami stalowymi fi 100 czy przewiert horyzontalny rurami PE RC?

Odp.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 09.03.2016r.Załącznik nr 1 POBIERZ

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (17.03.2016) - IR- postępowanie GZWiK 02/2016

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE

o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

W dniu 17.03.2016 r. udzielono zamówienia na w/w zakres usług firmie:

  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska
ul. Brynkowska 4

Wartość umowy - 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.532,00 zł

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (16.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania przetarg 1/2016

   Zebrzydowice, dnia  16.03.2016  r.

GZWiK - Przetarg 1/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci   wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
Odp.
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający posiada aktualne zgody właścicieli na wejście w ich teren?

Odp.
Zamawiający posiada zgody właścicieli na wejście w teren.

 Pytanie 3.
Czy Zarządca drogi będzie naliczał koszt zajęcia pasa drogowego?
Odp.
Zarządca drogi nie będzie naliczał zajęcia pasa drogowego.

 Pytanie 4.
Prosimy o poprawienie opisu w poz. 18 i 74 przedmiaru tj. „przewiert sterowany rurami stalowymi o średnicy 110 mm i 40 mm” na projektowane rury przewodowe PEØ110 mm i 40 mm SDR17 Pn10.

Odp.
Zamawiający miał na uwadze analogię w poz. 18 d.2  oraz poz. 74 d.4

Pytanie 5.
Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze dokonania wcinek / wpięć / w wykonany rurociąg przewodowy PEØ110 mm pod odejścia na przyłącza domowe i hydranty z uwzględnieniem punktowych robót ziemnych.

Odp.
Przyłącza należy wykonać za pomocą obejmy siodłowej 110/63 mm oraz mufy redukującej HDPE 63/40 mm. Wpięcie na hydrant za pomocą trójnika.

W związku z tym dochodzi poz. 91.

Lp.

NR ST

Opis

Jedn. miary

ilość

Wartość

91

Kalkulacja własna

Wykonanie „wcinki” za pomocą obejmy siodłowej 110/63 mm oraz mufy redukującej HDPE 63/40 mm

szt

        8

 

 „Wcinkę”  pod hydrant wycenić w pozycji 34.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (10.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zebrzydowice, dnia   10.03.2016  r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach dziękuje za udział w w/w postępowaniu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" i jednocześnie informuje, że wybrano ofertę firmy:

  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4

Cena oferty wynosi 34.932,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 6.532,00 zł

Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice ul. Gallusa 10 - przyznana punktacja - 58,32 pkt
2.  BIPROKOM - KRAKÓW S.A.
Kraków Plac na Stawach 1 - przyznana punktacja - 71,54 pkt
3.  PPW ECOLOGIS Dawid Karmański
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
4.  SURMA Arkadiusz
Racibórz ul. Marty 12 - przyznana punktacja - 75,73 pkt
5.  Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 B/13 - przyznana punktacja - 76,77 pkt


 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (09.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 09.03.2016 r.

GZWiK - Przetarg 1/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci
wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający miał na uwadze wykazując w przedmiarze robót pkt 18 d.2 – wykonanie przewiertu sterowanego rurami stalowymi o średnicy 110 mm na odcinku 450 m?
Odp.
Zamawiający miał na uwadze analogię - dotyczy przewiertu sterowanego rurą PE.

Pytanie 2.
Czy zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, długości 77 m między węzłami W1-W2?
Odp.
Nie. Zakres robót nie obejmuje wykonania sieci wodociągowej między węzłami W1-W2.

Pytanie 3.
Czy zakres robót obejmuje montaż wodomierzy w ośmiu uwzględnionych projektem budynkach?
Odp.
Zakres obejmuje tylko montaż konsoli i zaworów zgodnie z przedmiarem.
 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 08.03.2016 r.

GZWiK – Postępowanie 02/2016


Dotyczy: postępowania na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w materiałach przetargowych w/w postępowania został zmieniony rysunek nr 3 - ul. Świtezianki w Kończynach Małych. Zmieniony rysunek nr 3 w załączeniu.

Załącznik: POBIERZ>>>
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (07.03.2016) -   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków

Dnia 07.03.2016 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.03.2016 r. pod nr 49850 - 2016.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49850&rok=2016-03-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_01_2016_o_zamowieniu_BZP_20160307.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • Informacja_BIOZ.pdf
  • Projekt sieci wodociągowej.pdf
  • Rys_1 PLAN SYTUACYJNY.pdf
  • Specyfikacja techniczna.pdf
  • Zakres przetargu.pdf
    
  • podkatalog Uzgodnienia
   • 01_decyzja GD 2016r.pdf
   • 02_Energetyka.pdf
   • 03_Energetyka mapa.pdf
   • 04_Energetyka mapa legenda.pdf
   • 05_GSG.pdf
   • 06_GSG mapa.pdf
   • 07_GSG mapa legenda.pdf
   • 08_GZWiK warunki techniczne.pdf
   • 09_Tp.pdf
   • 10_ZUD.pdf

   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych robot budowlanych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

  

[04.03.2016]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

W dniu 04.03.2016 r udzielono zamówienia na w/w zakres usługi firmie:
  mgr inż. Arkadiusz SURMA
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3

Wartość umowy - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 11.270,00 zł

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (02.03.2016) - GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. \"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice\"

Zebrzydowice, dnia  02.03.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 02/2016

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Obszar rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na załączniku nr 1 – 3

Wspólny słownik zamówień / CPV / : 71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –  nie później niż do 30.11.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40.

Termin składania ofert – do dnia  10.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  10.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Uwaga: Zmiana Załącznik nr 3 - ul. Świtezianki w Kończycach Małych

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_ul.Korczaka.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_ul.Jutrzenki.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_ul.Switezianki.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

 

 

 

 GZWiK  (01.03.2016) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zebrzydowice, dnia   01.03.2016  r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2016

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę firmy:

  mgr inż. Arkadiusz SURMA
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3

Cena oferty - 60.270,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 11.270,00 zł

Kryterium oceny ofert :
cena - waga 100 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

1.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana punktacja - 61,33 pkt
2.  ŚRODOWISKO Bartłomiej Szendoł
Bielsko - Biała ul. Sportowców 11- przyznana punktacja - 50,52 pkt
3.  PPW ECOLOGIS.
Nowa Wieś Tworoska ul. Brynkowska 4 - przyznana punktacja - 93,34 pkt
4.  ALL-PRO CONSULTING
Bielsko - Biała ul. Komorowicka 35/3 - przyznana punktacja - 91,32 pkt
5.  mgr inż. Arkadiusz Surma
Usługi projektowe i realizacja inwestycji w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych
Wodzisław Śl. Ul. Przemysłowa 11B/3 - przyznana punktacja - 100,00 pkt
6.  HYDROEKO Jerzy Jarząb
Cieszyn ul. Wiejska 51 - przyznana punktacja - 55,69 pkt
7.  Konsorcjum firm:
Usługi Inżynierskie Maciej Kłak
Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14 b pok. 13
i-projekt Łukasz Kłak
Gliwice ul. Gdańska 17/2 - przyznana punktacja - 63,81 pkt
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (25.02.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 25.02.2016 r.

GZWiK – Postępowanie 01/2016


Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania PN. „Opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie
Zebrzydowice”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W kontekście terminu wskazanego w pkt 5 „Termin realizacji umowy – nie później niż do 30.11.2016 r” należy rozumieć iż termin ten dotyczy uprawomocnionych wszystkich decyzji dla wszystkich zadań łącznie z uzyskanymi decyzjami w zakresie ochrony przyrody na usunięcie zieleni, o ile zajdzie taka potrzeba. Pozwalamy sobie nadmienić, że skutecznie o decyzje w zakresie ochrony środowiska można wystąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Odp. Termin dotyczy uprawomocnionych wszystkich decyzji. Nie naruszamy zieleni.

Pytanie 2.
Czy preferowaną lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej są istniejące pasy drogowe i czy wszystkie pasy drogowe są drogami gminnymi.
Odp. Projektować sieć wodociągową należy poza jezdnią w pasie drogowym lub w prywatnych nieruchomościach.

Pytanie 3.
Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni w zakresie projektowanej sieci wodociągowej i o ile zajdzie taka konieczność w pasie jakiej szerokości od projektowanej trasy konieczne będzie uzyskanie decyzji na usunięcie kolidującej zieleni w kontekście Ustawy o ochronie przyrody i tym samym wykonanie projektu nasadzeń zastępczych i uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości by skuteczny złożyć stosowny wniosek.
Odp. Nie. Wykonawca nie jest do tego zobowiązany.

Pytanie 4.
Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geologicznej.
Odp. Wykonawca będzie zobowiązany o ile wymaga tego Prawo budowlane.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (22.02.2016) - OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zebrzydowice, dnia  22.02.2016 r.

IR- postępowanie GZWiK 01/2016

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693654 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej od 10.000 do 30.000 EURO na realizację zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Zakres obejmuje opracowanie projektów budowlano – wykonawczych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Obszar rozbudowy sieci wodociągowej pokazano orientacyjnie na załączniku nr 1-6

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  71.32.20.00-1

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.
Termin realizacji umowy –  nie później niż do 30.11.2016 r
Każdy oferent określa własny termin opracowania dokumentacji.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 40.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela referat strategii, rozwoju i inwestycji gminnych  -  tel. 32/ 4755107, pokój nr 40

Termin składania ofert – do dnia  01.03.2016  r.  do godz.  09:45 w GZWiK Zebrzydowice, pokój nr 42.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  01.03.2016  r. o godz. 10:00   w  UG  Zebrzydowice -  pokój nr 38.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_ul.Malinowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_ul.Hallera.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_ul.Ks.A.Janusza.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_ul.Zamkowa.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_ul.Myśliwska.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_ul.Górna.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik8_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK  (20.02.2016) - AWARIA !

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic !
W dniu 20.02.2016 r. z powodu awarii przy ul. Orzeszkowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie Zebrzydowice Centrum. Planowane usunięcie awarii około godz 17:00

Uwaga mieszkańcy Kaczyc!

W związku z awarią dnia 20.02.2016r od godz. 9.00 do ok. godziny 15.00 mogą występować niedobory ciśnienia oraz przerwy w dostawie wody.

 Przepraszamy za utrudnienia.

 

 GZWiK  (17.02.2016) - AWARIA!

Uwaga mieszkańcy Zebrzydowic!
W dniu 17.02.2016r. z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostawie wody w Zebrzydowicach

 GZWiK  (01.02.2016) - Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/02033/01/2016
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe
ul. Staropolska "TOM" woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr  SB/02032/01/2016
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Sobieskiego
Studzienka zakupowa - woda powierzchniowa

Pobierz

 

 GZWiK  (11.01.2016) - Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  70119/2015
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul Staff "karolinka" - woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr  70118/2015
miejsce poboru: 
KSUW Zebrzydowice, ul. rzeczna -
woda mieszana podawana do sieci

Pobierz

 

[30.12.2015]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice\"

Dnia 30.12.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie Gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.12.2015 r. pod nr 356650 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=356650&rok=2015-12-30 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[23.12.2015]   Życzenia

.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają

Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 GZWiK  (07.12.2015) - Uwaga awaria


Uwaga mieszkańcy Marklowic Górnych!

W dniu 07.12.2015r. od godz 15.00 do godz. 18.00 z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach: Dębowa od numeru 3 do 25 oraz Bernarda Adameckiego.

 

 GZWiK  (07.12.2015) - Zaktualizowano dział badania wody

I N F O R M A C J A
DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW
GZWiK ZEBRZYDOWICE.

1. Okres obrachunkowy wynosi średnio 2 miesiące, a rozliczenia należności prowadzone są
w cyklu jednomiesięcznym ( rzeczywiste i prognozowane ).

2. Inkasenci obsługują :
- Marklowice Górne- Zebrzydowice (miesiące nieparzyste)
- Kończyce Małe-Kaczyce (miesiące parzyste)

Inkasent ma obowiązek kontroli i odczytu wodomierza . W razie nieobecności zostawia informację, która zawiera nr telefonu na który można podać aktualny odczyt wodomierza .

3.Niezależnie od okresu rozliczenia aktualny odczyt wodomierza można podać telefonicznie pod numer 32 469 3 654 wewnętrzny 1- Biuro Obsługi Klienta (należy poczekać na nagranie z automatem odczytu wodomierzy) lub można się również zgłosić osobiście w biurze GZWiK Zebrzydowice -Biuro Obsługi Klienta gdzie  wystawiamy faktury .

Jeżeli w tym samym miesiącu inkasent rozlicza rejon płatnika wówczas  na podstawie pozostawionej informacji o aktualnym odczycie wodomierza faktury wystawia  inkasent. Faktury są wysyłane pocztą ( list zwykły).
 

 GZWiK (29.05.2015)- Taryfy za wodę i ścieki

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/62/15 z dnia 28.05.2015r.,
w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. będą obowiązywały dotychczasowe taryfy za wodę i ścieki.
Więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl (PRZEJDŹ>>>)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada