Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

 

                                                                                              Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/386/05
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 GRUDNIA 2005

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE

Spis treści:

Rozdział I               Postanowienia ogólne

Rozdział II              Obowiązki Dostawcy

Rozdział III             Obowiązki Odbiorcy

Rozdział IV             Warunki podłączenia do sieci

Rozdział V              Zawieranie umów

Rozdział VI             Sposób rozliczeń

Rozdział VII            Prawa Odbiorcy

Rozdział VIII           Prawa Dostawcy

Rozdział IX             Sankcje karne

Rozdział X              Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Zebrzydowice realizowanych przez Gminny Zakład Wodociągów   Kanalizacji

2.     Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3.     Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na odbiorze ścieków w zakresie odpowiadającym technicznym możliwościom oczyszczalni, ich oczyszczaniu i odprowadzeniu do odbiornika.

4.     Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747Z pózn.zm.).

§ 2

1.    Odbiorcą usług zwanym dalej "Odbiorcą", jest w znaczeniu niniejszego Regulaminu każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Powyższe dotyczy również odbiorców dostarczających ścieki z przydomowych osadników bezodpływowych. Ścieki te oczyszczane są i odprowadzane do odbiornika, w zakresie odpowiadającym również technicznym możliwościom oczyszczalni ścieków.

2.     Dostawcą usług, w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na obszarze gminy Zebrzydowice, zwane dalej "Dostawcą".

§ 3

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Dostawcy i Odbiorcy wynikających z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz określenie wzajemnych relacji pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Dostawcą a Odbiorcą.

Rozdział II

Obowiązki Dostawcy

§ 5

1.     Dostawca ma obowiązek zapewnić zdolność eksploatowanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2.     W przypadku obniżenia wydajności ujęć wodnych wynikających z zaistniałych warunków pogodowych, lub hydrogeologicznych istnieje możliwość, po akceptacji przez Wójta Gminy limitowania dostaw wody.

 


 

§ 6

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Dostawca zapewnia zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia, informuje Odbiorcę o jego lokalizacji i sposobie korzystania.

§ 7

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, przewidywanym obniżeniu jej jakości Dostawca informuje Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem. Warunek ten będzie spełniony również wówczas, gdy Dostawca umieści odpowiednie ogłoszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Zebrzydowicach i na tablicach informacyjnych w pobliżu planowanych robót.

§ 8

1.     Dostawca instaluje i utrzymuje u Odbiorcy wodomierz główny.

2.      Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.

3.      Miejscem odbioru ścieków jest miejsce połączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z siecią kanalizacyjną, tj. studzienka określona w protokole odbioru przyłącza.

§ 9

Dostawca zawiadamia Odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, lub odprowadzenia ścieków z co najmniej 12 miesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 10

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące standardy w zakresie udzielania przez Dostawcę informacji i odpowiedzi w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług, odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ciągłości odbioru wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

a)     do 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług. Informacje są udzielane w punkcie informacyjnym Dostawcy,

b)     do 14 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. a,

c)     do 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

d)     do 30 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, w sprawach trudnych wymagających ekspertyz.

Rozdział III

Obowiązki Odbiorcy

§ 11

Osoba fizyczna, bądź prawna, zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, winna zawrzeć stosowną na tę okoliczność umowę z Dostawcą.

§ 12

1.     Odbiorca odpowiedzialnie zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych na zasadach określonych w umowie.

2.      Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie wywiązywania się z obowiązków określonych w § 12 ust. 1.

§ 13

Odbiorca natychmiast powiadamia Dostawcę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w szczególności o zerwaniu plomby.

§ 14

Odbiorca powiadamia Dostawcę o zmianach warunków określonych umową, dotyczących nieruchomości i jej użytkowników.

§ 15

Odbiorca powiadamia Dostawcę o wszelkich zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 16

1.     Odbiorca powiadamia natychmiast Dostawcę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

2.      Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

·       wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej,

·       odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny,

·       odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

·       substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

·       substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

·       odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

·       niezdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.

§ 17

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 18

Odbiorca powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać jej zgodnie z przeznaczeniem.

§ 19

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nie utrudniający działalności Dostawcy, a w szczególności do:

a)     użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość:

·     wystąpienia skażenia chemicznego, lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej,

·     powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania poprzez zainstalowanie zaworu antyskażeniowego za zaworem głównym zgodnie z normą PN 92/B-01706/Az1 oraz z obowiązującymi aktami prawnymi,

b)     użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

c)     informowania Dostawcy o własnych ujęciach wody,

d)     wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

Rozdział IV

Warunki przyłączenia do sieci

§ 20

1.     Dostawca określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej, lub (i) kanalizacyjnej.

2.     Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są ważne przez dwa lata od dnia ich wydania.

3.     Przyłączenie do sieci wodociągowej realizowane jest wyłącznie przez Dostawcę.

4.     Wykonanie przyłącza i jego techniczny odbiór przez Dostawcę skutkuje koniecznością zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub (i) odprowadzanie ścieków.

Rozdział V

Zawieranie umów

§ 21

1.     Umowa o zaopatrzenie w wodę lub (i) odprowadzanie ścieków może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której te usługi mają dotyczyć, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2.      Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

3.      Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 2 Dostawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami na warunkach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 22

1.     Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.     Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3.     Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać możliwość jej rozwiązanie przez strony za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.

4.     Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

5.     Dostawca, który odciął dostawę wody jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu, zgodnie z art. 8 ustawy.

§ 23

W umowach, dotyczących odprowadzania ścieków Dostawca uwzględni postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

Rozdział VI

Sposób rozliczeń

§ 24

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat, oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 25

1.     Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.     W przypadku braku wodomierza głównego, do czasu jego zainstalowania, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia, określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 26

W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z tych wodomierzy.

§ 27

1.     Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na przyłączu kanalizacyjnym.

2.     W przypadku braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych na wszystkich źródłach zasilania.

3.     W przypadku braku urządzenia pomiarowego i nieolicznikowania któregokolwiek ze źródeł ilość odprowadzanych ścieków określana będzie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, określonych z art. 27, ust. 3 ustawy.

4.     W przypadku dostawy ścieków z bezodpływowych osadników przydomowych, ich ilość będzie określana według ich rzeczywistej zawartości w wozie asenizacyjnym.

§ 28

1.     Strony określają w umowie okres obrachunkowy, oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, jak również sposób jej uiszczania.

2.     Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§ 29

Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Dostawca obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy, bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 30

Taryfa wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy co  co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie.

§ 31

Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

Rozdział VII

Prawa Odbiorcy

§ 32

Odbiorca ma prawo do należytego poziomu usług.

§ 33

Dostawca na wniosek Odbiorcy udziela informacji dotyczących realizacji usługi oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 34

Odbiorca ma prawo domagać się od Dostawcy odszkodowania za szkody w majątku powstałe w związku z eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 35

Odbiorca ma prawo domagać się od Dostawcy, przeprowadzenia kontroli prawidłowości wskazań wodomierza. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działań wodomierza przez Urząd Miar i Wag koszty przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego ponosi Odbiorca.

Rozdział VIII

Prawa Dostawcy

§ 36

Dostawca może odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania jego zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, oraz technicznymi warunkami odbioru robót.

§ 37

Dostawca może odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, gdy Odbiorca nie spełni warunków określonych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu lub zachodzi brak technicznych możliwości podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej, lub (i) kanalizacyjnej.

§ 38

1.     Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

·       przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

·       odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

·       jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

·       został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2.     Dostawca, który odciął dostawę wody, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania  o możliwościach korzystania z tego punktu.

3.      Dostawca zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy oraz Odbiorcę  o   zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 39

Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług. Ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej, lub (i) kanalizacyjnej wymaga uzyskania nowych warunków technicznych podłączenia.

§ 40

1.          Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub innych wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw, demontażu urządzeń eksploatowanych przez Dostawcę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

2.          Dostawca wyda swoim przedstawicielom pisemne upoważnienia, które z legitymacją służbową nadają uprawnienia do wykonywania czynności określonych w ust. 1.

Rozdział IX

 Kary

§ 41

1.     Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa  w art. 6 ust. 1 ustawy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2.     Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

3.     Kto nie dopuszcza przedstawiciela Dostawcy do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy podlega karze grzywny do 5.000 zł.

4.     Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

5.     Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Dostawcy, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego Dostawcy.

6.     Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1-3, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

§41 a

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji oprócz  sankcji karnych wymienionych w §41 dochodzić może odszkodowania na drodze postępowania cywilnego przed  właściwym

sądem powszechnym w oparciu o przepisy umowne .”

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 42

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

 

 
 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl