Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

 

[21 marca 2008] Przetarg :

                                                                                                Zebrzydowice, dnia  21.04.2008 r.

GZWiK- przetarg  01/2008

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach , 43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654  fax /0-32/ 4693-525 ogłasza przetarg nieograniczony  powyżej  14.000  EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach” 

Wspólny słownik zamówień / CPV / :  45.00.00.00-7

                                                               45.23.24.52-5

                                                               45.23.32.22-1

                                                               45.26.00.00-7

                                                               45.26.25.22-6

                                                               45.42.11.25-6

                                                               43.41.00.00-4

                                                               45.62.12.00-8

                                                               45.44.21.00-8

                                                               45.31.00.00-7

                                                               45.33.00.00-9

                                                               45.33.23.05-6

                                                               45.31.00.00-3

     Zakres robót obejmuje:

-
 
wykonanie izolacji ścian piwnic części administracyjno-socjalnej,
-
  
remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
-  wykonanie warstwy ocieplenia dachu wraz z nowym pokryciem,
-
 
remont pomieszczeń związany z ich nową funkcją,
-
  
remont instalacji wod.-kan.,
-
  
remont instalacji elektrycznej,
-
  
remont instalacji centralnego ogrzewania,
-
  
odnowienie elewacji wraz z wymianą stolarki otworowej, 

Kryteria oceny ofert – cena 100 %
Termin wykonania zamówienia :  okres w miesiącach : 4

Wadium w wysokości   5000,00 zł  należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub przelewem na konto
GZWiK
BS Jastrzębie    Filia Zebrzydowice 
08 8470 0001 2001 0027 8496 0001

Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą –  30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej – www.gzwik.zebrzydowice.pl  lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 43.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela  Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach inż.Zdzisław WIRA, tel./032/ 4693 525, pokój nr 43 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  Zebrzydowice.

Termin składania ofert – do dnia   14.05.2008 r.  do godz.  08:45 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach pokój  nr 43.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu  14.05.2008 r. o godz. 09:00   w  Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, pokój nr 43.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

1.   Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz
nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Do potwierdzenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty  stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jak : uprawnienia konstrukcyjno – budowlane , elektryczne i  sanitarne do kierowania robotami oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
-
aktualne  zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 - informacja  z Krajowego Rejestru Karnego  albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  4-8 ustawy Pzp , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert 
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Do potwierdzenia:
   - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,
doświadczenia i  wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nich czynności,
 - wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres   prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim  rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z  podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz 
  musi zawierać wykonanie co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – co należy potwierdzić następującym dokumentem:

informacją banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzającą  zabezpieczone środki  finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 250.000 zł
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia / nie spełnia.

 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty :

1. Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. l oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 2 pkt. l ustawy Prawo zamówień publicznych


2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert


3. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert


4. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne  zaświadczenie właściwego  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8  ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert

6.    Informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy  Pzp, wystawiona nie wcześniej  niż 6 miesięcy  przed terminem składania ofert

7.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności / załącznik nr 3 do SIWZ /

8.  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 4 do SIWZ / - dołączyć referencje + protokoły odbioru tych robót

9. W przypadku oferty  składanej przez Konsorcja należy dołączyć upoważnienie wskazujące  Lidera Konsorcjum / pełnomocnika /

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2008  r. pod nr  81327

 

 Kierownik Gminnego  Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach
inż.Zdzisław WIRA

 

Dokumentacja przetargowa

format zip [pobierz] wielkość ~ 13 mb
  

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada